Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 20 märts 2020 20:45:00 +0200
Manused
BalticHori-10003261791-en.pdf
BalticHori-10003261793-et.pdf
BalticHori-10003261794-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri BALTIC HORIZON FONDI 2019. AASTA KONSOLIDEERITUD NING AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSED
Tekst
Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (fond)
2019. aasta  auditeeritud  majandustulemused. Finantstulemused jäid samaks,
võrreldes esialgse avalikustamisega 14. veebruaril 2020.

Väljamaksed osakuomanikele Fondi 2019. aasta tulemuste eest
Fond kuulutas 2019. aasta äritegevuse tulemuste eest välja rahalisi väljamakseid
kogusummas 11 309 tuhat eurot (2 449 tuhat eurot 2019. aasta I kvartali, 2 624
tuhat eurot 2019. aasta II kvartali, 3 061 tuhat eurot 2019. aasta III kvartali
ja 3 175 tuhat eurot 2019. aasta IV kvartali tulemuste eest). Äritegevuse
tulemuste eest välja kuulutatud väljamaksete alusel oli osakute 2019. aasta
bruto dividenditootlus 8,0%.

Puhaskasum ja puhas renditulu
Fondi 2019. aasta puhaskasum oli 8,8 miljonit eurot, 12% väiksem kui 2018.
aastal,  mil  puhaskasum  oli  10 miljonit eurot. Langus tulenes eeskätt
kinnisvarainvesteeringute  ümberhindamisest.  Portfelli  väärtus  vastavalt
hindamistele  jäi  suures  pildis  samale tasemele kui 2018. aastal. Kui
ümberhindamisest tingitud kasumid (kahjumid) 2018. ja 2019. aasta puhaskasumist
välja arvata, siis Fondi äritegevusest teenitud puhaskasum kasvas aastaga
36,1%. Puhaskasumile avaldasid märkimisväärset mõju ka puhta renditulu ja neto
finantskulude  kasv.  Finantskulude kasvu põhjustas keskmise laenukapitali
kulukuse määra tõus. Kasum osaku kohta oli 0,09 eurot (2018: 0,13 eurot).

Fond teenis aruandeperioodil 19,2 miljonit eurot puhast renditulu. 2018. aasta
puhas renditulu oli 14,8 miljonit eurot. Kasv saavutati tänu uutele, 2019.
aastal kaasatud kapitali abil omandatud kinnisvarainvesteeringutele. Portfelli
praeguse suurima vara, Galerija Centrsi, omandamine avaldas Kontserni 2019.
aasta puhtale renditulule olulist mõju ja eeldatavasti püsib selle positiivne
mõju ka tulevikus. Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu kahanes 2018.
aastaga võrreldes 1,6% peamiselt Pirita ja Postimaja suurenenud vakantsusele
seoses ettevalmistusega kontseptide muutmiseks.

2019. aasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 50,8%
(2018: 51,1%), kaubandus 43,8% (2018: 42,2%) ja vaba aeg 5,4% (6,7%).

Fondi kinnisvarainvesteeringute 2019. aasta puhas renditulu jagunes riikide
vahel järgmiselt: Läti 37,2% (2018: 51,1%), Leedu 35,0% ja Eesti 27,8% (2018:
42,2%).

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aastal kasvas Fondi varade brutoväärtus 42,5% ning tõusis 371,7 miljoni
euroni (31. detsember 2018: 260,9 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt aasta
jooksul omandatud uutest kinnisvarainvesteeringutest ja Meraki arendusprojekti
alustamisest.  Fond  viis  lõpule Duetto II büroohoone, Galerija Centrsi
ostukeskuse ja North Stari ärikeskuse omandamise, kasutades selleks ära suurema
osa  2019. aastal kaasatud täiendavast kapitalist. Fond kavatseb kasutada
ülejäänud   kapitali   Meraki   büroohoone   2020. aasta   ehitustööde
finantseerimiseks.

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aastal suurenes Fondi varade puhasväärtus 109,8 miljonilt eurolt (2018.
aasta lõpu näitaja) 152,5 miljoni euroni. Kasv tulenes uue kapitali kaasamisest
ja Fondi majandustulemustest. Fond kaasas 2019. aasta aprillis, mais, juulis ja
oktoobris  korraldatud  mitteavalike  pakkumiste  abil 44,7 miljonit eurot
täiendavat  kapitali  (netosumma)  ja  teenis  peaaegu 8,8 miljonit eurot
puhaskasumit.

Fondi varade puhasväärtuse kasvu vähendasid osakuomanikele tehtud väljamaksed
summas 10,3 miljonit eurot ja rahavoo riskimaandamise reservi negatiivne muutus
summas 0,6 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2019 oli osaku puhasväärtus
1,3451 eurot  (31.  detsember 2018: 1,3988 eurot) ja EPRA nõuete kohaselt
arvestatud osaku puhasväärtus 1,4333 eurot (31. detsember 2018: 1,5101 eurot).

Kinnisvarainvesteeringud
Baltic Horizon Fundi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat
rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering
Meraki maatükil. 2019. aasta lõpu seisuga hinnati Fondi portfelli väärtuseks
358,9 miljonit eurot (2018: EUR 245.2 million). Vaatamata mõningasele kasvule
renditulus  avaldasid  hindamistulemustele  negatiivset  mõju  rendihinna
indekseerimiseks  kasutatavate Balti riikide inflatsioonimäärade langus ja
eeldatav laenukapitali kulukuse määra tõus, mida võeti arvesse diskontomäärade
arvutamisel. Aasta jooksul tegi Kontsern 0,7 miljoni euro ulatuses olemasoleva
portfelliga seotud kapitaliinvesteeringuid ja investeeris lisaks 0,7 miljonit
eurot Meraki arendusprojekti.

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad
Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad kasvasid aastaga 46,5%, tõustes
205,8 miljoni euroni (2018: 140,5 miljonit eurot). 2019. aastal kasutas Fond oma
investeeringute portfelli suurendamiseks laenukapitali (pangalaene ja võlakirju)
summas 67,4 miljonit eurot.

Rahavood
2019. aasta äritegevuse rahavoog oli 16,4 miljonit eurot (2018: 10,4 miljonit
eurot). Rahavoog investeerimistegevuseks oli täiendavate kapitaliinvesteeringute
ning kinnisvarainvesteeringute ja Galerija Centrsit omava tütarettevõtte Tampere
Invest SIA omandamise tõttu 78,2 miljonit eurot (2018: 56,4 miljonit eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog kasvas 59,4 miljoni euroni (2018: 33,7 miljonit
eurot). Aasta jooksul võttis Fond kasutusele mitu pangalaenu kogusummas 57,4
miljonit eurot ja viis lõpule järjekordse võlakirjade märkimise mahuga 10
miljonit eurot. Pangalaene ning võlakirjade ja uute osakute emiteerimisest
laekunud vahendeid (44,7 miljonit eurot) kasutati uute kinnisvarainvesteeringute
omandamiseks. 2019. aasta lõpu seisuga oli Kontsernil raha ja raha ekvivalente
summas 9,8 miljonit eurot.

Peamised kasumi näitajad

 Tuhandetes eurodes                   2019     2018 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                    19 219    14 804   29,8%
-------------------------------------------------------------------------------
 Halduskulud                     -3 251    -2 813   15,6%
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu äritulu                       26      74   -64,9%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
 kahjum/kasum                  -2 064     2 014  -202,5%
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                       13 930    14 079   -1,1%
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud
 (netosumma)                  -4 713    -2 781   69.5%
-------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum                   9 217    11 298   -18,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks                        -426    -1 308   -67,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi puhaskasum                 8 791     9 990   -12,0%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Ringluses olevate osakute kaalutud
 keskmine arv                96 718 348 78 764 895(1)   22,8%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum osaku kohta (eurodes)              0,09     0,13   -30,8%
-------------------------------------------------------------------------------

Peamised finantsseisundi näitajad

 Tuhandetes
 eurodes                    31.12.2019   31.12.2018 Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasutuses olevad
 kinnisvarainvesteeringud           356 575    245 160   45,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud        2,367       -     -
-------------------------------------------------------------------------------
 Varade brutoväärtus (GAV)             371 734    260 878   42,5%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Intressikandvad laenukohustised ja
 võlakirjad                  205 827    140 507   46,5%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kohustised
 kokku                    219 216    151 073   45,1%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Varade puhasväärtus (NAV)             152 518    109 805   38,9%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Ringluses olevate osakute arv         113 387 525 78 496 831(1 )   44,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 Osaku puhasväärtus (eurodes) IFRS-i
 nõuete kohaselt                1,3451     1,3988   -3,8%
-------------------------------------------------------------------------------
 Osaku puhasväärtus (eurodes) EPRA
 nõuete kohaselt                1,4333     1,5101   -5,1%
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Laenu tagatuse suhtarv (%)              57,3%     57,3%     -
-------------------------------------------------------------------------------
 Keskmine sisemine intressimäär (%)          2,6%      2,4%     -
-------------------------------------------------------------------------------

1.    Osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond omandas osakute
tagasiostu programmi raames.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumuse määr oli
2019. aastal 96,8% (2018: 97,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli
sisemine täitumuse määr 97,5% (2018: 98,0%). Seisuga 31. detsember 2019 oli
täitumuse määr 98,3%. Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli
2019. aastal 6,6% (2018: 6,8%).
Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli 2019. aastal 6,3%
(2018:   6,5%). Languse   põhjustas   uute,   madalama   tootlusega
kinnisvarainvesteeringute  (nt Galerija  Centrsi) omandamine ja olemasoleva
portfelli nõrgemad võrreldavad tulemused Tallinna keskustes. Kogu portfelli
keskmine rendihind oli 2019. aastal 13,1 eurot ruutmeetri kohta.

                   Õiglane
 Kinnisvarainvesteering Segment  väärtus(1) Renditav
                 (tuhandetes netopind   Otsene     Esmane Täitumuse
                   eurodes)  (m(2)) tootlus(2) puhastootlus(3) määr 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Vilnius, Leedu
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Duetto I        Büroo     16 460  8 586    7,7%      7,1% 100,0%(4)
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Duetto II       Büroo     18 935  8 674    7,1%      7,2% 100,0%(4)
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Europa ostukeskus   Kaubandus   40 711  16 856    6,6%      6,1%   95,9%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Domus Pro ostukeskus  Kaubandus   16 670  11 247    7,3%      6,7%   98,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Domus Pro ärikeskus  Büroo      7 740  4 831    8,7%      7,5%  100,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 North Star ärikeskus  Büroo     20 092  10 550    6,8%      6,9%   97,9%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Meraki maa                2 367    -     -              -
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Vilniuses kokku            122 975  60 744    7,2%      6,7%   98,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Riia, Läti
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Upmalas Biroji     Büroo
 bürookompleks             24 198  10 458    7,2%      6,7%  100,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Vainodes I       Büroo     20 890  8 052    6,9%      6,9%  100,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 LNK Centre       Büroo     17 000  7 453    6,3%      6,3%  100,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Sky ostukeskus     Kaubandus    4 850  3 254    7,4%      6,9%   99,4%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Galerija Centrs    Kaubandus   76 409  20 022    6,3%      6,2%   96,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Riias kokku              143 347  49 239    6,6%      6,5%   99,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Tallinn, Eesti
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Postimaja ja CC Plaza Kaubandus   32 250  9 145    4,2%      4,5%   91,2%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg    15 150  8 664    8,7%      7,0%  100,0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 G4S-i peahoone     Büroo     17 550  9 179    7,3%      6,5%   94,3%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Lincona        Büroo     17 820  10 871    8,1%      7,3%   99,4%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Pirita ostukeskus   Kaubandus    9 850  5 508    3,6%      4,4%   91,2%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Tallinnas kokku            92 620  43 367    5,9%      5,8%   95,7%
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Portfell kokku             358 942 153 350    6,6%      6,3%   97,5%
-------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2019 teostatud hindamisel ja
  kajastatud kasutusõiguse varadel.
 2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu
  soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga.
 3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu
  kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
 4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

 Tuhandetes eurodes                         2019  2018
-------------------------------------------------------------------------------


 Renditulu                            20 776 15 860

 Teenustasutulu                          4 525 2 760

 Renditegevuse kulud                       -6 082 -3 816
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu                         19 219 14 804
-------------------------------------------------------------------------------


 Halduskulud                           -3 251 -2 813

 Muu äritulu                             26   74

 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum       -2 064 2 014
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                             13 930 14 079
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud                             5   8

 Finantskulud                           -4 718 -2 789
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud kokku                   -4 713 -2 781


-------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum                         9 217 11 298

 Tulumaksukulu                           -426 -1 308
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum                          8 791 9 990
-------------------------------------------------------------------------------


 Tulevikus  kasumisse  või  kahjumisse  ümberliigitatav  muu
 koondkasum/-kahjum

 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum           -595 -1 013

 Intressi ülemmäära seadmise kulud                   -  -33

 Rahavoogude  riskimaandamise  puhaskasumi/-kahjumiga  seotud
 tulumaks                               44   97
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulevikus   kasumisse   või  kahjumisse  ümberliigitatav
 tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum               -551  -949


-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku             8 240 9 041
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)           0,09  0,13
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 Tuhandetes eurodes          31.12.2019  31.12.2018
----------------------------------------------------------------


 Põhivarad

 Kinnisvarainvesteeringud         356 575   245 160

 Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud    2 367      -

 Tuletisinstrumendid              73      9

 Muud põhivarad                54     596
----------------------------------------------------------------
 Põhivarad kokku             359 069   245 765
----------------------------------------------------------------


 Käibevarad

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    1 794    2 229

 Ettemaksed                  301     154

 Muud käibevarad               734     505

 Raha ja raha ekvivalendid         9 836    12 225
----------------------------------------------------------------
 Käibevarad kokku             12 665    15 113
----------------------------------------------------------------
 Varad kokku               371 734   260 878
----------------------------------------------------------------


 Omakapital

 Sissemakstud kapital           138 064    93 673

 Omaosakud                   -     -335

 Rahavoogude riskimaandamise reserv    -1 556    -1 005

 Jaotamata kasum              16 010    17 472
----------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku             152 518   109 805
----------------------------------------------------------------


 Pikaajalised kohustised

 Intressikandvad võlakohustised      205 718   140 401

 Edasilükkunud tulumaksukohustised     6 199    5 844

 Tuletisinstrumendid            1 728    1 069

 Muud pikaajalised kohustised        1 298     905
----------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustised kokku      214 943   148 219
----------------------------------------------------------------


 Lühiajalised kohustised

 Intressikandvad võlakohustised        414     106

 Võlad tarnijatele ja muud võlad      3 171    2 397

 Tulumaksukohustis               8      -

 Muud lühiajalised kohustised         680     351
----------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustised kokku       4 273    2 854
----------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku             219 216   151 073
----------------------------------------------------------------
 Omakapital ja kohustised kokku      371 734   260 878
----------------------------------------------------------------

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine:   GlobeNewswire,   Nasdaq   Tallinn,   Nasdaq   Stockholm,
www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati
avaldamiseks 20.03.2020 kell 20:15Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite
esindajatele.