Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 07 apr 2021 07:05:00 +0300
Manused
2020 Merko Ehitus annual report.pdf
2021 AS Merko Ehitus shareholders draft resolutions deadline 05.05.2021.pdf
2021 04 06 Decisions of the Supervisory Board meeting of AS Merko Ehitus.pdf
2021 Information on shares and total number of votes, linked to the shares.pdf
2021 Power of Attorney.docx
2021 Voting ballot.docx
2020 Merko Ehitus aastaaruanne.pdf
2021 AS Merko Ehitus aktsionäride otsuste eelnoud tähtaeg 05.05.2021.pdf
2021 04 06 AS Merko Ehitus noukogu otsused ja aruanne.pdf
2021 Teave aktsiate ja häälte koguarvu kohta.pdf
2021 Volikiri.docx
2021 Hääletussedel.docx
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teade ASi Merko Ehitus aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta üldkoosolekut kokku kutsumata
Tekst
ASi Merko Ehitus, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn,
11314, juhatus  teeb  aktsionäridele  ettepaneku  otsuste  vastuvõtmiseks
üldkoosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Juhatus teeb
vastava  ettepaneku  eesmärgiga  vältida  füüsilisi  kogunemisi  COVID-19
koroonapandeemia oludes.

Aktsionäridel on võimalus hääletada otsuste poolt või vastu posti või e-posti
teel,  kasutades selleks hääletussedelit, mis on avaldatud Merko Ehituse
kodulehel                group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek
(https://group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek/)  ning  lisatud  otsuste
vastuvõtmise  teatele  Nasdaq  Balti  börsi  kodulehel  (nasdaqbaltic.com
(https://nasdaqbaltic.com/)).  Täidetud  hääletussedel  ning  isikusamasuse
tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb Merko
Ehituse juhatusele edastada hiljemalt 5. maiks 2021. aastal kella 9:00-ks (siin
ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui
aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu,
loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva
enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, st 28. aprillil
2021. aastal  Nasdaq  CSD  Eesti  arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäride  otsused  avalikustab Merko Ehitus börsiteatena ja ettevõtte
kodulehel vastavalt äriseadustiku § 299(1) lg 6 hiljemalt 12. mail 2021. aastal.

Hiljemalt  4. mail  2021. aastal  avaldab juhatus Merko Ehituse kodulehel
(group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek  (https://group.merko.ee/aktsionaride-
uldkoosolek/))  ning  Nasdaq  Balti  börsi  kodulehel  (nasdaqbaltic.com
(https://nasdaqbaltic.com/))    börsiteatena    ülevaate    2020. aasta
majandustulemustest ning perspektiividest.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste eelnõude
kohta:

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2020. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine:

(i) kinnitada 2020. aasta majandusaasta puhaskasum 22 993 990 eurot;

(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena
välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 7. juunil 2021. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4.
juuni 2021. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest;
dividendid  makstakse aktsionäridele välja 18. juunil 2021. aastal, kandes
vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2021.-2022. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2021. ja 2022. aasta majandusaastateks
audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule
auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Korralduslikud küsimused

Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine
Täidetud hääletussedeli ja kaasnevad dokumendid võib juhatusele edastada kas e-
postiga või paberkandjal. Juhatus palub võimalusel eelistada hääletussedelite
saatmist e-postiga ja digitaalselt allkirjastatuna.

Juhul, kui aktsionär edastab täidetud hääletussedeli juhatusele e-posti teel:

 * hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt
  paberkandjal.
 * paberkandjal täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul
  tuleb aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletussedel
  skaneerida ning edastada see e-postiga koos koopiaga aktsionäri või
  aktsionäri esindaja isikut tõendavast dokumendist (nt pass või
  isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikuandmetega leheküljest (sh peab
  koopial näha olema dokumendi kehtivuskuupäev ning allkirjanäidis).
 * digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea
  aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks täiendavaid dokumente
  edastama, juhul kui isikusamasust on võimalik tuvastada digitaalse allkirja
  järgi (näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
 * füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka
  nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
  volikiri eesti või inglise keeles.
 * juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb edastada ka
  väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud,
  millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus).
  Juhul, kui tegemist pole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks
  registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku
  taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
  Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja
  arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada
  apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui
  registridokumendid on  muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada
  vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või
  ingliskeelsed tõlked. AS Merko Ehitus võib aktsionäri hääletusõigust pidada
  tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja
  kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas
  ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
 * hääletussedel ning kaasnevad dokumendid või nende koopiad palume edastada e-
  postiaadressil group@merko.ee (mailto:group@merko.ee) hiljemalt 5. maiks
  2021. aastal kella 9:00-ks.

Juhul, kui aktsionär edastab täidetud hääletussedeli juhatusele paberkandjal:

 * hääletussedel tuleb täita ja omakäeliselt allkirjastada.
 * koos hääletussedeliga tuleb edastada koopia aktsionäri või aktsionäri
  esindaja isikut tõendavast dokumendist (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart)
  või selle isikundmetega leheküljest (sh peab koopial näha olema dokumendi
  kehtivuskuupäev ning allkirjanäidis).
 * aktsionäri esindajal tuleb edastada samad täiendavad dokumendid või nende
  koopiad, nagu kirjeldatud eespool juhul, kui hääletussedel edastatakse e-
  posti teel.
 * hääletussedel ning kaasnevad dokumendid või nende koopiad palume edastada
  aadressil AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn selliselt, et see
  jõuab kohale hiljemalt 5. mail 2021. aastal kell 9:00.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blanketti, mis on
avaldatud  Merko  Ehituse  kodulehel group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek
(https://group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek/)  ning  lisatud  otsuste
vastuvõtmise  teatele  Nasdaq  Balti  börsi  kodulehel  (nasdaqbaltic.com
(https://nasdaqbaltic.com/)).

Otsustega seotud dokumendid
Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega, 2020. aasta majandusaasta
aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu
aruandega tegevuse kohta 2020. aasta majandusaastal, on võimalik tutvuda Nasdaq
Balti börsi kodulehel nasdaqbaltic.com (https://nasdaqbaltic.com/) avaldatud
börsiteates aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ja Merko Ehituse kodulehel
(group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek  (https://group.merko.ee/aktsionaride-
uldkoosolek/)).

Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine
Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti
aadressil group@merko.ee (mailto:group@merko.ee) kuni aktsionäridele seisukoha
esitamiseks antud tähtajani. Küsimused ja vastused avalikustatakse Merko Ehituse
kodulehel                (group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek
(https://group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek/)).

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus

+372 650 1250
andres.trink@merko.ee (mailto:andres.trink@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu
oli 316 miljonit eurot.