Teate vaade
Ettevõte AS Harju Elekter Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 02 apr 2024 15:42:05 +0300
Manused
Information on the voting prior to the Annual General Meeting 26.04.2024.pdf
Harju Elekter Group AGM 26.04.2024 Ballot Paper.docx
power of attorney template AS Harju Elekter Group AGM 2024.docx
Withdrawal of the Authorization 2024 Harju Elekter Group AGM.docx
AS HARJU ELEKTER GROUP SUPERVISORY BOARD REPORT 2023.pdf
Annual Report of Harju Elekter 2023.pdf
Teave aktsionärile enne üldkoosolekut hääletamise kohta 26.04.2024.pdf
Harju Elekter Group üldkoosolek 26.04.2024 hääletussedel.docx
volikiri_Harju Elekter Group aktsionaride uldkoosolekule 2024.docx
Harju Elekter Group AGM volikirja_ tagasivotmise_ blankett_2024.docx
AS HARJU ELEKTER NÕUKOGU ARUANNE 2023.pdf
Harju Elektri aastaaruanne 2023.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsiaseltsi Harju Elekter Group aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud
Tekst
Aktsiaseltsi Harju Elekter Group (registrikood 10029524, aadress Paldiski mnt
31/2,Keila) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub
26. aprillil 2024 kell 14.00 Swissôtel'is Tallinn (aadress Tornimäe 3, Tallinn).

Koosolekust  osavõtjate  registreerimine  algab  26.04.2024 kell  13.00.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva
enne üldkoosoleku toimumist, so 19.04.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakorras olevaid otsuste eelnõusid on võimalik hääletada ka enne
üldkoosolekut  e-posti  või  posti teel. Täpsem teave enne üldkoosolekut
hääletamise kohta on toodud käesoleva teate osas ?Korralduslikud küsimused" ning
AS-i   Harju   Elekter   Group   kodulehel   www.harjuelekter.com
(http://www.harjuelekter.com).

Aktsiaseltsi  Harju Elekter Group nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku
päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1.  AS-i Harju Elekter Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine


Kinnitada AS-i Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt
heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud
bilansi kogumaht seisuga 31.12.2023 on 178,4 miljonit eurot, müügitulu 209,0
miljonit eurot, ärikasum 8,1 miljonit eurot ning puhaskasum 5,2 miljonit eurot.

2.  Kasumijaotuse kinnitamine


Kinnitada AS Harju Elekter Group 2023. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse
poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum       46 822 252 eurot

 2023. a kasum                  5 159 811 eurot

 Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2023  51 982 063 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

 Dividendideks (0,13 eurot aktsia kohta*)    2 404 840 eurot

 Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist  49 577 223 eurot

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2024 ülekandega aktsionäri
pangaarvele.  Aktsionäride  nimekiri  dividendide  maksmiseks fikseeritakse
21.05.2024 arveldussüsteemi  tööpäeva  lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud
õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2024, alates millest ei ole aktsiaid
omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.

3.  Audiitori nimetamine


Nimetada AS-i Harju Elekter Group 2024.- 2025. a majandusaasta audiitoriks
Pricewaterhouse  Coopers  AS  (registrikood 10142876) ja määrata audiitori
tasustamine vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

--------------------------------------------------------------------------------

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt
11.04.2024.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem
kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 23.04.2024. Täpsem teave
äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda
täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293¹ lõigetes 3 (kohustus esitada
samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4
(õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste
teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS-i Harju Elekter Group
kodulehel www.harjuelekter.com (http://www.harjuelekter.com). Samas avaldatakse
ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid
laekub.

AS-i Harju Elekter Group korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas
majandusaasta  aruande, vandeaudiitori aruande, kasumijaotamise ettepaneku,
nõukogu aruande ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda AS-
i   Harju   Elekter   Group   koduleheküljel   www.harjuelekter.com
(http://www.harjuelekter.com)  või  Keilas, Paldiski mnt 31/2 (3. korrus).
Küsimusi  päevakorrapunktide  kohta  saab  esitada  e-posti  aadressile
yldkoosolek@harjuelekter.com (mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com). Küsimused,
vastused  ja  koosoleku  seisukohad avaldatakse AS-i Harju Elekter Group
koduleheküljel internetis.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja
esindatava   poolt   volituse   tagasivõtmisest   e-posti   aadressil
yldkoosolek@harjuelekter.com (mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com) või üle andes
nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 23.04.2024
ASi Harju Elekter Group kontoris Paldiski mnt 31/2 (3. korrus) Keilas. Volikirja
blanketid, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadavad
AS-i   Harju   Elekter   Group   kodulehel   www.harjuelekter.com
(http://www.harjuelekter.com).

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis
on  kättesaadav  AS-i  Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com
(http://www.harjuelekter.com)  ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele
lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt
allkirjastada  ning  saata e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com
(mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com) hiljemalt 25.04.2024 kell 11.00.

Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada
ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega
leheküljest saata postiga hiljemalt 25.04.2024 kell 11.00 aadressil AS Harju
Elekter Group, Paldiski mnt 31/2, Keila 76606.

Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega.
Juhul, kui aktsionär edastab mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks
hääletussedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on
hiliseim. Kõik varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.

Juhul,  kui  enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb
üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut
saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on
toodud aktsionäri teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii AS-i Harju Elekter
Group  kodulehel  www.harjuelekter.com (http://www.harjuelekter.com) kui ka
üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Üldkoosolekul  füüsiliselt  osalejate registreerimiseks esitada füüsilisest
isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri
esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust
aktsionäri seadusjärgsel esindajal - väljavõte vastavast (äri)registrist, kus
juriidiline  isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument;
juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud
dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud
kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid
palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei
tulene  teisiti.  AS  Harju  Elekter Group võib registreerida välisriigi
juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik
nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale
välisriigis  väljastatud  notariaalses  volikirjas  ja volikiri on Eestis
aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Küsimusi  üldkoosoleku,  sh  hääletamise  kohta  saab  esitada  e-posti
aadressil: yldkoosolek@harjuelekter.com (mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com).

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 6747400