Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 juuni 2021 17:22:45 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFoods allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavaliku pakkumise tingimused
Tekst
TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI
TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS,
HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS
ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

AS PRFoods (edaspidi ?PRFoods") teavitas investoreid 07.05.2021 börsiteatega
(mida on parandatud vastavalt 18.05.2021 parandusteatele), et on kavandamas
allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni mahus kuni 3 500 000 EUR.
Käesolevaga  teavitab  PRFoods  täiendavalt, et kooskõlas PRFoods nõukogu
14.05.2021 otsustega, millega PRFoods nõukogu kiitis heaks nimetatud emissiooni
põhitingimused,  ja  arvestades  PRFoods  aktsionäride  üldkoosoleku poolt
24.05.2021 vastu võetud otsuseid, millega muu hulgas anti PRFoods nõukogule
volitus suurendada PRFoods aktsiakapitali viidatud emissiooni realiseerimiseks,
on PRFoods juhatus vastavalt oma 24.05.2021, 31.05.2021 ja 04.06.2021 otsustele
läbi viimas allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavalikku pakkumist,
kusjuures  PRFoods  juhatuse  04.06.2021 otsuste kohaselt kestab allutatud
konverteeritavate võlakirjade pikendatud märkimisperiood kuni 14.06.2021 kl
17:00 (Eesti aja järgi).

Viidatud emissiooni raames emiteerib PRFoods kuni 350 allutatud konverteeritavat
võlakirja,  nimiväärtuse  ja emissioonihinnaga 10 000 EUR võlakirja kohta,
lunastustähtajaga 01.10.2025 ning intressimääraga 7% kalendriaastas. Allutatud
konverteeritavatest võlakirjadest tulenevad maksekohustused on PRFoods pankroti
ja  likvideerimise  korral  allutatud  teistele  PRFoods  allutamata
maksekohustustele, mistõttu kohalduvad allutatud konverteeritavate võlakirjade
suhtes   limiteeritud  ennetähtaegse  lunastamise  õigused.  Allutatud
konverteeritavate võlakirjade konverteerimist PRFoods aktsiateks on PRFoods
nõukogu   poolt   14.05.2021 otsuste   raames  kinnitatud  fikseeritud
konverteerimishinnaga 0,34 EUR võimalik taotleda kaks korda kalendriaastas
fikseeritud  kuupäevade  (01.04  ja 01.10) eel. Allutatud konverteeritavad
võlakirjad  võidakse  noteerida  Nasdaq  Tallinna  börsil või First North
alternatiivturul.

Nagu  PRFoods  oma  07.05.2021 börsiteates  (mida on parandatud vastavalt
18.05.2021 parandusteatele) selgitas, on PRFoods poolt läbiviidav allutatud
konverteeritavate võlakirjade emissioon suunatud PRFoods kapitalistruktuuri
parendamisele   (muuhulgas  olemasolevate  laenude  refinantseerimisele,
käibekapitali tugevdamisele ja kalakasvatuse investeeringute finantseerimisele)
ning COVID-19 poolt põhjustatud negatiivsete mõjude sujuvamale ning kiiremale
ületamisele  ettevõtte  ja  selle  tütarühingute poolt algaval 2021/2022
majandusaastal.

PRFoods  allutatud  konverteeritavate võlakirjade mitteavalik pakkumine on
suunatud  üksnes  Eesti ja välisriigi kutselistele investoritele (Euroopa
Parlamendi  ja  nõukogu  määruse (EL) 2017/1129 ja direktiivi 2014/65/EL
tähenduses), mistõttu ei koostata ega avalikustada pakkumisega seoses avaliku
pakkumise  prospekti.  Oma  soovist  ja  valmidusest  toetada  PRFoods
kapitalistruktuuri allutatud konverteeritavate võlakirjade märkimise teel on
teiste hulgas  PRFoods-le teada andnud PRFoods aktsionär Amber Trust II S.C.A,
kes märkimise raames tasaarvestab ka oma 14.07.2017 sõlmitud 1 500 000 EUR
suurusest investeerimislaenulepingust tulenevad nõuded PRFoods vastu.

Kutselised  investorid  saavad  allutatud  konverteeritavate  võlakirjade
märkimisavaldusi  esitada  kuni  märkimisperioodi lõpuni vastavalt PRFoods
allutatud konverteeritavate võlakirjade 24.05.2021 kinnitatud tingimustele ja
04.06.2021 kinnitatud  lõplikele tingimustele, millega on võimalik tutvuda
pöördudes  PRFoods  juhatuse  või  AS  Redgate  Capital  kui  allutatud
konverteeritavate  võlakirjade  emissiooni finantsnõustaja poole. Allutatud
konverteeritavate võlakirjade jaotamise investoritele otsustab PRFoods juhatus
pärast märkimisperioodi lõppu vastavalt eelmises lauses viidatud tingimustele.
Allutatud  konverteeritavate  võlakirjade  eeldatav  väljalaskekuupäev  on
22.06.2021.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade
omandamiseks,  samuti  ei  toimu  Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski
jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti
registreerimist,  ilma  seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita
ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes  riikides  või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG-
vJXaXcd0rFUZz-tJ4n27dl9vYYHxHfr7zhgpXxicBua-
j1fglUHUOkzxrRuFuSTzcqDHIh1RYUAtSAcp4q8mM2PNN33UPqJeBzANjZaSQPjw-
TZmwBAwvd4sLaJc09tPTAlOFt1k8XGZJ7drPCsivtkLHRJnGT8jkgCnHRLknQDDsQq9CByzv4x5j2nqC
HFsUs-
dmPCsYZn4WJOYH50OmpKADRatD8Yrkru6ppcMoDtOg58N_IcnbpiBLrgRxcCQcDGF6Tjnik5VdXaxN0d
OdOu_W2A8UCUzdK53spwpuOsHfA0aRidgo1O65vVtMHW1Vv3tsmk7IUUwrHm3dLAnsFsqG-
FUrSXdfmpZpydt71BS1bZHz2H7561gNwFtYUqB8aqRzkEWV_xEE9PrHYBf7w9nDYg7XsYawx47u-
xNZoIDtpLRWA-v9pGIZ-6M1YM3piWQv4XzbJ3pQinXMVC-5XxiwhtqLiEK5Q=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmiRuXCnawcGMAqqay
4CUoCEAWuG9N5gfcYwUE5GlyxInlzinok13YSdy5rjxkq2CFL3bBnAzPb9gHeGWsS4Iz0-
ritVEZEq5dHKbIxf4NimNOIusRDy7WhCeCCzdYZrZmBLnXL2Cn3ggCncdkDlg-Qjk-
TQb4uM65NKvppaf_nFUjfO9I3CbRhExVrtBOB4tHH5bLfyOyLdtZWAovT9go0fd9WVyNHOfFZO6dKl1r
CHcvMy43RkNyLSRyjzuzONl4gMeEyUnTlzClqbxPea7H2Pw_3U5zV3F3m57smGEr6RIOR1DYGjW-
U9jNPFHQh3z7p1OWAkwCz6pVZPNcmLDpWHzRUXDZ7Mvx2fERkHFkFVTSJH-
DAAmZC7hW5j8ix3GKRjbnY9gn-vfS1k6cszL3KUw=)