Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 29 juuni 2020 16:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kompromiss ASi Coal Terminal pankrotimenetluses
Tekst
29. juunil 2020. a sõlmisid ASi Coal Terminal (pankrotis) (edaspidi ?Coal
Terminal") pankrotihaldurid, Coal Terminali aktsionär osaühing Charboun Invest
ja AS Tallinna Sadam (edaspidi ?Tallinna Sadam") kompromissi, mille tulemusel
kujundatakse  ümber  Coal Terminali kõikide võlausaldajate nõuded, pooled
lõpetavad kõik pooleli olevad kohtuvaidlused ja loobuvad vastastikku mistahes
nõuetest  ning  Coal  Terminal  likvideeritakse.  Tallinna  Sadam  tasub
pankrotivarasse kompromissi raames 2,7 mln eurot, mis on Tallinna Sadamale
laekunud   viimase  valdusesse  üle  antud  Coal  Terminali varade müügi
korraldamisest ja müügist. Kompromiss ei ole veel jõustunud ja selle kinnitamise
otsustab kohus 15 päeva jooksul kompromissotsuse kohtule esitamise päevast
arvates,  tehes selle kohta määruse, mis jõustub peale vaidlustustähtaja
möödumist.

Tallinna Sadama pikaaegse äripartneri Coal Terminali pankrot kuulutati välja 2.
mail 2017. a. Kuna pankrotihaldurid loobusid hoonestusõiguse lepingute järgseid
kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud
maa-aladele rajatud varadega Tallinna Sadama valdusesse tagasi. Tallinna Sadam
peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate ehitiste
ja seadmete väärtuse, mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata,
sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapärast turgu
ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel kui ka vaidluse
osapooltel vastandlikud seisukohad.

21. juunil 2019. a võttis Harju Maakohus menetlusse 20. mail 2019. a Coal
Terminali ja tema pankrotihaldurite poolt esitatud hagi Tallinna Sadama vastu
Muuga sadamas asunud endise söeterminali ehitiste ja seadmete turuhinna ja
viiviste  hüvitamiseks seoses hoonestusõiguse lepingute lõppemisega. Hagis
esitatud nõude suurus on 22,4 mln eurot, millele lisanduvad viivised. Tallinna
Sadam on esitanud Coal Terminalile lepingute lõpetamisest tulenevate kahjude
hüvitamiseks vastunõude summas 11,7 mln eurot. Kompromissi tulemusena lõppeksid
eelpool nimetatud ja kõik muud poolte vahelised kohtuvaidlused.

Tallinna Sadama juhatus ei ole võimaliku nõude katteks eraldist moodustanud
(v.a.  Coal  Terminali  varade  müügist  laekunud  summa ulatuses), kuna
pankrotimenetluse  lõplik  rahaline  mõju  Tallinna Sadamale sõltus mitme
paralleelse vaidluse tulemi koosmõjust, mida ei olnud võimalik usaldusväärselt
hinnata, samuti ei olnud kindel ka nimetatud nõuete ja kohustiste realiseerumise
aeg. Kuna kompromissi summa vastab Coal Terminali varade müügi korraldamisest ja
varade müügist laekunud summale, ei oma kompromissi sõlmimine olulist mõju
kontserni finantsnäitajatele.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)