Teate vaade
Ettevõte Enefit Green AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 03 apr 2024 09:31:00 +0300
Manused
Enefit Green annual report 2023 ENG.pdf
Enefit Green aastaaruanne 2023 EST.pdf
Enefit Green aastaaruanne 2023_ESEF_audit_asice.zip
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Enefit Greeni 2023. aasta auditeeritud aastaaruanne ja kasumi jaotamise ettepanek
Tekst
Enefit Green AS (edaspidi Selts) nõukogu kiitis täna 3. aprillil toimunud
koosolekul heaks Seltsi 2023. aasta auditeeritud aastaaruande ja saadab selle
kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Võrreldes 29. veebruaril 2024. a.
avaldatud auditeerimata vahearuandega ei ole auditeeritud aastaaruandes olulisi
erinevusi.

Seltsi konsolideeritud 2023. aasta aastaaruanne ESEF formaadis koos lisatud
sõltumatu vandeaudiitori aruandega on lisatud antud teatele ja tehakse
kättesaadavaks Seltsi kodulehel aadressil https://enefitgreen.ee/investorile/


Kasumi jaotamise ettepanek

Enefit Green grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 oli 223 718 tuhat eurot,
sh 2023. aasta kasum 55 793 tuhat eurot.

Enefit Greeni juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kasumi jaotamiseks
järgmiselt:

Dividendideks                                                27 749 tuhat eurot
(0,105 eurot aktsia kohta)

Kohustuslikku reservkapitali                             2 736 tuhat eurot

Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse        25 308 tuhat eurot


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eahglFI0K4UUxwsmqXkQdO3N_ld1uojlGTE_
vteiKcyQu1wfu3r9tXxEfe64TI9iPjXXdLcA-1wKJKK402r4cwPqdjBXLG-Ga36PZFEEUJ4=)
https://enefitgreen.ee/investorile/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2hvtWZj2Sah7P5FHBmegLeIoMx1_pu7PK9v_
TsWBkf-qdy705TQpwpl_2cNDmb3iCN-
NkLHEs8SIwbSVVzso9h20XumT41kxmuMBN6kQDnpPywlTouLu7hjVZ5aMG9g6)

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas.
Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas,
kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama
Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud
riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud
elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50
MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604
GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit
Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.