Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 02 apr 2024 13:30:58 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund AS-i korralise üldkoosoleku otsused 02.04.2024
Tekst
02.02.2024 toimus Radisson Collection Hotel II korruse konverentsikeskuses
aadressil Tallinn, Rävala 3, EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsionäride korraline
üldkoosolek.

Koosolekul osales 163 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud
7 623 639 ha?a?lt, mis moodustab 70,46% kõikide aktsiatega esindatud häältest.
Neist 4 aktsiona?ri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 8 301 ha?a?lt,
mis moodustas 0,08% ko?igist aktsiatega ma?a?ratud ha?a?ltest, andsid oma
ha?a?led enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses
avalikustatud  elektroonilise  ha?a?letamise  korrale.  Seega oli koosolek
otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

Fondi majandusaasta aruande 2023 kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 7 264 141 hääle ehk 95,28% poolthäälega kinnitada EfTEN
Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruande 2023 korralisele üldkoosolekule
esitatud kujul. Otsusele vastu hääletanud aktsionäre ei olnud. Hääletamisel ei
osalenud 359 498 häält ehk 4,72%.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 7 264 026 hääle ehk 95,28% poolthäälega kinnitada kasumi
jaotamise ettepaneku: Fondi 2023. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on
1 000 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 on kokku 23 030 tuhat
eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 50 tuhat eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 10 820 tuhat eurot (1 euro
aktsia kohta).
Muudesse  reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks
otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 12 160 tuhat eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.04.2024 (record date)
fondi väärtpaberite registripidaja arveldussu?steemi to?o?pa?eva lo?pu seisuga.
Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date)
16.04.2024. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama
dividende  2023. majandusaasta  eest.  Dividend  makstakse  aktsionäridele
24.04.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Otsusele vastu hääletanud aktsionäre ei olnud. Hääletamisel ei osalenud 359 613
häält ehk 4,72%.

Päevakorrapunktide järgsel arutelul avaldas juhatus, et soovib korraldada
eeldatavalt sügisel uut aktsiaemissiooni. Varasemalt kaasatud raha on kõik
investeeritud. Emissiooni ajagraafikut, aktsia hinda ega ühtegi muud tingimust
ei ole määratud. Juhul, kui uute aktsiate emiteerimise kava otsustatakse,
avaldab fond sellise informatsiooni börsiteatena.

Üldkoosoleku     protokoll     tehakse     fondi     kodulehel
(https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva
möödudes üldkoosoleku toimumisest.

Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee (mailto:viljar.arakas@eften.ee)