Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 18 nov 2022 14:40:00 +0200
Manused
PKG_Q3_2022_ENG draft FINAL1.pdf
PKG_Q3_2022_EST draft_FINAL.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)
Tekst
TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2022. aasta kolmas kvartal jätkus samal Balti riikide kinnisvara kõrge nõudluse
trendil, mida nägime ka teises kvartalis, seda eriti Eestis ja Leedus.

Olenemata intressimäärade tõusmise negatiivsetest meeleoludest ning globaalse
majanduse üldisest langusest tundub turg endiselt tugev.

Kohalikel ning rahvusvahelistel investoritel on endiselt suur huvi Balti
regiooni vastu, eriti luksuskinnisvara segmendis.

Peale mõnda kuud kestnud väljakutseid sõlmida ehitusettevõtetega fikseeritud
hinnaga kokkuleppeid materjalide ning varustuse turu volatiilsuse tõttu, näeme
kohalike töövõtjate poolt suurenevat huvi tööle naasmise vastu ning valmidust
materjalide hinnakõikumistest tingitud riske osaliselt absorbeerida.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega.

2022. aasta kolmandas kvartalis viisime lõpuni korterite üleandmise Kalaranna
Kvartali arenduses, kus on valminud kaheksa maja kokku 240 korteriga.

Kalaranna Kvartali arenduse esimene etapp on olnud väga edukas ning praegu
tegutseme koos kohalike ehitusettevõtjatega, kes tutvuvad ehitushanke paketiga.
Kavatseme  alustada  objekti ehituse ettevalmistamisega Kalaranna Kvartali
arenduse järgmise etapi jaoks 2023. aasta esimeses või teises kvartalis.
Kavandatud on neli hoonet kokku 146 korteriga.

Kindrali Majade arenduses oleme alustanud korterite üleandmist esimeses kahes
majas (must ja valge maja). Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta
lõpuks. Kolmes majas on kokku 195 korterit ning 1 äripind, mis on kõik müüdud.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme
algatanud  ehitushanke  Kliversala kvartali järgmise etapi - Blue Marine
ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima
pakkumise välja selgitamise protsessis. Ehitushanke protsess on kujunenud
oodatust pikemaks, kuna oleme otsustanud uurida erinevaid väärtust kasvatavaid
võimalusi projektis, et maandada suurenevate ehituskulude riske.

Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Shaltiniu Namai Attico arenduses
(nende hulgas üks näidiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne
ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite
ruutmeetri hind oli sealsel turul üks kõrgemaid. Ehitushanke protsess järgmise
etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks on jõudnud lõppfaasi ning loodame
sõlmida lepingu parima pakkujaga selle aasta novembris - detsembris ja alustada
ehitustöödega 2023. aasta esimeses kvartalis.Hotellindus

Oleme  renoveerimas  teist  poolt  hotellitubadest (esimene pool tubadest
renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse aasta lõpuks. Renoveerimistööde
tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse
luksuslik sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli
mainet.

Käimas oleva ehitustegevuse tõttu on hotell suurema osa aastast töötanud ainult
poole mahuga. Sellest hoolimata on esimesed üheksa kuud jõudnud tasuvuspunktini
a) tänu äriturismi taastumisele peale pandeemiast tulenenud pikemat pausi ning
b) kõrgemale keskmisele toa hinnale, mis on praegu 89,12 eurot (septembri
andmetel), olles märkimisväärselt kõrgem kui 2021. aasta septembris (81,07
eurot).

Kokkuvõttes oleme kindlad, et tänu oma kogemusele ning Baltikumi turgude
stabiilsusele tuleme toime ka muutlikel aegadel. Meie eesmärgiks on laiendada
oma praegust portfelli, tehes arukaid otsuseid vastavalt meie nägemusele turu
kujunemisest ning jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise
väärtuse loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt
kaunite piirkondade arendamisel.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2022. aasta üheksa kuu jooksul oli 61,6 miljonit eurot, mis
on üle kolme korra rohkem kui võrdlusperioodil (2021 9 kuud: 19,4 miljonit
eurot). 2022. aasta kolmanda kvartali kogukäive oli 30,4 miljonit eurot (2021
kolmandas kvartalis 12,1 miljonit eurot).

Üheksa kuu brutokasum suurenes enam kui kolm korda ja moodustas 16,2 miljonit
eurot võrrelduna 5,3 miljoni euroga 2021. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum
oli 6,8 miljonit eurot võrrelduna 3,4 miljoni euroga võrldusperioodil.

2022. aasta üheksa kuu ärikasum moodustas 12 miljonit eurot võrrelduna 31,2
miljoni euro ärikasumiga 2021 aasta üheksa kuu jooksul. Kolmanda kvartali
ärikasumi  moodustas  5,6 miljonit  eurot  võrreldes  2,8 miljoni  euroga
võrdlusperioodil.  2021. aasta  ärikasumit  mõjutasid  ühekordne kinnisvara
investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna
Moekombinaat  kajastamise  lõpetamine  seoses tütarettevõtte üle kontrolli
kaotamisega 2. juunil 2021.

2022. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 8,7 miljonit eurot võrrelduna 22,5 miljoni
euroga (26,5 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil.
Kolmanda kvartali kasumi moodustas 4,5 miljonit eurot võrreldes 1,1 miljoni
euroga 2021. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid üheksal kuul positiivsed 25,8 miljonit eurot
võrreldes 1,4 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Kolmandas kvartalis
olid rahavood positiivsed summas 14,6 miljonit eurot ning 2021. aasta kolmandas
kvartalis vastavalt 5,2 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. septembri 2022 seisuga 0,91 eurot võrreldes 0,63
euroga 30. septembril 2021.

