Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 13 nov 2020 09:00:00 +0200
Manused
ASTallinna-10004379121-en.pdf
ASTallinna-10004379122-en.pdf
ASTallinna-10004379124-et.pdf
ASTallinna-10004379125-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2020. a III kvartali ja 9 kuu majandustulemused
Tekst
COVID-19 pandeemia mõju jätkus III kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna
Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas
III kvartalis 31,8 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
18,9%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 19,9 miljonit eurot,
langedes 16,2% ja kasumiks kujunes 13,6 mln eurot vähenedes 23,1%. Samas kasvas
korrigeeritud EBITDA marginaal 2,1 protsendipunkti võrra ja investeeringute maht
ligi 50% 11,5 mln euroni.

III kvartali tulemusi mõjutasid enim COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud
reisijate liikumisele, mis olid suveperioodil küll oluliselt leebemad kui II
kvartalis. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul aitab mitmekesine
ärimudel oluliselt leevendada pandeemia mõju kontserni finantstulemustele. Kalm
märkis,  et  kaubasadamate  segment  jätkas  tugevat mahtude kasvu, kuid
konkurentsist tulenevalt vähenes eelkõige vedellasti puhul mõnevõrra tulu tonni
kohta.   Reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica ehk laevandusvaldkond hoiab
stabiilset kurssi.

?Reisijate ärisuund on küll hetkel languses, aga siiski jätkame jõuliselt
investeerimist Vanasadama reisisadamasse, sest usume, et pikas perspektiivis on
pandeemia mõju ajutine ja reisijate liikumine taastub lähiaastatel," ütles Kalm.
II kvartalis rakendatud tegevuskulude kokkuhoiu meetmete mõju avaldub valdavalt
alates III kvartalist. ?Jätkuvalt tugev positiivne EBITDA ja kindel rahavoog
võimaldavad meil tagada ettevõtte likviidsuse ja kasumlikkuse ning täita
dividendipoliitikat ehk maksta 2021. aastal vähemalt 70% eelneva aasta kasumist
dividendideks," kinnitas Kalm.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Marko Raid tutvustavad kontserni
finantstulemusi 13. novembril kell 11:00 Microsoft Teams platvormil toimuval
ingliskeelsel  veebiseminaril,  millel  saab  osaleda  selle  lingi kaudu
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGRmM2E0YzItZWI2OC00MTUyLWEwMmEtOTUzYWI5MTQxZTEx%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%2205dd6daf-6c95-4d51-972d-92b046adff47%22%2c%22Is
BroadcastMeeting%22%3atrue%7d).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

                 III kv III kv  +/- 9 kuud 9 kuud  +/-

                  2020  2019      2020  2019

 Müügitulu            31,8  39,2 -18,9%  82,1 100,5 -18,4%

 Korrigeeritud EBITDA       19,9  23,7 -16,2%  46,3  59,5 -22,1%

 Korrigeeritud EBITDA marginaal 62,7% 60,6%  2,1 56,4% 59,1%  -2,7

 Ärikasum             14,2  17,9 -20,6%  29,3  42,6 -31,2%

 Tulumaks              0   0   -  -4,9  -5,8 -14,8%

 Perioodi kasum/kahjum      13,6  17,7 -23,1%  22,8  35,9 -36,6%

 Investeeringud          11,5  7,7 49,1%  28,9  18,8 53,8%


         30.09.2020  31.12.2019   +/-

 Varade maht     622,3    625,5  -0,5%

 Netovõlg      193,4    172,7  12,0%

 Omakapital     369,7    377,0  -1,9%

 Aktsiate arv    263,0    263,0  0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

