Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 17 mai 2020 19:37:53 +0300
Manused
PRFoods-10003377271-en.pdf
PRFoods-10003377273-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

Majandusaasta 3. kvartal lõppes PRFoodsile 2%-lise müügikasvuga, kokku oli käive
18,5 miljonit eurot (9 kuud 63,2 miljonit eurot).  9 kuu EBITDA kasvas 35% võrra
2 miljoni euroni ning puhaskahjum vähenes 25% võrra 0,6 miljoni euroni võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga.

Kvartali lõpp tõi ülemaailmse pandeemia jõudmise meie põhiturgudele ning
eriolukorraga seotud piirangud hakkasid avaldama mõju. HoReCa piirangud ning
lennutranspordi drastiline vähenemine mõjutasid märkimisväärselt käivet juba
märtsi lõpus. Samuti, nagu iga kriisi ajal, tegid kliendid oma toidukorvis
muudatusi, eelistades odavamaid tooteid. PRFoods läks Covid-19 pandeemiale vastu
tugevdatud bilansiga, kuna olime just refinantseerinud oma lühiajalised laenud
võlakirjadega ning samuti oleme parandanud oma rahavoogusid tingituna väiksemast
tooraine laost. Suuremad muutused seisavad ees 4. kvartalis, aga näeme, et
vähemalt juunis on osaliselt taastumas HoReCa (osakaal Grupi käibest 25%) ning
toiduainetetööstused on turvalisemas seisus kui paljud muud sektorid. Covid-19
mõju PRFoods majandustulemustele kajastame finantsaasta 4. kvartali ja 12 kuu
majandustulemustes.

Grupi müügitulu

Grupi auditeerimata konsolideeritud käive finantsaasta 3. kvartalis (so 2020.
aasta 1. kv) oli 18,5 milj. eurot, suurenedes 2% võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga (2019. aasta 1. kv: 18,2 miljonit eurot). Grupi finantsaasta 9 kuu
käive oli 63,2 milj. eurot jäädes eelmise aasta sama perioodiga pea samale
tasemele (9 kuud 2018/2019: 64,2 milj.eurot). Aasta esimeses kvartalis kasvas
värske kala- ja kalafilee müük 24% ning suitsutatud toodete müük langes 12 %
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Märtsi käivet mõjutas oluliselt
müügilangus  HoReCa  segmendis  (36%) seoses Covid-19 pandeemiast tuleneva
eriolukorra kehtestamisega nii Soomes kui Eestis.

Majandusaasta 9 kuu kokkuvõttes on toore kala ja -filee osakaal tooteportfellis
kasvanud 45 %-ni (kasv 4 pp võrreldes eelmise sama perioodiga) ning suitsutatud
toodete osakaal langenud 38%-ni (vähenemine vastavalt 5 pp).

Värske kala ja -filee müük on olnud eelmainitud perioodil kõrgema marginaaliga
kui tavaliselt, samas on värske kala marginaal ca kaks korda väiksem suitsutatud
toodete marginaalist.

Finantsaasta 3. kvartali ja 9 kuu tulemus

Grupi  9 kuu  konsolideeritud  EBITDA  oli  2,0 miljonit  eurot  (9 kuud
2018/2019: 1,5 milj. eurot), suurenedes eelmise aastaga võrreldes 35%, tulenedes
peamiselt bioloogiliste varade ümberhindluse positiivsest mõjust. Äritegevuse
EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli
2,9 miljonit eurot (9 kuud 2018/2019: 3,7 miljonit eurot). Puhaskahjum vähenes
kuni 0,6 miljoni euroni (9 kuud 2018/2019 puhaskahjum: 0,8 miljonit eurot).

Finantsaasta 3. kvartali äritegevuse EBITDA oli 0,03 milj. eurot (3.kvartal
2018/2019: 0,21 milj.  eurot) ning puhaskahjum 1,7 milj. eurot, suurenedes
eelmise aasta sama perioodiga 0,5 milj. eurot (3. kvartal 2018/2019: -1,2 milj.
eurot). Bioloogiliste varade õiglase väärtuse ümberhindluse negatiivne mõju
EBITDA-le oli  0,75 miljonit eurot (3kv 2018/2019:  negatiivne mõju 0,46
miljonit  eurot).  Aruandeperioodi  kõrgemate  finantskulude põhjusteks on
laenuintressist  (3,25%)  kõrgem võlakirjaintress (6,25%) (negatiivne mõju
kvartali kasumile 0,03 milj. eurot) ning Rootsi krooni nõrgenemisest tulenev
kursikahjum (-0,15 miljonit eurot).

Positiivne  on grupi EBITDA kasv 35% võrra 2 miljonini 3.kvartali lõpuks,
eelkõige  tänu  bioloogiliste varade kasvule. Äritegevuse EBITDAd mõjutas
suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes aasta alguse Soome
müügikoguste vähenemisest private label -i segmendis. Järgnevate kvartalite
puhul avaldab puhaskasumile negatiivset mõju laenude refinantseerimisest tulenev
kõrgem  intressikulu. Samas paraneb rahavoog aastas ca 2 miljonit eurot,
tingituna võlakirjade erinevast tagasimaksegraafikust võrreldes pangalaenuga.

Suurimat mõju tulemustele avaldab kala turuhinna langus.  Aruandeperioodi lõpu
seisuga on lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli
hind 32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind langenud 43,2% ja
forell läinud 31,7% odavamaks. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi
on lõhe hind langenud 33,7% ja forelli hind 43,9%.

Finantsseisund

Ettevõtte netovõlgnevus oli 17,0 miljonit eurot seisuga 31.03.2020 (31.03.2019:
18,7 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 31.03.2020 negatiivne 2,5
miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud
osapooltele summas 4,2 miljoni eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid
raamatupidamise  arvestuspõhimõtete  tõttu  tuleb  näidata  lühiajalistena.
Raamatupidamisliku mõju elimineerides on käibekapital 1,7 milj. eurot. PRFoods
viis edukalt lõpule võlakirjade mitteavaliku emissiooni 2020. aasta jaanuaris,
mille  tulemusel  9 miljoni  euro  ulatuses  lühiajalisi kohustusi muutus
pikaajaliseks  vabastades  rahavooge  ca  2 miljoni  euro  võrra  aastas.
Võlastruktuuri  muutus  avaldab  mõju  ka  ettevõtte  majandustulemustele,
finantskulude mõju PRFoodsi puhaskasumile on negatiivne 0,35 miljonit eurot
aastas.

Koroonaviiruse (Covid-19) pandeemia mõju

Covid-19 pandeemiast tuleneva eriolukorra kehtestamise tõttu on ettevõtte käive
alates märtsikuu keskpaigast märkimisväärselt langenud HoReCa segmendis, mille
osakaal Grupi käibest on ligikaudu 25%. Märtsi käibe langus antud segmendis oli
36% ning aprillis 72%. Kuna hotellid ja restoranid on suletud või töötavad
osalise koormusega ning seoses koolide distantsõppega koolide lõpuüritused
jäävad ära või toimuvad piiratud mahus, siis suure tõenäosusega antud sektori
müük enne suve keskpaika taastuma ei hakka. Olukorrast tingituna on märgata
mõningast jaekaubanduse käibe kasvu (aprillis 8%), mis aga ei kata HoReCa
segmendi langust ning pigem suureneb värske kala ja kalafilee osakaal kuum- ja
külmsuitsutatud toodete asemel, mille kasumimarginaal on madalam.

Kuna kriisi lõppu ja sellest taastumise aega on äärmiselt keeruline ennustada,
siis  ei  ole hetkel võimalik usaldusväärselt hinnata kriisi finantsmõju
pikemaajaliselt.  Antud  olukorras  keskendub Grupp kulude ja rahavoogude
juhtimisele, et tagada tegevuse jätkusuutlikkus ka tulevikus. Kindlasti on
suurematel tööstustel nagu PRFoods parem toime tulla selliste kriisidega, samuti
on ettevõtte tegevus jaotunud mitme turu vahel. Osadel turgudel eeldame oma
positsioonide tugevnemist konkurentsi vähenemise tõttu.

Grupi ettevõtted on vähendanud vastavalt tootmise langusele nii tootmis- kui
kontoritöötajate tööaega ja töötasusid vahemikus 10 - 30%. Grupi juhatuse
esimehe töötasu on vähendatud kaheks kuuks 50%. Ettevõte on aruandekuupäeva
järgselt Eestis kasutanud riigi poolt pakutavat töötasu kompenseerimise toetust.

2020. aasta  märtsikuus  viis PRFoods läbi võlakirjade emissiooni avaliku
pakkumise, mille perioodi planeerimisel ei osanud kriisi ette näha, mistõttu
võlakirjade märkimine jäi oodatust oluliselt madalamaks - 1,9 miljonist märgiti
0,9 miljonit ehk 47% sh 0,5 milj. eurot PRFoodsi enda poolt märgitud võlakirjad
eesmärgiga need realiseerida pärast kriisi lõppu.

Finantsaasta sündmused ja tulevikuplaanid

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud
majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal.

PRFoodsi jaoks on suurim mõju kala turuhinnal. Aruandeperioodi lõpu seisuga on
lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli hind
32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind langenud 43,2% ja forell
läinud 31,7% odavamaks. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi on lõhe
hind langenud 33,7% ja forelli hind 43,9%.  Meie hinnangul näeme 2020. aasta
puhul tervikuna madalaid kala hindu, tingituna HoReCa nõudluse vähenemisest.
Tarbijale on see kindlasti hea uudis. Vaatamata osade toodete suurenenud
tootmismahtudele ja nõudlusele, ei võimalda  madalamad hinnad absoluutarvus
teenida nii suurt kasumit. Samas võimaldab madalam hind oluliselt suurendada
ekspordimahte. Arvestades olukorda vaatame tulevikule optimistlikumalt kui
3.kvartali lõpus.

2020. aasta  suvel  viime  läbi  suurema  tootmise automatiseerimise ning
tooteportfelli  ümberkujundamise,  mis võimaldab ettevõttel agressiivsemalt
tegutseda nii koduturul kui taasavada suuremahuline eksport. 2019-2020 sügis-
talve perioodil viisime läbi Soome-Eesti ettevõtete juhtimise ümberkorraldamise,
millega olid seotud märkimisväärsed ühekordsed kulud ning uute süsteemide
loomine mõjutas kindlasti ka müügitulemust.

Oleme alates 4. kvartalist juurutanud  kulude kokkuhoiuprogrammi, mis peaks
andma meile aastas ca 0,4 miljonit eurot kokkuhoidu.

Järgmise finantsaasta alguses planeerime lõpule viia ka võlakirjaemissiooni
täismahus.

Covid-19 on tekitanud uue olukorra, kuid vaatamata sellele ei pidanud PRFoods
kordagi katkestama oma tootmist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|mln EUR    |1kv 2020|4kv 2019|3kv 2019|2kv 2019|1kv 2019|4kv 2018|3kv 2018|2kv 2018|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Müügitulu   |  18,5|  25,4|  19,3|  21,5|  18,1|  26,7|  19,4|  22,1|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Brutokasum  |   2,0|   4,3|   2,6|   2,1|   2,1|   4,7|   3,0|   1,8|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|äritegevusest |   0,0|   2,1|   0,7|   0,3|   0,2|   2,4|   1,1|  -0,2|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA    |  -0,9|   1,4|   1,5|   0,3|  -0,5|   0,8|   1,1|   0,3|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBIT     |  -1,4|   0,7|   1,0|  -0,3|  -1,0|   0,2|   0,6|  -0,2|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBT      |  -1,8|   0,6|   0,8|  -0,4|  -1,2|   0,0|   0,4|  -0,5|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Puhaskasum (- |    |    |    |    |    |    |    |    |
|kahjum)    |  -1,7|   0,5|   0,6|  -0,6|  -1,2|   0,2|   0,1|  -1,1|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Brutomarginaal|  10,8%|  17,0%|  13,4%|  9,8%|  11,7%|  17,7%|  15,2%|  7,9%|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Äritegevuse  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|EBITDA    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|marginaal   |  0,1%|  8,4%|  3,8%|  1,4%|  1,1%|  9,1%|  5,4%|  -1,1%|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|marginaal   |  -4,6%|  5,3%|  7,6%|  1,4%|  -2,5%|  2,9%|  5,8%|  1,2%|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBIT marginaal|  -7,8%|  2,9%|  5,0%|  -1,2%|  -5,6%|  0,9%|  3,0%|  -1,1%|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBT marginaal |  -9,8%|  2,2%|  3,9%|  -2,0%|  -6,5%|  0,1%|  1,8%|  -2,3%|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Puhaskasumi  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|marginaal   |  -9,2%|  2,0%|  2,9%|  -3,0%|  -6,6%|  0,8%|  0,7%|  -5,1%|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Tegevuskulude |    |    |    |    |    |    |    |    |
|suhtarv    |  14,3%|  12,5%|  13,4%|  11,7%|  14,1%|  11,2%|  13,5%|  12,0%|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

BILANSS

+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|mln EUR     |31.03.2020|31.12.2019|30.09.2019|30.06.2019|31.03.2019|31.12.2018|30.09.2018|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Netovõlgnevus  |   17,0    17,8|   19,9|   20,5|   18,7|   20,0|   21,9|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapital    |   21,6    23,3|   22,8|   21,9|   23,3|   24,2|   24,1|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Käibekapital   |   -2,5    -3,5|   -3,0|   -3,1|   -1,6|    1,0|    2,0|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Varad      |   56,9    60,5|   62,4|   62,5|   63,5|   65,5|   64,5|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Likviidsuskordaja|   0,9x    0,9x|   0,9x|   0,9x|   0,9x|   1,0x|   1,1x|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapitali   |           |     |     |     |     |     |
|suhtarv     |   37,9%   38,5%|   36,5%|   35,0%|   36,7%|   37,0%|   37,4%|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Finantsvõimendus |   44,0%   43,3%|   46,6%|   48,3%|   44,5%|   45,2%|   47,6%|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Võlakordaja   |   0,6x    0,6x|   0,6x|   0,7x|   0,6x|   0,6x|   0,6x|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Netovõlg / EBITDA|   5,3x    5,3x|   5,4x|   5,1x|   5,4x|   5,1x|   3,8x|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapitali   |           |     |     |     |     |     |
|tootlus     |   -5,7%   -3,2%|   -4,5%|   -6,5%|   -8,2%|   -4,0%|   0,1%|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Varade tootlus  |   -2,1%   -1,2%|   -1,6%|   -2,3%|   -3,0%|   -1,5%|   0,0%|
+-----------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Tuhandetes eurodes         | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 30.06.2019 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| VARAD                |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Raha ja ekvivalendid        |   3 023 |   6 219 |   2 583 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksed        |   4 095 |   4 252 |   5 300 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Varud                |   9 656 |   11 409 |   11 980 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Bioloogilised varad         |   2 590 |   2 894 |   4 924 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Käibevara kokku           |   19 364 |   24 774 |   24 787 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksuvara     |     18 |     17 |     41 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Pikaajalised finantsinvesteeringud |    215 |    135 |    202 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Materiaalne põhivara        |   14 135 |   14 842 |   14 535 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Immateriaalne vara         |   23 208 |   23 714 |   22 969 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Põhivara kokku           |   37 576 |   38 708 |   37 747 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| VARAD KOKKU             |   56 940 |   63 482 |   62 534 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlakohustused           |   9 518 |   14 598 |   13 502 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed         |   12 142 |   11 563 |   14 105 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine         |    187 |    245 |    234 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku    |   21 847 |   26 406 |   27 841 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlakohustused           |   10 489 |   10 296 |   9 540 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed         |    190 |    388 |    190 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksukohustus   |   1 854 |   1 918 |   2 010 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine         |    962 |   1 198 |   1 087 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Pikaajalised kohustused kokku    |   13 495 |   13 800 |   12 827 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED KOKKU          |   35 342 |   40 206 |   40 668 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Aktsiakapital            |   7 737 |   7 737 |   7 737 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Ülekurss              |   14 007 |   14 007 |   14 007 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Oma aktsiad             |    -390 |    -390 |    -390 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital      |     51 |     51 |     51 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Realiseerimata kursivahed      |    147 |    556 |    -214 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum (-kahjum)      |    -550 |    576 |     66 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa |   21 002 |   22 537 |   21 257 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa   |    596 |    739 |    609 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| OMAKAPITAL KOKKU          |   21 598 |   23 276 |   21 866 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   |   56 940 |   63 482 |   62 534 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Tuhandetes eurodes   |       |    3kv  |      |      |
|            |3kv  2019/2020|   2018/2019|9k 2019/2020|9k 2018/2019|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Müügitulud       |    18 488|    18 120|   63 191|   64 242|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Müüdud kaupade kulu  |    -16 497|   -15 999|   -54 293|   -54 447|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Brutokasum       |     1 991|    2 121|    8 898|    9 795|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|            |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Tegevuskulud      |    -2 635|    -2 561|   -8 402|   -8 180|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|  Turundus- ja     |       |       |      |      |
|müügikulud       |    -1 735|    -1 775|   -5 673|   -5 702|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|  Üldhalduskulud    |     -900|     -786|   -2 729|   -2 478|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Muud äritulud/-kulud  |      -35|     -114|     299|     189|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Bioloogiliste varade  |       |       |      |      |
|ümberhindlus      |     -754|     -457|    -530|   -2 012|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Ärikasum (-kahjum)   |    -1 433|    -1 011|     265|    -208|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|  Finantstulud/-kulud |     -384|     -112|    -777|    -607|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Maksustamiseelne kasum |       |       |      |      |
|(-kahjum)       |    -1 817|    -1 183|    -512|    -815|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|  Tulumaks       |      120|     -13|    -119|     -17|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |      |      |
|puhaskasum (-kahjum)  |    -1 697|    -1 196|    -631|    -832|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|            |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |      |      |
|puhaskasumi (-kahjum) |       |       |      |      |
|jaotus:        |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|emaettevõtte      |       |       |      |      |
|aktsionäridele kuuluv |       |       |      |      |
|osa          |    -1 658|    -1 177|    -616|    -948|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Väikeaktsionäridele  |       |       |      |      |
|kuuluv osa       |      -39|     -19|     -15|     116|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |      |      |
|puhaskasumi (-kahjum) |       |       |      |      |
|kokku         |    -1 697|    -1 196|    -631|    -832|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|            |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Muu koondkasum (-   |       |       |      |      |
|kahjum), mida võib   |       |       |      |      |
|hiljem klassifitseerida|       |       |      |      |
|kasumiaruandesse:   |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Valuutakursi vahed   |      -20|     626|     361|     549|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Kokku koondkasum (-  |       |       |      |      |
|kahjum)        |    -1 717|     -570|    -270|    -283|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|            |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |      |      |
|koondkasumi (-kahjum) |       |       |      |      |
|jaotus:        |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|emaettevõtte      |       |       |      |      |
|aktsionäridele kuuluv |       |       |      |      |
|osa          |    -1 684|     -551|    -255|    -399|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Väikeaktsionäridele  |       |       |      |      |
|kuuluv osa       |      -33|     -19|     -15|     116|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi    |       |       |      |      |
|koondkasum (-kahjum)  |       |       |      |      |
|kokku         |    -1 717|     -570|    -270|    -283|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|            |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Tava puhaskasum (-   |       |       |      |      |
|kahjum) aktsia kohta  |       |       |      |      |
|(EUR)         |     -0,04|    -0,01|    -0,01|    -0,01|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|            |        |       |       |       |
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+
|Lahustatud puhaskasum |       |       |      |      |
|(-kahjum) aktsia kohta |       |       |      |      |
|(EUR)         |     -0,04|    -0,01|    -0,01|    -0,01|
+-----------------------+--------------+-------------+------------+------------+

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 investor@prfoods.ee

 www.prfoods.ee?