Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS

NB! Teate oli parandatud.

Parandatud versioon Correction: 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 13 veebr 2020 14:17:23 +0200
Manused
ArcoVara-10003185331-en.pdf
ArcoVara-10003185333-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta IV kvartali müügitulu oli 10,9 miljonit eurot, mis on 18,6
korda rohkem kui 2018. aasta IV kvartali jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu
0,6 miljonit eurot. 2018. aasta IV kvartali müügitulu koos lõpetatud teeninduse
segmendiga oli 1,3 miljonit eurot. Grupi 2019. aasta 12 kuu müügitulu 13,1
miljonit  eurot  on  3,6 korda  suurem  2018. aasta  12 kuu  jätkuvate
tegevusvaldkondade müügitulust 3,6 miljonit eurot. Grupp kajastab korterite
müügitulu asjaõiguslepingute sõlmimise kuupäeval, mistõttu tulude kõikumised
periooditi sõltuvad enim arendatud majade valmimise ajast.

2019. aasta IV kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 1 068 tuhat eurot ja
puhaskasumiks 848 tuhat eurot (12 kuud 2019: ärikasum 950 tuhat eurot ja
puhaskasum oli 388 tuhat eurot). 2018. aasta IV kvartalis sai grupp ärikasumit
jätkuvatest tegevusvaldkondadest 1 tuhat eurot (kokkuvõttes kahjum 75 tuhat) ja
puhaskahjumit 107 tuhat eurot (kokku puhaskahjum 184 tuhat eurot). 12 kuud
2018: ärikasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest 101 tuhat eurot ja puhaskahjum
382 tuhat eurot.

2019. aasta IV kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 70 korterit
(12 kuuga kokku 82 korterit). 2018. aasta IV kvartalis müüdi 1 äripind ja 1
hoonestamata  kinnistu ning 12 kuuga kokku 12 korterit, 3 äripinda ja 2
hoonestamata kinnistu.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2019. aasta 12 kuuga 2,8 miljoni euro
võrra, tasemele 11,5 miljonit eurot 31.12.2019 seisuga. Grupi intressikandvate
kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2019 seisuga 4,2%, mis on
0,8% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

Arco Varas olid jõulud rohelised. Neljanda kvartali rahasadu oli piisav, et
summutada esimese üheksa kuu väikesed numbrid ja tuua kasumisse kogu aasta.
Ühelt  poolt, aasta vältel tuli kannatada küllalt palju konservatiivsest
realismist  kantud  uudiseid,  teiste sõnadega heade uudiste põuda. Meie
arendusprotsessid Bulgaarias Iztok Parkside projektis ei olnud piisavalt kiired,
mille tagajärjel jäi realiseerimata üle 9 miljoni euro väärtuses kortereid,
mille  tagajärjel  kannatas grupi eelmise aasta kasum. Meil tuleb Iztok
realiseerida käimasoleval aastal. Teiselt poolt on Arco Vara neljanda kvartali
sooritus näide sellest, kui positiivseid emotsioone võib hea kinnisvaraarendus
tuua klientidele, ettevõtte enda tiimile ning aktsionäridele.

Kodulahe arendus jätkub plaanipäraselt nii ehituse- kui eelmüügitempos. Meil ei
ole plaanis kasumimarginaale vähendada ja tänastel eeldustel on mõeldav, et
alustame  veel  sel  aastal  kahe  järgmise  kortermaja  ehitust. Iztoki
arendusprojektis on esimesed kliendid hakanud kortereid ostma, kuigi hoone
kasutusloa saamiseni on jäänud, pärast Bulgaaria valitsuse otsust tänavamaade
võõrandamiseks Sofia linnale, veel eelduslikult kuni viis kuud. Juhatus on seni
eeldades ka eksinud. Uue arendusprojekti ehituse alustamine Sofias, Lozenis on
võimalik, juhul kui seda toetab piisav klientide huvi. Klientide huvi tahaksime
välja selgitada esimese poolaasta jooksul.

Läbimurdeliseks  on  ka  Madrid  Blvd laenulepingu refinantseerimine koos
intressimäärade vähendamisega, millele eelnes viimase korteri müük. Madrid Blvd
pangalaenu  jääk  on  alla 6 miljoni EUR ning hoone on hakanud toimima
täisväärtusliku investeerimisobjektina, mis toodab omanikule kasumit. Jäänud on
igapäevased  väljakutsed, et hoida hoone täituvust, rentnike rahulolu ja
rendimakseid.