 * COVID-19 pandeemia mõju jätkus
 * Dividendimakse summas 30,2 mln eurot
 * Reisiterminali D rekonstrueerimise valmimine
 * Esimese laeva ühendamine kaldaelektriga
 * Hübriid-reisiparvlaev Tõll alustas reisijate teenindamist Virtsu-Kuivastu
  liinil
 * Rail Baltica Muuga kaubaterminali projekteerimislepingu sõlmimine
 * Puistlasti operaatori PK Terminal arenduse II etapi valmimine Muugal
 * Juhatuse liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volituste pikendamine uueks 3-
  aastaseks perioodiks
 * Muudatused OÜ TS Laevad juhatuses

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta 9 kuuga 18,5 mln eurot ehk 18% ja oli 82,1 mln
eurot.  Vähenemine  toimus  valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja
reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud
reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Segmentidest vähenes tulu 9 kuuga
eelkõige reisisadamate, vähem ka reisiparvlaevade ja kaubasadamate segmendis
ning jäi eelmise aasta tasemele muude segmendis. III kvartalis kasvas müügitulu
aastate võrdluses kaubasadamate segmendis ja langes teistes segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes III kvartalis 41% ja 9 kuu kokkuvõttes
43% seoses  COVID-19 pandeemiaga  (alates  II  kvartalist)  reisijate-  ja
laevakülastuste arvu vähenemisest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu III kvartalite võrdluses kasvas 3%. 9 kuu
kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu 2% erinevate tululiikide koosmõjul,
enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. Kaubamaht kasvas eelkõige
vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste
lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.
Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks
ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel
tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas
osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse
hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu  segmendi müügitulu 9 kuu kokkuvõttes ei muutunud. Jäämurdja Botnica
tasuliste prahipäevade arv ei muutunud, kuid madalama tasumääraga päevi oli III
kvartalis mõnevõrra rohkem, mille mõju tasakaalustas  lepinguliste tasude
indekseerimine Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.

EBITDA
III  kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 3,8 mln euro võrra,
peamiselt reisisadamate segmendi (-5,5 mln eurot), aga ka kaubasadamate segmendi
(+1,9  mln  eurot)  mõjul. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga
59,1%lt 56,4%le, samas kui III kvartalis marginaal tõusis 60,6%lt 62,7%le. 9 kuu
kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 46,3 mln eurot langedes 13,1 mln euro võrra
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kasum
III kvartali kasum 13,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile
alla 4,1 mln eurot. 9 kuu kasum oli 22,8 mln eurot ehk 13,2 mln euro võrra
väiksem eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist. Kasum vähenes ärikasumist enam
sidusettevõtte Green Marine kapitaliosalusel arvestata kahjumi tõttu.

Investeeringud
2020. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 28,9 mln eurot, mis ületas oluliselt
eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (18,8 mln eurot). Investeeringud
olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse, reisiterminali D
rekonstrueerimise II etapiga, automaatsete sildumisseadmete paigaldamise ja
parkimismaja ehituse algusega. III kvartali investeeringute summaks kujunes
11,5 mln eurot.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

 tuhandetes  eurodes          30.09.2020  31.12.2019
----------------------------------------------------------------
 VARAD Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid         18 109    35 183

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    13 554    10 614

 Lepingulised nõuded            1 072      0

 Varud                    216     408

 Müügiootel põhivara              98     142
----------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku              33 049    46 347
----------------------------------------------------------------


 Põhivara

 Investeeringud sidusettevõtjatesse     1 278    1 609

 Muud pikaajalised nõuded           243     294

 Materiaalne põhivara           585 696   575 267

 Immateriaalne põhivara           1 985    2 015

 Põhivara kokku              589 202   579 185
----------------------------------------------------------------


 Varad kokku               622 251   625 532
----------------------------------------------------------------


 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised

 Võlakohustised              16 766    16 266

 Tuletisinstrumendid             139     243

 Eraldised                  973    1 915

 Sihtfinantseerimine            1 845     193

 Maksuvõlad                 1 491     893

 Võlad tarnijatele ja muud võlad      8 813    11 722

 Lepingulised kohustised          1 912      33

 Lühiajalised kohustised kokku       31 939    31 265
----------------------------------------------------------------


