Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 05 jaan 2021 07:30:00 +0200
Manused
Baltika-10004490001-en.doc
Baltika-10004490002-en.doc
Baltika-10004490003-en.pdf
Baltika-10004490004-en.pdf
Baltika-10004490006-et.pdf
Baltika-10004490007-et.doc
Baltika-10004490008-et.doc
Baltika-10004490009-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
Tekst
? AS Baltika, registrikood 10144415, asukoht Valukoja tn 10, 11415 Tallinn,
juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma
koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Ettepanek
otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on
aktsionäride mugavuseks ja et vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal.

Otsustamisele pandavate ettepanekute osas tekkivad küsimused saab saata ette e-
mailile baltika@baltikagroup.com (mailto:baltika@baltikagroup.com) kuni 12.
jaanuarini 2021 ja vastused asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS Baltika
kodulehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/).

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri
fikseeritakse 12. jaanuaril 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil 13. jaanuarist 2021. a
kuni 19. jaanuarini 2021 (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata,
loetakse, et ta hääletas vastu. Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks
võimalust:

 1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja
  digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud
  hääletussedeli edastamisega e-maili teel aadressile baltika@baltikagroup.com
  (mailto:baltika@baltikagroup.com) hääletusperioodi jooksul.
 2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja
  omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või
  saatmisega AS Baltika kontorisse aadressil Valukoja tn 10, 11415 Tallinn
  selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 19. jaanuaril 2021 kell 16.00.
  Tehniliste vahendite puudumisel on võimalik hääletussedelit täita ja
  allkirjastada ka AS Baltika kontoris eeltoodud aadressil tööpäevadel
  ajavahemikus 9.00-16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav
hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja
skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal
allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga
edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt
pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev).
Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada
volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS Baltika  veebilehel
www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/).

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume
edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub
esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema
inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga
võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on
järgmised:

 1. Juhatuse liikmele aktsiaoptsiooni andmine

Kiita heaks aktsiaoptsiooni andmine AS Baltika juhatuse liikmele Flavio Perinile
kodulehel avaldatud tingimustel.

 1. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus punktis 1 nimetatud optsioonilepingust
tulenevate AS Baltika kohustuste täitmiseks emiteeritavate aktsiate osas.

    3.     Põhikirja muutmine

Muuta põhikirja punkti 3.2.5 ning sõnastada AS Baltika põhikirja punkt 3.2.5
uues sõnastuses järgmiselt:

?3.2.5.  Seltsi nõukogul on kolme aasta jooksul alates 19. jaanuari 2021. a
aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud põhikirja redaktsiooni
jõustumisest õigus suurendada Aktsiakapitali kuni 5% võrra, kuid mitte rohkem
kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil nõukogu sai õiguse suurendada
Aktsiakapitali."


Juhatuse liikme optsiooni tingimused, põhikirja uus versioon ja hääletussedelid
on aktsionäridele alates käesoleva teate avaldamisest kättesaadavad AS Baltika
kodulehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/) ja NASDAQ CSD SE
Eesti filiaali veebilehel www.nasdaqbaltic.com
(http://www.nasdaqomxbaltic.com/).

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS
Baltika veebilehel hiljemalt 26. jaanuaril 2021 vastavalt ÄS 299(1) lg-le 6.


Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com (mailto:flavio.perini@baltikagroup.com)