Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 03 juuni 2021 10:47:23 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Tekst
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka ?Selts") üldkoosolek toimus neljapäeval,
03. juunil  2021 kell  9.00-9.50. Seltsi  Paljassaare  Reoveepuhastusjaama
(Paljassaare  põik 14, Tallinn) võimlas. Seltsi 20. miljonist häälest oli
koosolekul esindatud 15 454 948 häält, s.o 77,27% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 255 665 000
(kakssada viiskümmend viis miljonit kuussada kuuskümmend viis tuhat) eurot ning
puhaskasumiga 16 732 000 (kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat)
eurot 15 454 948 poolthäälega (s.o. 100% koosolekul esindatud häältest).

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Seltsi 2020. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 16 732 000
(kuusteist  miljonit  seitsesada  kolmkümmend  kaks tuhat) eurot. Jaotada
dividendidena  13 000 000 (kolmteist  miljonit)  eurot  AS-i Tallinna Vesi
31.12.2020 seisuga kogunenud 74 243 000 (seitsmekümne nelja miljoni kahesaja
neljakümne  kolme  tuhande)  eurosest  jaotamata kasumist, sh 2020. aasta
16 732 000 (kuueteistkümne miljoni seitsmesaja kolmkümne kahe tuhande) eurosest
puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,65 (null koma
kuuskümmend viis) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha
puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku
maksta  dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2021. Dividendiõiguslike
aktsionäride  nimekiri fikseeritakse 18. juuni 2021. aasta arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise
päev (ex-päev) 17. juuni 2021. Alates 17. juunist 2021 aktsiate omandamistehingu
sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Otsus  võeti  vastu 15 454 348 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud
häältest)

3. Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmine toimub seoses B-aktsia tühistamisega ning eriliigiliste
aktsiate kaotamisega.

OTSUS: Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud
redaktsioonis. Käesoleva otsuse alusel põhikirja ei muudeta, kui päevakorra
punktis 4 toodud otsus jääb vastu võtmata. Sellisel juhul jääb põhikiri kehtima
senisel kujul.

Otsus  võeti  vastu 15 454 808 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud
häältest).

4. Aktsiakapitali vähendamine Seltsi omandis oleva B-aktsia tühistamise teel

Aktsiakapitali  vähendamine  toimub  seoses Seltsi omandis oleva B-aktsia
tühistamisega.

OTSUS: Tühistada Seltsi omandis olev üks B-aktsia ja vastavalt vähendada Seltsi
aktsiakapitali.  Vähendada Seltsi aktsiakapitali 60 (kuuekümne) euro võrra
12 000 060.00 eurolt  12 000 000.00 euroni  tühistades 60 (kuuekümne) eurose
nimiväärtusega B-aktsia. Seltsi aktsiakapital pärast aktsiakapitali vähendamist
on 12 000 000.00 eurot.

Otsus  võeti  vastu 15 454 948 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud
häältest).

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

OTSUS 1: 15 119 808 poolthäälega (s.o 97,83% koosolekul esindatud häältest)
pikendada Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3.
juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust
tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.

OTSUS   2: 15 119 808 poolthäälega   (s.o   97,83% koosolekul  esindatud
häältest)Pikendada Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi
alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme
tegevust  tasustatakse  vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli
punktile 3

6. Audiitori valimine

OTSUS:  Nimetada Seltsi 2021. ja 2022. aasta majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers.  Maksta  audiitorile  tasu  vastavalt  audiitoriga
sõlmitavale lepingule võeti vastu 15 454 948 poolthäälega (s.o 100% koosolekul
esindatud häältest).


Aktsionäride üldkoosoleku presentatsioon on leitav siit.
(https://tallinnavesi.ee/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-03-AGM-
Presentation.pdf)


Laura Korjus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
laura.korjus@tvesi.ee