Teate vaade
Ettevõte Coop Pank aktsiaselts
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 25 märts 2020 14:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Coop Pank lükkab edasi kavandatud korralise aktsionäride üldkoosoleku
Tekst
Tulenevalt kohalduvatest regulatsioonidest on Coop Pank ASi (edaspidi Pank)
juhatusel kohustus kutsuda kokku korraline üldkoosolek hiljemalt nelja kuu
jooksul pärast majandusaasta lõppu. Pank on teinud ettevalmistusi üldkoosoleku
kokkukutsumiseks aprillikuus.

Vabariigi Valitsuse poolt on 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukord seoses COVID-
19 haigust  põhjustava  koroonaviiruse  pandeemilise  levikuga  maailmas
(https://www.riigiteataja.ee/akt/313032020001).   Eriolukord  kehtib  kuni
01.05.2020. Eriolukorra alusel on Eestis kehtestatud mitmeid piiranguid, ühe
piiranguna on keelatud kõik avalikud kogunemised.

Võttes arvesse eriolukorda ning selle alusel kehtestatud piiranguid, on Panga
juhatus otsustanud lükata edasi aprillis toimuma kavandatud Panga aktsionäride
korralise üldkoosoleku.

Korraldame üldkoosoleku esimesel võimalusel alates erakorraliste asjaolude
äralangemisest.

Üldkoosoleku  toimumisest teavitab Pank aktsionäre seaduses toodud nõuete
kohaselt ja viisil.

Vastavalt Panga nõukogu 25. märtsi 2020 otsusele on Panga aktsionäride korralise
üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas
järgmine:

 1. Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule
esitatud kujul.

 1. Coop Pank AS 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta kasum 5 527 tuhat eurot jaotamise ettepanek
juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

   * kanda 276 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
   * mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud
    reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
   * mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda  5 251 tuhat eurot
    eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

 1. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks.

Nimetada  Coop  Pank  AS-i  2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori
tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi
juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

4.    Põhikirja muutmine
4.1.   Muuta põhikirja punkti 3.2.7. ja sõnastada see alljärgnevalt:
?Korralise ja/või erakorralise üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord,
nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti kohta ja muud üldkoosolekuga seonduvalt
tähtsust omavad asjaolud tehakse aktsionäridele teatavaks vähemalt kolm nädalat
ette.  Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile aktsionäridele
seadusega ettenähtud korras. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea
aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada
vähemalt  ühes  üleriigilise  levikuga  päevalehes.  Üldkoosolek  on
otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud
häältest, kui  õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet."
4.2.  Muuta põhikirja punkti 3.2.9. ja sõnastada see alljärgnevalt:
?Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole
üldkoosolekul  esindatud  häältest,  välja  arvatud  põhikirja  punktides
3.2.5.1, 3.2.5.2 ja  3.2.5.9 nimetatud küsimuse otsustamisel, milles otsuse
vastuvõtmiseks  on  vajalik vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul
esindatud häältest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud suurem
häälteenamuse nõue. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai
teistest enam hääli."
4.3.  Seoses põhikirja punkti 3.2.9. sõnastuse muutmisega kustutada põhikirjast
punktid 3.2.9.1. - 3.2.9.4.
4.4.  Täiendada põhikirja uue punktiga 3.3.5, mille alusel on nõukogul võimalik
suurendada aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks:
?Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni kehtima
hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või
suurendada  aktsiakapitali  rohkem  kui  1/10 aktsiakapitalist,  mis  oli
registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal."

 1. Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
 2. Märkimise eesõiguse välistamine

Põhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus
kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 11.12.2017. a Seltsi üldkoosoleku
otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Selts on sõlminud
vastavasisulised  optsioonilepingud  (optsioonisaajad).  Välistada  seniste
aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja
optsioonisaajatele  vastavalt  põhikirja  punktile  3.3.5. Coop  Pank AS-i
aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.

 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Jaanus Vihand, Priit Põldoja, Märt
Meerits, Jaan Marjundi ja Roman Provotorov.

 1. Nõukogu liikmete valimine

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uuteks liikmeteks alljärgnevad isikud:

 * Alo Ivask, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
  (kolm) aastat.
 * Ardo Hillar Hansson, volitusega alates 08.06.2020 tähtajaga 3 (kolm)
  aastat).
 * Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga
  3 (kolm) aastat.
 * Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
  (kolm) aastat.
 * Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest
  tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 * Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
  (kolm) aastat.

8.  Nõukogu liikmetele tasu maksmine
Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: määrata nõukogu esimehe ja
aseesimehe põhitasuks 1 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks
1 000 eurot (bruto) kuus.

Eesti  kapitalil  põhinev  Coop  Pank  on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 67 800  igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab  jaekaubanduse  ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee