Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 22 mai 2020 10:10:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Pro Kapital Grupp kavatseb emiteerida mittekonverteeritavaid võlakirju, et refinantseerida oma PKG1-PKG7 konverteeritavad võlakirjad
Tekst
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi kui Pro Kapital) teatab käesolevaga, et Pro
Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse
lunastamise  õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate
võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise. Pro Kapitali juhatus
sai volitused emiteerida Võlakirju järgmistel põhitingimustel:

 1. Eesmärgiga vahetada punktis 4 loetletud olemasolevaid Pro Kapitali
  vahetusvõlakirju emiteerib Pro Kapital Võlakirju nominaalväärtuses kokku
  kuni 10 252 258,80 eurot (kuni 3 661 521 Võlakirja);
 2. Võlakirjade nimiväärtus on EUR 2,80;
 3. Võlakirjad on fikseeritud intressiga, mis ei ole suurem kui 8%
  kalendriaastas;
 4. Võlakirjade eest on võimalik tasuda vaid Pro Kapitali olemasolevate
  konverteeritavate võlakirjadega, millel on järgmised ISIN koodid:
  EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917,
  EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi nimetatud kui Kehtivad Võlakirjad),
  mida Võlakirjade emiteerimise ajaks ei ole lunastatud (vahetuskurss on 1:1);
 5. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav
  väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse
  kohaselt, st Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud arvule investoritele,
  kes on Kehtivate Võlakirjade omanikud ning kellel on kokku vähemalt 3 575
  mis tahes eelloetletud ISIN koodiga Kehtivat Võlakirja investori kohta;
 6. Võlakirju on kavas emiteerida mitmes osas;
 7. Võlakirjade esimene emiteerimine on planeeritud juunisse või juulisse 2020;
 8. Võlakirjade lunastamistähtaeg on veidi enam kui 4 aastat alates Võlakirjade
  esimese emiteerimise kuupäevast (st tingimusel, et Võlakirjade esimene
  emiteerimine leiab aset juunis või juulis 2020, on lunastusajaks september
  või oktoober 2024);
 9. Pro Kapital kohustub taotlema Võlakirjade registreerimist Nasdaq Tallinn
  võlakirjade nimekirjas.

Käesoleval hetkel ei ole Pro Kapitali juhatus vastu võtnud otsust Võlakirjade
esimese emiteerimise osas. Kui Võlakirjasid on kavas emiteerida, siis emissiooni
täpsed tingimused otsustab Pro Kapitali juhatus. Kui võetakse vastu otsus
alustada võlakirjade pakkumisega, teavitab Pro Kapital sellest eraldi teatega.

Käesolev teade on avaldatud lähtudes "Nõuded Emitentidele" punktist 7.6,
turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev
teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida, osta või vahetada Võlakirju ega mis
tahes muid Pro Kapitali väärtpabereid.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee (mailto:allan.remmelkoor@prokapital.ee)