Teate vaade
Ettevõte Enefit Green AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 20 sept 2022 17:15:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kohtuvaidlus seoses Purtse tuulepargiga
Tekst
Viru  Maakohus võttis 20. septembril 2022 menetlusse Eesti Ühistuenergia OÜ hagi
Enefit  Green ASi tütarettevõtja Enefit Wind Purtse AS vastu. Hageja taotleb, et
Purtse tuuleparki ei püstitataks võimsamaid kui 3 MW tuulikuid.

Viru  Maakohus rahuldas  kohtumäärusega hageja  esialgse õiguskaitse avalduse ja
keelas kohtumenetluse ajal võimsamate kui 3 MW tuulikute püstitamise.

Enefit  Greeni juhatus on seisukohal, et on Purtse tuulepargi rajamisel käitunud
õiguspäraselt ning kavatseb hagiavaldusele vastu vaielda ja esialgse õiguskaitse
määruse vaidlustada.

Enefit  Green on varasemalt teatanud  kavatsusest ehitada Purtse tuuleparki viis
4,2 MW võimsusega tuulikut.

Enefit Greeni juhatuse esialgsel hinnangul ei avalda antud kohtuasi olulist mõju
Enefit Greeni finantstulemustele.

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eahglFI0K4UUxwsmqXkQdO3N_ld1uojlGTE_
vteiKcyQu1wfu3r9tXxEfe64TI9iPjXXdLcA-1wKJKK402r4cwPqdjBXLG-Ga36PZFEEUJ4=)
https://enefitgreen.ee/investorile/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2hvtWZj2Sah7P5FHBmegLeIoMx1_pu7PK9v_
TsWBkf-qdy705TQpwpl_2cNDmb3iCN-
NkLHEs8SIwbSVVzso9h20XumT41kxmuMBN6kQDnpPywlTouLu7hjVZ5aMG9g6)

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest
Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus,
koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas
Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning
päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli
ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia
tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh
elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.