Peamised tulemusnäitajad

                   2022  2021    2022    2021  2021
                 9 kuud 9 kuud III kvartal III kvartal 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 Käive (tuhat eurot)
                 61 628 19 373   30 434 12 066    43 095

 Brutokasum (tuhat eurot)     16 211 5 255    6 849    3 442 10 576

 Brutokasum, %            26%  27%     23%     29%   25%

 Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 11 990 31 152    5 577    2 836 39 820

 Ärikasum / -kahjum, %        19%  161%     18%     24%   92%

 Puhaskasum / -kahjum (tuhat
 eurot)              8 651 22 463    4 546    1 123 29 757

 Puhaskasum / -kahjum, %       14%  116%     15%     9%   69% Kasum / -kahjum aktsia kohta
 (eurot)              0,15  0,40    0,08    0,02  0,52


                   30.09.2022  30.09.2021  31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku (tuhat eurot)       99 731   125 042   116 026

 Kohustused kokku (tuhat eurot)    48 237    89 493    73 183

 Omakapital kokku (tuhat eurot)    51 494    35 549    42 843

 Võla / omakapitali suhe *        0,94     2,52     1,71 Varade tootlus, % **          6,2%    14,8%    23,7%

 Omakapitali tootlus, % ***       28,3%    99,5%    113,5%

 Aktsia puhasväärtus, eurot ****     0,91     0,63     0,76

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

 tuhandetes eurodes              30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid             11 088   13 283   9 626

 Lühiajalised nõuded                1 648   1 458    802

 Varud                       35 228   67 811   57 533
                       ---------------------------------
 Käibevara kokku                  47 964   82 552   67 961

 Põhivara

 Pikaajalised nõuded                2 017     23     21

 Materiaalne põhivara                7 901   6 677   6 754

 Kasutusõigusega vara                 229    233    202

 Kinnisvarainvesteeringud             41 270   35 202   40 734

 Immateriaalne põhivara                350    354    354
                       ---------------------------------
 Põhivara kokku                  51 767   42 490   48 065

 VARAD KOKKU                    99 731  125 042  116 026

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

 Lühiajalised võlakohustused             368    530   3 955

 Ostjate ettemaksed                 2 614   13 516   12 419

 Lühiajalised võlad tarnijatele           4 308   5 233   7 297

 Maksukohustused                   958    656   1 143

 Lühiajalised eraldised                662    534    713
                       ---------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku           8 910   20 469   25 527

 Pikaajalised kohustused

 Pikaajalised võlakohustused            38 153   64 708   46 455

 Muud pikaajalised kohustused              0   3 139     20

 Edasilükkunud tulumaksukohustus          1 138   1 133   1 133

 Pikaajalised eraldised                36     44     48
                       ---------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku           39 327   69 024   47 656

 KOHUSTUSED KOKKU                 48 237   89 493   73 183

 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital

 Aktsiakapital nimiväärtuses            11 338   11 338   11 338

 Ülekurss                      5 661   5 661   1 748

 Kohustuslik reservkapital             1 134   1 134     0

 Ümberhindluse reserv                2 984   2 984   2 984

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum        21 726   -8 031     0

 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum         8 651   22 463   26 773
                       ---------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
 kokku                       51 494   35 549   42 843

 OMAKAPITAL KOKKU                 51 494   35 549   42 843

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU          99 731  125 042  116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

                  2022  2021    2022    2021  2021
 tuhandetes eurodes       9 kuud 9 kuud III kvartal III kvartal 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD

 Äritulud

 Müügitulu            61 628 19 373   30 434   12 066 43 095

 Müüdud toodete ja teenuste
 kulu              -45 417 -14 118   -23 585   -8 624 -32 519
                ------------------------------------------------
 Brutokasum           16 211  5 255    6 849    3 442 10 576 Turustuskulud           -345  -358    -108    -119  -502

 Üldhalduskulud         -3 743 -3 549   -1 085   -1 086 -5 592

 Muud äritulud            9 29 860      1     605 35 615

 Muud ärikulud           -142   -56     -80     -6  -277
                ------------------------------------------------
 Ärikasum            11 190 31 152    5 577    2 836 39 820 Finantstulud             2    5      1      2    6

 Finantskulud          -3 336 -4 556   -1 032   -1 722 -5 964
                ------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksu       8 656 26 601    4 546    1 116 33 862

 Tulumaks              -5   -23      0      6   10
                ------------------------------------------------
 Jätkuvate tegevuste puhaskasum  8 651 26 578    4 546    1 122 33 872 Kasum lõpetatud
 tegevusvaldkondadest         0 -4 115      0      0 -4 115

 Perioodi puhaskasum/ - kahjum  8 651 22 463    4 546    1 122 29 757 Emaettevõtte omanikele kuuluv
 osa               8 651 22 463    4 546    1 122 29 757 Aruandeperioodi koondkahjum
 kokku              8 651 22 463    4 546    1 122 29 757

 Aruandeperioodi puhastulemi
 jaotus:

 Emaettevõtte omanikele kuuluv
 osa               8 651 22 463    4 546    1 122 29 757 Kasum/ kahjum aktsia kohta
 jätkuvatest
 tegevusvaldkondadest (euro)    0,15  0,47    0,08    0,02  0,60

 Perioodi kasum/ kahjum aktsia
 kohta (euro)           0,15  0,40    0,08    0,02  0,52

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Eve Kallast
Grupi pearaamatupidaja
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee