Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 28 märts 2024 11:09:08 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused
Tekst
Aktsiaseltsi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele
ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused erakorralist üldkoosolekut
kokku  kutsumata.  Teade  otsuste  vastuvõtmise  kohta  ilma erakorralist
üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 07.03.2024 nii börsi infosüsteemis,
Seltsi kodulehel 2024: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist
üldkoosolekut    kokku    kutsumata    -    Tallinna    Vesi
(https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-vastuvotmine/28-
03-2024/2024-teade-aktsionaride-otsuste-vastuvotmine-erakorralist-uldkoosolekut-
kokku-kutsumata/) kui üleriigilise levikuga päevalehes ?Eesti Päevaleht".

Oma  hääle andis kokku 4 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud
15 084 734 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 78,42%
kõigist aktsiatega esindatud häältest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt,
s.o 28.03.2024 kell 9.00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud
tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse
vastu   (Äriseadustiku  §  299(1) lg 2) ja  need  hääled  kajastuvad
hääletusprotokollis vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid 28.03.2024 vastu järgmised otsused:

Otsus nr 1.1.   Pikendada nõukogu liikme Mart Mägi volitusi alates 01.04.2024
järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 78,42%-lise häälteenamusega

Otsus nr 1.2. Pikendada nõukogu liikme Robert Kitt´i volitusi alates 01.04.2024
järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 78,42%-lise häälteenamusega.

Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll avaldatakse hilisemalt 04.04.2024 Seltsi
veebilehel https://www.tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-
vastuvotmine/.


Melika Kiilmaa
AS Tallinna Vesi
Õigusvaldkonna juht
(+372) 62 62 200
melika.kiilmaa@tvesi.ee (mailto:melika.kiilmaa@tvesi.ee)