Teate vaade
Ettevõte AS Harju Elekter Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 22 sept 2022 09:53:55 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Enefit Connect OÜ nõue Harju Elektri tütarettevõtjale
Tekst
AS        Harju        Elekter        teavitas 20.05.2022
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be96cd5b149ef76b9dd1356c40b489341&lang=
et) avaldatud börsiteates tütarettevõtja Energo Veritas OÜ poolt Enefit Connect
OÜ-ga sõlmitud hermeetiliste jaotustrafode raamlepingute ülesütlemisest ning et
Enefit Connect OÜ ei pea raamlepingute ülesütlemist õiguspäraseks.

Enefit Connect OÜ esitas 20.09.2022 Energo Veritas OÜ-le raamlepingute rikkumise
eest leppetrahvi nõude kogusummas 1 374 645,38 eurot. Summa sisaldab trahve
tellimuste hilinemise, täitmata jätmise ning avariireservi mittenõuetekohase
tagamise eest. Lisaks teavitas Enefit Connect OÜ kavatsusest esitada nõue summas
2 094 249 eurot, mis on tekkinud raamlepingutes kokku lepitud hindade ja
dünaamilise hankesüsteemi hangete tulemusena Enefit Connect OÜ poolt sõlmitud
lepingute hindade vahel. Tegemist on tulevikus tekkiva kahjuga, kuivõrd Enefit
Connect  OÜ pole 20.09.2022 seisuga raamlepingus märgitud hinda ületavaid
väljamakseid veel teinud.

Energo Veritas OÜ on seisukohal, et raamlepingud on üles öeldud ja raamlepingu
alusel sõlmitud hankelepingutest taganetud õiguspäraselt ning ei tunnista ega
mööna esitatud nõude põhjendatust ega rikkumise esinemist.

Ülaltoodud  rahalised  nõuded  võivad  omada  negatiivset  mõju konsterni
finantsseisundile.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern,
mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja
tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia
sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja
muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes
töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta esimese poolaasta
müügitulu oli 79,2 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq
Tallinna börsil.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 6747400