Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 23 nov 2022 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN REAL ESTATE FUND III AS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS-i (registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A.
Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 15.
detsembril 2022. a algusega kell 10.00.

Üldkoosoleku  toimumise  koht:  Radisson  Collection  hotelli  II korruse
konverentsikeskuse saal nimetusega ?Tallinn" aadressil Tallinn, Rävala pst 3.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 15.12.2022 kell 9.00 koosoleku
toimumiskohas.  Registreerimine  lõppeb  kell  10.00. Palume  aktsionäridel
võimalusel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele
kuluvat aega.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse
päeva  enne  üldkoosoleku  toimumist,  s.o  08.12.2022 fondi väärtpaberite
registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäridel on võimalus osaleda üldkoosolekul ka volitatud esindaja kaudu või
hääletada otsuste eelnõusid enne üldkoosolekut elektrooniliselt. Üldkoosoleku
videoülekannet ei toimu.
Esindaja kaudu osalemisel soovitame määrata esindajaks fondi juhatuse liikme
Viljar Arakas'e, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised aktsionäri
nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Kui aktsionär soovib kasutada
esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub fondi
kodulehel https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/.

Otsuste eelnõude hääletamine elektrooniliselt
Aktsiona?ridel on õigus u?ldkoosoleku pa?evakorras olevate punktide kohta
koostatud otsuste eelno?usid ha?a?letada enne üldkoosolekut elektrooniliselt
alljärgneva korra kohaselt:

  i. elektrooniline ha?a?l tuleb edastada e-posti aadressile koosolek@eften.ee
   (mailto:koosolek@eften.ee) hiljemalt 13.12.2022 kell 16.00 (Eesti aeg).
   Seejuures on aktsiona?ril on o?igus muuta vo?i tu?histada juba edastatud
   ha?a?lt vo?i esitada vastuva?ide hiljemalt eelmises lauses ma?rgitud
   ha?a?le edastamise ta?htajaks;
 ii. aktsiona?ri ha?a?l peab olema antud fondi kodulehelt
   https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/ kättesaadaval korrektselt
   täidetud hääletussedelil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Juhul,
   kui u?he aktsiona?ri nimel esitatakse mitu korrektselt täidetud ja
   allkirjastatud ha?a?letussedelit, loetakse kehtivaks üksnes kõige
   hilisemalt ka?tte saadud ha?a?letussedel ja kõik eelnevad selle
   aktsiona?ri ha?a?letussedelid loetakse kehtetuks. Juhul, kui enne
   üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka
   füüsiliselt, loetakse kõik selle aktsionäri poolt enne üldkoosolekut
   saadetud hääletussedelid kehtetuks;
 iii. juhul kui aktsiona?ri esindab elektroonilise hääle esitamisel volitatud
   esindaja, tuleb koos elektroonilise ha?a?le edastamisega vo?i enne seda
   edastada e-posti aadressil koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) ka
   esindusõigust tõendav volikiri;
 iv. aktsiona?rid, kes on nõuetekohaselt ha?a?letanud hiljemalt 13.12.2022 kell
   16.00 (Eesti aeg), loetakse u?ldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega
   esindatud ha?a?led arvestatakse u?ldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses
   ei ole sa?testatud teisiti.

Vastavalt EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu otsusele on erakorralise
üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

Päevakorrapunkt 1: Juhatuse ülevaade fondi tegevusest
Juhatus  teeb  ülevaate  EfTEN Real Estate Fund III AS-i tegevusest ja
kavandatavast ühinemisest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2: Asendussuhte määramine
EfTEN Real Estate Fund III AS kui ühendav fond ja EfTEN Kinnisvarafond AS kui
ühendatav fond sõlmisid 19.09.2022 ühinemislepingu, mille punkti 6.3 kohaselt
suurendatakse ühinemise läbiviimiseks ühendava fondi aktsiakapitali ühendavale
fondile üleantava ühendatava fondi kogu vara arvel (mitterahaline sissemakse),
mille väärtuseks on ühendatava fondi EPRA vara puhasväärtus.
Finantsinspektsiooni poolt fondivalitsejale esitatud seisukoha kohaselt tuleb
investeerimisfondide seaduse § 143 lg 5 kohaselt asendussuhte ja asendussuhte
määramise aluseks võetava aktsiate väärtuse määramise tingimusi käsitleda ja
hääletamisega  otsustada  ühinemislepingu heakskiitmisest eraldi päevakorra
punktina.

Nõukogu ettepanek: Kinnitada EfTEN Kinnisvarafond AS-i  ja EfTEN Real Estate
Fund III AS-i ühinemise asendussuhte ja asendussuhte määramise aluseks võetava
aktsiate väärtuse määramise tingimused alljärgnevalt:

 i. Ühinemise läbiviimiseks suurendatakse ühendava fondi aktsiakapitali
   ühendavale fondile üleantava ühendatava fondi kogu vara arvel
   (mitterahaline sissemakse), mille väärtuseks on Ühendatava fondi EPRA
   (ametlik nimi: European Public Real Estate Association, edaspidi EPRA) vara
   puhasväärtus.
 ii. Ühendava fondi aktsiakapitali suurendamise ulatus ja suurendamisel
   emiteeritavate uute aktsiate arv ja ülekurss arvutatakse järgmise valemi
   kohaselt (mis on toodud ka ühinemislepingu punktis 6.4.1): Ühendava fondi
   uute aktsiate arv aktsiakapitali suurendamisel = ühendatava fondi EPRA vara
   puhasväärtus (eurodes) ÷  ühendava fondi EPRA vara puhasväärtus aktsia
   kohta (eurodes täpsusega neli kohta peale koma). Seejuures ühendatava fondi
   EPRA vara puhasväärtus = ühendatava fondi omakapital + ühendatava fondi
   intressiderivatiivide kohustus õiglases väärtuses + ühendatava fondi
   edasilükkunud tulumaksukohustus ning ühendava fondi EPRA vara puhasväärtus
   aktsia kohta = (ühendava fondi omakapital + ühendava fondi
   intressiderivatiivide kohustus õiglases väärtuses + Ühendava fondi
   edasilükkunud tulumaksukohustus) ÷  ühendava fondi aktsiate arv.

Päevakorrapunkt  3: Ühinemislepingu heakskiitmine ja aktsionäride nimekirja
fikseerimise kuupäeva määramine
EfTEN Kinnisvarafond AS ja EfTEN Real Estate Fund III AS sõlmisid 19.09.2022
ühinemislepingu.  Ühinemislepingust  tekivad  õigused  ja  kohustused, kui
ühinemisleping on heaks kiidetud mõlema fondi aktsionäride üldkoosoleku poolt.
Seejuures  ühinemislepingu  p  6.5 kohaselt fikseeritakse ühendatava fondi
aktsionäride  nimekiri  31.12.2022 seisuga, kui üldkoosolekul ei otsustata
teisiti. Arvestades, et kavandatava ühinemise jõustumiseni on 31.12.2022
kuupäevast pikem periood, on asjakohane fikseerida nimekiri seisuga, mis on
lähemal kavandatavale ühinemise jõustumise kuupäevale.  Ühinemisele on oma
nõusoleku andnud mõlema fondi depositoorium. Ühinemise lõpule viimine eeldab
Finantsinspektsiooni   luba,   millise   taotluse   on  fondivalitseja
Finantsinspektsioonile esitanud.
Nõukogu ettepanek:  Kiita heaks 19.09.2022 EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja
EfTEN Kinnisvarafond AS-i vahel sõlmitud ühinemisleping ja viia ühinemine läbi
ühinemislepingus sätestatud tingimustel, määrates kooskõlas ühinemislepingu
punktiga 6.5 ühendatava fondi aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäevaks
31.01.2023.a.

Päevakorrapunkt 4: Ärinime ja põhikirja muutmine
Ühinemise käigus muudetakse EfTEN Real Estate Fund III AS-i ärinime ja fond
jätkab tegevust EfTEN Real Estate Fund AS-i ärinime all. Ärinime muutmiseks on
vajalik muuta ka EfTEN Real Estate Fund III AS-i põhikirja.
Nõukogu ettepanek: Kinnitada uueks ärinimeks EfTEN Real Estate Fund AS ja
kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 5: Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine
Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas
Ühinemise läbiviimiseks suurendatakse EfTEN Real Estate Fund III AS-i kui
ühendava fondi aktsiakapitali EfTEN Real Estate Fund III AS-ile u?leantava EfTEN
Kinnisvarafond AS-i kogu vara arvel. Aktsiakapitali suurendamise ulatus ja
suurendamisel emiteeritavate aktsiate arv arvutatakse ühinemislepingu punktis
6.4.1 toodud valemi alusel  ühinemise bilansi päevale (s.o. 01.01.2023.a)
eelneva päeva seisuga, s.o 31.12.2022.a bilansiliste näitajate baasil, milline
kuupäev  järgneb  üldkoosolekule  ja  millest  tulenevalt  delegeeritakse
aktsiakapitali suurendamine nõukogule.
Nõukogu ettepanek: Vastavalt seadusele ja fondi põhikirjale anda fondi nõukogu
pädevusse fondi aktsiakapitali suurendamise otsustamine 19.09.2022 sõlmitud
ühinemislepingus  sätestatud põhimõtete kohaselt käesolevale üldkoosolekule
järgneva  4-kuulise  perioodi  jooksul  ning  esitada taotlus kõigi uute
emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq
Tallinna börsi põhinimekirjas. Anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused
kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Täiendav korralduslik informatsioon:
Üldkoosolekuga  seotud  dokumentidega,  sh allkirjastatud  ühinemislepingu,
ühinevate fondide viimase kolme majandusaasta aruannete, IFS § 153 lõikes 1
nimetatud  depositooriumi  aruande  ja  fondi  viimase  avalikustatud
poolaastaaruandega, juhatuse poolt koostatud ülevaatega fondi käesoleva aasta
majandustegevusest, juhatuse otsuste eelnõude ning muude seaduse kohaselt
avalikustamisele kuuluvate andmetega saab tutvuda fondi kodulehel www.eref.ee
(http://www.eref.ee) ja kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud)
fondi  asukohas  (aadressil,  A.  Lauteri 5, 10114 Tallinn, III korrusel)
tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti
aadressil: koosolek@eften.ee (mailto:koosolek@eften.ee) või fondi aadressil
(Tallinn  10114, A.  Lauteri  5) saadetud  kirjaga  või  telefoni teel +
372 655 9515. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate
teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse EfTEN Real Estate Fund
III AS-i kodulehel www.eref.ee (http://www.eref.ee).

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja
peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja.
- juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on
registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut
esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul,
kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik
lisaks ka kehtiv kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku
dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on
kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi
poolt koostatud eestikeelse tõlkega.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta.
Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest,  võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist
aadressil EfTEN Real Estate Fund III AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte
hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil EfTEN Real Estate
Fund III AS, A. Lauteri 5, 10114 Tallinn.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning
samuti  esindatava  poolt  volituse  tagasivõtmisest  vastava digitaalselt
allkirjastatud  teate  saatmisel  e-posti  aadressil  koosolek@eften.ee
(mailto:koosolek@eften.ee)  või  omakäeliselt  allkirjastatud  dokumentide
üleandmisel tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00 EfTEN Real Estate Fund III AS-i
aadressil A. Lauteri 5, 10114 Tallinn, hiljemalt 13.12.2022 (Eesti aeg). Kui
aktsionär soovib kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav
blankett   asub  EfTEN  Real  Estate  Fund  III  AS-i  kodulehel
https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/.

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel: 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee