Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 31 juuli 2020 09:00:00 +0300
Manused
TallinnaVe-10004000741-en.pdf
TallinnaVe-10004000743-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali finantstulemused
Tekst
ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali müügitulud kahanesid võrreldes
2019. aasta sama perioodiga tulenevalt uutest madalamatest tariifidest ja
koroonaviiruse levikuga seotud tarbimise vähenemisest 25,1% ja ulatusid 12,09
miljoni euro tasemele.

Eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt uuest madalamast tariifist 21,9%,
ulatudes 5,10 miljoni euroni. Tariifi languse mõju tasakaalustas mõningal määral
korteriühistute, see tähendab ettevõtte suurima eraklientide segmendi, tarbimise
suurenemine tulenevalt koroonaviiruse mõjust, sest paljud elanikud olid sunnitud
töötama kodust.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 45,1% 2,95 miljoni euroni,
mida mõjutas peamiselt 35% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid.
Äriklientide segmendis mõjutas koroonaviirus tarbimismahtusid negatiivselt, sest
paljud ettevõtted olid viiruse leviku tõkestamiseks suures osas suletud alates
märtsi keskpaigast kuni mai lõpuni.

2020. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,73 miljonit eurot, näidates 46,2%-
list langust, mis on peamiselt seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum
oli 4,59 miljonit eurot, mis on 2,01 miljonit eurot vähem kui võrreldaval
perioodil. Lisaks muutustele tariifis ja tarbimismahtudes mõjutasid ärikasumit
ka 1,20 miljoni euro suurune muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete
puhuks  moodustatud  provisjonis  ja  madalamad  tariifivaidlusega  seotud
õigusabikulud.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta teises kvartalis 0,15 miljonit eurot, mis
on 94,5% vähem kui 2019. aasta teises kvartalis ja seda mõjutasid täiendavalt
kõrgemad dividendimaksega seotud maksud ja  madalamad finantskulud.

Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki, sest mitmete uusarenduste algus
Tallinnas lükati seoses eriolukorra ja kaasnenud mõjudega edasi. Samal ajal
jätkas tütarettevõte Watercom teises kvartalis mitmete suurte 2019. aastal
võidetud  projektide  ehitust  Tallinnas  ja  teistes Eesti piirkondades.
Ehitusteenuste müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6%
ehk 0,27 miljonit eurot.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

             2. kvartal           6 kuud
 miljonites eurodes             Muutus            Muutus
 v.a suhtarvud     2020 2019  2018 2020/ 2019 2020 2019 2018 2020/ 2019
--------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu      12,09 16,15 15,98   -25,1% 25,27 30,81 30,06   -18,0%

 Brutokasum      4,73 8,79  8,90   -46,2% 10,79 17,05 17,22   -36,7%

 Brutokasumi
 marginaal %     39,16 54,44 55,68   -28,1% 42,70 55,34 57,29   -22,8%

 Amortisatsioonieelne
 ärikasum       6,14 8,07  8,96   -23,9% 13,32 16,46 17,18   -19,1%

 Amortisatsioonieelse
 ärikasumi marginaal
 %          50,76 49,96 56,04    1,6% 52,70 53,43 57,15   -1,4%

 Ärikasum       4,59 6,60  7,54   -30,4% 10,26 13,49 14,34   -24,0%

 Ärikasum -
 põhitegevus      4,32 6,40  7,35   -32,6% 9,94 13,18 14,09   -24,6%

 Ärikasumi marginaal
 %          37,99 40,88 47,18   -7,1% 40,61 43,79 47,70   -7,3%

 Kasum enne
 tulumaksustamist   4,51 6,34  7,27   -28,9% 10,06 13,02 13,80   -22,7%

 Maksustamiseelse
 kasumi marginaal %  37,29 39,23 45,47   -4,9% 39,82 42,25 45,91   -5,8%

 Puhaskasum      0,15 2,79  5,47   -94,5% 5,71 9,48 12,00   -39,8%

 Puhaskasumi
 marginaal %      1,27 17,29 34,20   -92,7% 22,59 30,75 39,92   -26,5%

 Vara puhasrentaablus
 %           0,06 1,09  2,32   -94,6% 2,22 3,78 5,16   -41,2%

 Kohustiste
 osatähtsus
 koguvarast %     59,63 61,32  61,64   -2,8% 59,63 61,32 61,64   -2,8%

 Omakapitali
 puhasrentaablus %   0,14 2,70  5,97   -94,9% 5,27 9,48 13,60   -44,4%

 Lühiajaliste
 kohustiste
 kattekordaja     3,23 3,90  5,00   -17,2% 3,23 3,90 5,00   -17,2%

 Maksevõime kordaja  3,18 3,87  4,96   -17,8% 3,18 3,87 4,96   -17,8%

 Investeeringud
 põhivarasse      4,27 2,70  2,21   58,2% 7,85 6,11 3,07   28,6%

 Dividendide
 väljamaksmise määr %  na 72,05 62,11        na 72,05 62,11
--------------------------------------------------------------------------------

Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum - ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal - amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast - kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus - puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja - käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja - (käibevara - varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr - dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum
kokku

Põhitegevus - veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja
sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

 KOONDKASUMIARUANNE      II kvartal II kvartal   6 kuud 6 kuud   12 kuud

 tuhandetes eurodes         2020    2019    2020  2019    2019 Müügitulu            12 089   16 149   25 269 30 813   63 423

 Müüdud toodete/teenuste
 kulud              -7 355   -7 358   -14 478 -13 762   -29 470
-------------------------------------------------------------------------------
 BRUTOKASUM            4 734   8 791   10 791 17 051   33 953 Turustuskulud           -109    -96    -226  -208    -390

 Üldhalduskulud          -1 213   -2 026   -2 508 -3 288   -5 689

 Muud äritulud(+)/-kulud (-)    1 180    -67    2 205   -61    4 201
-------------------------------------------------------------------------------
 ÄRIKASUM             4 592   6 602   10 262 13 494   32 075 Intressitulud            12     10     24   18     38

 Intressikulud            -96    -276    -223  -491    -809

 Muud finantstulud (+)/
 -kulud (-)
-------------------------------------------------------------------------------
 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST    4 508   6 336   10 063 13 021   31 304 Dividendide tulumaks       -4 355   -3 544   -4 355 -3 544   -3 544 PERIOODI PUHASKASUM         153   2 792    5 708  9 477   27 760
-------------------------------------------------------------------------------
 PERIOODI KOONDKASUM         153   2 792    5 708  9 477   27 760 Jaotatav kasum:
-------------------------------------------------------------------------------
 A- aktsia omanikele         152   2 791    5 707  9 476   27 759

 B- aktsia omanikule        0,60    0,60    0,60  0,60    0,60 Kasum A aktsia kohta
 (eurodes)             0,01    0,14    0,29  0,47    1,39

 Kasum  B aktsia kohta
 (eurodes)              600    600     600   600     600


 FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 tuhandetes eurodes               30.06.20 30.06.19   31.12.2019 VARAD

 KÄIBEVARA
-------------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid             48 826  58 895     64 775

 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja
 ettemaksed                     6 081  8 278     7 239

 Varud                        742   526      504
-------------------------------------------------------------------------------
 KÄIBEVARA KOKKU                  55 649  67 699     72 518 PÕHIVARA
-------------------------------------------------------------------------------
 Materiaalne põhivara               194 467 183 028    189 627

 Immateriaalne põhivara                629   645      710
-------------------------------------------------------------------------------
 PÕHIVARA KOKKU                  195 096 183 673    190 337
-------------------------------------------------------------------------------


 VARAD KOKKU                   250 745 251 372    262 855 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa     493   388      352

 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa    3 630  3 632     3 631

 Võlad hankijatele ja muud võlad          10 828  10 124     6 718

 Tuletisinstrumendid                  70   247      221

 Ettemaksed                     2 233  2 961     2 323
-------------------------------------------------------------------------------
 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU           17 254  17 352     13 245 PIKAAJALISED KOHUSTISED
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt    32 865  27 017     31 070

 Rendikohustised                  1 552  1 048      964

 Laenukohustised                  85 785  89 486     87 592

 Tuletisinstrumendid                  0   115       0

 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete
 katteks                      12 035  19 068     14 442

 Muud võlad                      23    45       18
-------------------------------------------------------------------------------
 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU          132 260 136 779    134 086
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTISED KOKKU                 149 514 154 131    147 331 OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
 Aktsiakapital                   12 000  12 000     12 000

 Ülekurss                     24 734  24 734     24 734

 Kohustuslik reservkapital             1 278  1 278     1 278

 Jaotamata kasum                  63 219  59 229     77 512
-------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                 101 231  97 241    115 524
-------------------------------------------------------------------------------
                             0    0       0

 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU          250 745 251 372    262 855

 RAHAVOOGUDE ARUANNE                6 kuud  6 kuud    12 kuud

 tuhandetes eurodes                 2020   2019      2019 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                     10 262  13 494     32 075

 Korrigeerimine kulumiga              3 054  2 969     6 109

 Korrigeerimine  rajamistuludega           -225   -179      -389

 Muud mitterahalised korrigeerimised        -2 407    0     -4 624

 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja
 mahakandmisest                    -11    -5      138

 Äritegevusega seotud käibevara muutus        938   -663      391

 Äritegevusega seotud kohustiste muutus       -481   570      318
-------------------------------------------------------------------------------
 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU            11 130  16 186     34 018 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara soetamine                -5 450  -3 093    -10 441

 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid,
 sh liitumiste rajamistulud              718  1 668     3 010

 Põhivara müügitulu                  28    7       24

 Saadud intressid                   30    15       36
-------------------------------------------------------------------------------
 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU       -4 674  -1 403     -7 371 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD
-------------------------------------------------------------------------------
 Tasutud intressid ja laenu finantseerimise
 kulud, sh swapi intressid              -367   -509     -1 056

 Tasutud rendimaksed                 -259   -209      -404

 Saadud  laenud                     0    0     37 500

 Tasutud laenud                  -1 818  -1 818    -41 136

 Tasutud dividendid                -19 888 -14 965    -14 965

 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt       0    0      -36

 Tasutud tulumaks dividendidelt            -73   -156     -3 544
-------------------------------------------------------------------------------
 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU      -22 405 -17 657    -23 641


-------------------------------------------------------------------------------
 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS        -15 949  -2 874     3 006


-------------------------------------------------------------------------------
 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES    64 775  61 769     61 769


-------------------------------------------------------------------------------
 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS     48 826  58 895     64 775

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ylcNe-
3F3FLka4eLvHeGMcRuXyAA2xSI9Gq80foEdoKuI79SQ0EvoV5ycfpP4_5vynG5KKdwi9U4XaRB6YWWsb
bMaNNvI-4YHIKk5uR0t4E=)