Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Uute võlakohustuste emiteerimine
Avaldamise aeg 08 sept 2020 11:30:00 +0300
Manused
ASLHV-10004162861-en.pdf
ASLHV-10004162862-en.pdf
ASLHV-10004162863-en.pdf
ASLHV-10004162865-et.pdf
ASLHV-10004162866-et.pdf
ASLHV-10004162867-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
Tekst
AS LHV Group (edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade
avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 7.
septembril 2020 registreeritud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva
teadaande kuupäeval LHV ja Finantsinspektsiooni veebikülgedel. Allutatud
võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises
jurisdiktsioonis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub LHV kuni 25 000 allutatud võlakirja ?EUR 6.00 LHV Group
allutatud võlakiri 20-2030" nimiväärtusega 1000 EUR, lunastamistähtajaga
30.09.2030 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6% aastas.
Võlakirjade ülemärkimise korral on LHV-l õigus suurendada Pakkumise mahtu kuni
10 000 täiendava võlakirja võrra, mille tulemusena võib pakutavate võlakirjade
koguarv suureneda kuni 35 000-ni. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000
eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad lastakse välja
dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi
EE3300001791 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 16. septembril 2020 kell 10.00 ja lõpeb 25.
septembril 2020 kell 16.00. Pakkumine on suunatud Eesti jae- ja
institutsionaalsetele investoritele.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori
ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral
muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja
rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku
rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise ajakava

                   Allutatud võlakirjade märkimisperioodi
 16.09.2020 kell 10.00        algus

                   Allutatud võlakirjade märkimisperioodi
 25.09.2020 kell 16.00        lõpp

 28.09.2020 või sellele lähedane   Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste
 kuupäev               avalikustamine

 30.09.2020 või sellele lähedane   Allutatud võlakirjade ülekandmine
 kuupäev               investorite väärtpaberikontodele

                   Eeldatav allutatud võlakirjade
                   noteerimine ja kauplemise algus Nasdaq
                   Tallinn AS-i poolt korraldataval
 01.10.2020 või sellele lähedane   reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi
 kuupäev               Balti võlakirjade nimekirjas)

Märkimiskorralduste esitamine

Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma
Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis
peab sisaldama järgmisi andmeid:

 Väärtpaberikonto omanik:   Märkimiskorralduse esitanud investori nimi

 Väärtpaberikonto:       Investori väärtpaberikonto number

 Kontohaldur:         Investori kontohalduri nimi

 Väärtpaber:          EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 20-2030

 ISIN kood:          EE3300001791

 Väärtpaberite arv:      Investori poolt määratud võlakirjade kogus

 Hind (võlakirja kohta):    1000 eurot

                Tehingu koguväärtus (investori poolt määratud
                võlakirjade kogus korrutatuna ühe võlakirja
 Tehingu summa:        hinnaga)

 Vastaspool:          AS LHV Group

 Vastaspoole väärtpaberikonto: 99100539709

 Vastaspoole kontohaldur:   AS LHV Pank

 Tehingu väärtuspäev:     30.09.2020

 Tehingu tüüp:         "märkimine"

 Arvelduse tüüp:        "tehing makse vastu" (DVP)

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirjade
noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade
nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 1. oktoober
2020 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja
kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja
kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel
aadressil https://investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil
https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on avalikustatud ka Prospekti tõlge eesti
keelde, mis on koos Prospektiga kättesaadav nii LHV veebileheküljel aadressil
https://investor.lhv.ee kui ka Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV
allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises
vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja
pakkumise tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle
470 inimese. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 227 000 klienti ja LHV
hallatavatel pensionifondidel on ligi 181 000 aktiivset klienti. LHV
Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele
finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni
üle terve maailma.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gmrJVFCMkiMQUdZhyQJTjRCe-
jIaH9KkLrODZ6BBU2j68iDnGy0Of2FQtSQ0vRd_ZPvE9hPQZpTvEt3RldH3wA==)

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni
2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast allutatud võlakirjade
müügipakkumist ega üleskutset allutatud võlakirjade märkimiseks. Pakkumine
allutatud võlakirjade märkimiseks tehakse ning iga investor peaks
investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub
Prospektis. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti registreerimine ei ole
käsitletav allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes
Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski
jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses
sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

 ?