Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 20 juuli 2021 18:28:04 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek
Tekst
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Maakri 19/1, Tallinn, edaspidi
nimetatud ka kui Ühing) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 12.08.2021
kell 10:00 Tallinnas, aadressil Maakri 19/1, II korrusel.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

 1. Aktsiakapitali suurendamine

Ühingu juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku võtta vastu järgmine
otsus:

 a. Ühing emiteerib 1 000 000 lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,70 eurot,
  mille tulemusena suureneb Ühingu aktsiakapital 700 000 euro võrra
  (aktsiakapitali suurus enne aktsiakapitali suurendamist on 6 571 856.90
  eurot).
 b. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühingu uute aktsiate
  väljalaskehind on 2,25 eurot iga aktsia eest, millest 0,70 eurot on aktsia
  nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurss.
 c. Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 25.
  septembrist 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt
  pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne
  pakkumisperioodi algust.
 d. Äriühingu olemasolevatel aktsionäridel eelisõigust ei ole, emissioon on
  suunatud uutele jaeinvestoritele, keda jaotamisel eelistatakse, kuid
  pakkumises võivad osaleda ka olemasolevad aktsionärid.
 e. Ühingu aktsionärid volitavad Ühingu juhatust määrama ja täpsustama
  väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel,
  arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi
  määravas pakkumisdokumendis sätestatut.
 f. Aktsiate pakkumisel toimub liigmärkimine, kui märkimisavaldusi laekub enam
  kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab Ühingu
  nõukogu aktsiate jaotuse ning liigmärgitud aktsiate tühistamise.
 g. Kui märgitakse vähem kui 1 000 000 aktsiat, on Ühingu juhatusel õigus
  pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja
  jooksul märgitud.
 h. Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates märkimisperioodi
  lõppemisest.
 i. Ühing esitab taotluse kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele
  võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning Ühingu aktsionärid
  annavad Ühingu nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike
  toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Arco  Vara  AS-i  aktsionäride  erakorralise  üldkoosoleku  materjalid on
kättesaadavad Arco Vara AS?i kodulehel aadressil www.arcovara.com või Arco Vara
AS-i kontoris Tallinnas, Maakri 19/1, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi  päevakorrapunktide  kohta  saab  esitada  e-posti  aadressil
info@arcovara.com.  Küsimused  ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i
koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul
juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega
on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada iga
päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3
päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 09.08.2021. Aktsionäride nõuded
ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.com ning need
avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o 05.08.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
informeerida  meid  sellest  hiljemalt 09.08.2021 ja edastada digitaalselt
allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile info@arcovara.com. Juhul, kui
puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-
posti aadressile info@arcovara.com ja originaal postiga aadressile Maakri 19/1,
Tallinn 10145. Erakorralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate
aktsionäride  registreerimine algab 12.08.2021 kell 09:30. Registreerimiseks
palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik
volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Välisriigis registreeritud
juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või
kinnitatud apostille'iga.

Arco Vara AS-i erakorralise üldkoosoleku kutse avaldatakse ka Eesti Päevalehes
21.07.2021.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus