Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 16 okt 2020 09:55:00 +0300
Manused
Baltika-10004327371-en.pdf
Baltika-10004327373-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, KOLMAS KVARTAL JA 9 KUUD 2020
Tekst
Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 516 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga.
Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 1 241 tuhat eurot. Kvartali tulemused on
paranenud 725 tuhande euro võrra aastate võrdluses seoses Baltika Grupi tugeva
fookusega püsikulude vähendamiseks, mille tulemusena vähenesid turustus- ja
üldhalduskulud 2 243 tuhande euro võrra.

Grupi kolmanda kvartali müügitulu oli 5 658 tuhat eurot, vähenedes 42% võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük vähenes kolmandas kvartalis 41% ja e-poe
müük 23%. Peamine põhjus müükide languses on strateegiline otsus lõpetada
brändide Mosaic ja Bastion tegevus. Suurima brändi Montoni jaemüügitulu vähenes
samal perioodil 7%. Äriklientide müük langes 84%, mis on seotud strateegilise
otsusega väljuda sellest müügikanalist.

Kvartali  brutokasum oli 2 884 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 36% ehk 1 600 tuhande euro võrra (3 kv 2019: 4 484 tuhat
eurot). Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 51,0%, mis on
5,1 protsendipunkti võrra kõrgem eelmise aasta kolmanda kvartali marginaalist (3
kv 2019: 45,9%). Brutokasumi vähenemine on tingitud müügitulu vähenemisest.
Brutomarginaali kasv on tingitud sellest et Baltika Grupp müüs suuremas
proportsioonis täishinnaga uusi tooteid ja vähem allahindluses tooteid.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid kolmandas kvartalis 3 088 tuhat eurot,
vähenedes 42% ehk 2 243 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üle
60% vähenenud kuludest on seotud jaeturu kulude vähenemisega. Need ei vähenenud
mitte ainult seoses poodide vähenemisega vaid ka kuludest poe kohta ja turu
kontori ja tugiteenuste kuludest. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning
oluline   vähendamine  on  üks  osa  Baltika  Grupi  käimasolevast
restruktureerimisplaanist,  mille  tulemusena  on  peakontori turustus- ja
üldhalduskulud   vähenenud   829 tuhande   euro   võrra.   Kooskõlas
restruktureerimisplaaniga on Baltika Grupi peakontori töötajate arv kvartaliga
vähenenud 19 inimese võrra.

Brutokasum 9 kuu 2020 kokkuvõttes oli 7 454 tuhat eurot, eelmise aasta sama
perioodi summa oli 14 665 (vähenemine 49%) ja suurim vähenemine oli teises
kvartalis  kui enamus poed olid osa perioodist suletud seoses COVID-19
pandeemiaga.  Baltika turustus- ja üldhalduskulud olid 9 kuu kokkuvõttes 11,604
tuhat eurot, vähenedes 31% ehk 5 267 tuhat eurot, millest 45% tuli teisest
kvartalist kui enamus poed olid mingi perioodi suletud seoses COVID-19 levikuga
ja 43% tuli kolmandast kvartalist, kus see on restruktureerimisplaani tulemus.
Muu äritulu oli kolmes kvartalis kokku summas 5 760 tuhat eurot, mis on
peamiselt  seotud  4 585 tuhande  euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud
saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud
äritulu  ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud
tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi
keeramisega. Koos finantskuludega summas 635 tuhat eurot on 9 kuu puhaskasum
summas 975 tuhat eurot (eelmise aasta sama perioodi võrreldav summa oli 3 300
tuhat eurot).

Seisuga 30 september 2020 on Baltika Grupp seoses KJK Fund Sicav-SIF'ilt, läbi
oma valdusettevõtte,  saadud laenule summas 2 550 tuhat eurot ja kõikidele kulu
kokkuhoidudele, saavutanud finantsilise stabiilsuse 1 085 tuhande euroga raha ja
raha ekvivalentidena, kasutamata panga arvelduskrediiti (3 000 tuhat eurose
limiidiga), mis lubab planeerida ja liikuda edasi strateegilise muutusega.
Alates 2021. aasta teisest poolaastast jätkab Baltika üksnes ühe naisterõivaste
brändiga. Uuendamaks brändi ning ehitamaks üles täiesti uut poekontseptsiooni,
on Baltika alustanud koostööd rahvusvahelise agentuuriga. Uuest kontseptsioonist
lähtuvat esimest kauplust testitakse 2021. aasta teisel poolaastal Tallinnas.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                              30.09.2020 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
 VARA

 Käibevara

 Raha ja raha
 ekvivalendid                         1 085    264

 Nõuded ostjatele ja
 muud nõuded                           180    621

 Varud                             5 355   7 644

 Müügiootel põhivara                        0     28

 Käibevara kokku                        6 620   8 557

 Põhivara

 Edasilükkunud
 tulumaksuvara                          281    281

 Muu pikaajaline vara                      264    222

 Materiaalne põhivara                     1 291   1 683

 Vara kasutusõigus                      10 391   16 040

 Immateriaalne
 põhivara                            548    536

 Põhivara kokku                        12 775   18 762

 VARA KOKKU                          19 395   27 319 KOHUSTUSED JA
 OMAKAPITAL

 Lühiajalised
 kohustused

 Võlakohustused                         148   1 731

 Rendikohustis                         3 371   5 383

 Võlad hankijatele ja
 muud kohustused                        3 383   4 118

 Lühiajalised
 kohustused kokku                       6 902   11 232

 Pikaajalised
 kohustused

 Võlakohustused                        4 052    488

 Rendikohustis                         7 488   12 396

 Pikaajalised
 kohustused kokku                       11 540   12 884


 KOHUSTUSED KOKKU             18 442             26 116 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital
 nimiväärtuses                         5 408   5 408

 Reservid                            820   4 045

 Eelmiste perioodide
 jaotamata kasum (-
 kahjum)                           -6 250    -341

 Aruandeperioodi
 puhaskasum (-kahjum)                      975   -5 909

 OMAKAPITAL KOKKU                        953   3 203

 KOHUSTUSED JA
 OMAKAPITAL KOKKU                       19 395   27 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

                       3 kv 2020 3 kv 2019 9k 2020 9k 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                   5 658   9 758 15 502 29 491

 Müüdud kaupade kulu              -2 774  -5 274 -8 048 -14 826

 Brutokasum                   2 884   4 484  7 454 14 665 Turustuskulud                 -2 653  -4 788 -9 659 -14 843

 Üldhalduskulud                 - 435   -543 -1 945 -2 028

 Muud äritulud (-kulud)             -118    -73  5 760   -24

 Ärikasum (-kahjum)               -322   -920  1 610 -2 230 Finantskulud                  -194   -321  -635 -1 070

 Kasum (-kahjum) enne maksustamist        -516  -1 241   975 -3 300 Tulumaks                      0     0    0    0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)      -516  -1 241   975 -3 300 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)      -516  -1 241   975 -3 300

 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR
 aruandeperioodi puhaskahjumist         -0.01   -0,04  0,02  -0,11 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR
 aruandeperioodi puhaskahjumist         -0,01   -0,04  0,02  -0,11Flavio Perini
Juhatuseliige, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3TZK3t4paybQ2Hs4xcrDYQJEjomTyRlztPxe
WTICb5b5_nZuabL34MGR_TMc4VCGacGdnnHUw2YLo7RZG8DW59i7MAgeh8iv3kfny0W5PwaOmn5vRMSX
apEX8AfFGty4)