 Pikaajalised kohustised

 Võlakohustised              194 697   191 580

 Sihtfinantseerimine            25 024    24 754

 Muud  võlad                  16      2

 Lepingulised kohustised           903     913

 Pikaajalised kohustised kokku      220 640   217 249
----------------------------------------------------------------


 Kohustised kokku             252 579   248 514
----------------------------------------------------------------


 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital nimiväärtuses       263 000   263 000

 Ülekurss                 44 478    44 478

 Kohustuslik reservkapital         20 262    18 520

 Riskimaandamise reserv           -139     -243

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum    19 276    6 859

 Perioodi kasum              22 795    44 404
----------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku             369 672   377 018
----------------------------------------------------------------


 Kohustised ja omakapital kokku      622 251   625 532
----------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

                                   9 kuud 9 kuud

 tuhandetes eurodes           III kv 2020 III kv 2019  2020  2019
-------------------------------------------------------------------------------


 Müügitulu                  31 767   39 181 82 055 100 531

 Muud tulud                   823     209  2 793   789

 Tegevuskulud                -7 744   -10 741 -23 281 -27 457

 Tööjõukulud                 -4 581   -5 019 -14 065 -14 127

 Põhivara kulum ja väärtuse langus      -5 983   -5 719 -17 895 -16 912

 Muud kulud                   -89     -44  -302  -226

 Ärikasum                  14 193   17 867 29 305 42 598
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud ja -kulud

 Finantstulud                   5      2   29   29

 Finantskulud                 -482    -452 -1 295 -1 333

 Finantstulud ja -kulud kokku         -477    -450 -1 266 -1 304
-------------------------------------------------------------------------------


 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
 kasum investeeringutelt
 sidusettevõttesse               -72     331  -331   417

 Kasum enne tulumaksustamist         13 644   17 748 27 708 41 711
-------------------------------------------------------------------------------


 Tulumaks                     0      0 -4 913 -5 764

 Perioodi kasum/kahjum            13 644   17 748 22 795 35 947
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtja omanike osa
 perioodi kasumist              13 644    17 748  22 795  35 947
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Tava ja lahjendatud
 puhaskasum aktsia kohta (eurodes)       0,05    0,07  0,09  0,14

 Tava ja lahjendatud
 puhaskasum aktsia kohta
 - jätkuvad tegevused (eurodes)        0,05    0,07  0,09  0,14
-------------------------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

                             9 kuud  9 kuud

 tuhandetes eurodes                   2020   2019
-------------------------------------------------------------------------


 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha      86 160  105 558

 Muude tulude eest laekunud raha              31    156

 Maksed tarnijatele                  -33 746  -34 030

 Maksed töötajatele ja töötajate eest         -11 758  -13 248

 Maksed muude kulude eest                -327   -299

 Makstud tulumaks dividendidelt            -4 913  -10 713

 Äritegevusest laekunud raha              35 447  47 424
-------------------------------------------------------------------------


 Materiaalse põhivara soetamine            -28 134  -17 909

 Immateriaalse põhivara soetamine            -348   -360

 Materiaalse põhivara müük               1 618    39

 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest         2 061     0

 Saadud intressid                     15    27

 Investeerimistegevuses kasutatud raha        -24 788  -18 203
-------------------------------------------------------------------------


 Saadud laenud                     10 000     0

 Saadud laenude tagasimaksed              -6 383  -6 383

 Makstud dividendid                  -30 008  -34 970

 Makstud intressid                   -1 331  -1 461

 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed      -11    -15

 Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha  -27 733  -42 829
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
 RAHAVOOG KOKKU                    -17 074  -13 608
-------------------------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses      35 183  42 563

 Raha ja raha ekvivalentide muutus          -17 074  -13 608

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus       18 109  28 955
-------------------------------------------------------------------------

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
tel. +372 53 426 591
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)