Sellega  on   2019. aasta  edukalt lõpetatud. 2020. aasta eesmärkideks on
rõõmustada kliente Tartus Oa tn arendusprojekti väljaehituse ja väljamüügiga (1
967 m(2) GSA) aasta lõpus ning Sofias, Iztok Parkside kasutusloa ja korterite
väljamüügiga (6 553 m(2) GSA) aasta keskpaigaks. Aasta tulemusi peaksid toetama
veel Madrid Blvd renditulu ning litsentsitasud. 2021. aasta ja järgmiste aastate
tulemused jäävad sõltuma sellest, kuidas Arco Vara realiseerib ehituses oleva
Kodulahe kolmanda hoone (3 406 m(2) GSA) ning kas alustab 2020. aasta vältel
ehitust Sofias Lozenis ja Kodulahes neljanda ja viienda majaga.

Ettevõte on piisavalt kapitaliseeritud, et ülaltoodu ette võtta. Võib ka öelda,
et omakapitaliga kokku 13 miljonit EUR on ette võetud maksimum. Juhatus on
seejuures  teadlik  paljude  aktsionäride  ootusest  tõsta  edaspidiselt
dividendimäärasid, võrreldes aastatel 2014 - 2019 makstud dividendidega.TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2019. aasta IV kvartalis 10 887 tuhat eurot (IV kvartal
2018:  1 285 tuhat eurot, sellest 586 tuhat jätkuvatest tegevusvaldkondadest) ja
12 kuuga 13 109 tuhat eurot (12 kuud 2018: 6 632 tuhat eurot, sellest 3 635
tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi
enda arendusprojektides moodustas IV kvartalis 10 665 tuhat eurot ja 12 kuuga
12 152 tuhat eurot (2018. aasta: IV kvartalis 241 tuhat eurot ja 12 kuuga 2 778
tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu
Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2019. aasta IV kvartalis oli 159 tuhat eurot ja
12 kuuga 696 tuhat eurot (2018. aasta IV kvartalis 167 tuhat eurot ja 12 kuuga
586 tuhat eurot). 2019. aasta IV kvartalis olid praktiliselt kõik kaubandus- ja
kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.
Grupi ärikasumiks kujunes 2019. aasta IV kvartalis 848 tuhat eurot ja 12 kuuga
388 tuhat eurot, 2018. aasta IV kvartalis oli jätkuvatest tegevusvaldkondadest
ärikasum 1 tuhat eurot ja 12 kuuga kasumit 101 tuhat eurot.

2019. aasta IV kvartalis jõudsid lõpule ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis
ning võtmed anti kätte 65 korteriomanikule 68st. Vahearuande avaldamise päevaks
on müümata 3 korterit ja äripind.

IV kvartalis jätkusid Kodulahe III etapi ehitustööd. Kodulahe kvartali III
etapis rajatakse 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. IV-V etapi
ühist ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada 2020. aastal.
Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse
alustamist. Vahearuande avaldamise kuupäevaks oli Kodulahe III etapi hoones
eelmüüdud 13 korterit.

2019. aasta IV kvartalis jätkusid ka 4 väiksema kortermaja ehitust Kodukalda
projektinime all Oa tänava kinnistutel Tartus. Ehitus peaks plaanide kohaselt
lõppema 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise ajaks on eelmüüdud 6
korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias algas 2019. aasta IV kvartali
lõpus, kuid on suuremas osas planeeritud 2020. aastasse peale kasutusloa
saamist. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 10 korterit.
Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Madrid Blvd hoones varasemalt majutusteenuseid osutanud korteritest on aruande
avaldamise kuupäevaks 2 eelmüüdud, müümata kortereid ei ole.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud
ning 1. etapi ehitaja on välja valitud. Ehitusluba oodatakse 2020. aasta 1.
kvartalis. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud),
kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata
2020. aasta teises kvartalis, tõenäoliselt jaotatuna väiksemateks etappideks.
Arvestades maastiku eripära -  paiknemist mäenõlval - on oodatavaks ehitusajaks
vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.12.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4
Marsili elamukrunti.KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

-------------------------------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes         12 kuud 2019 12 kuud 2018 IV kv 2019 IV kv 2018
-------------------------------------------------------------------------------


 Jätkuvad tegevusvaldkonnad

 Müügitulu enda kinnisvara
 müügist               12 152    2 778   10 665    241

 Müügitulu teenuste müügist       957     857    222    345

 Müügitulu kokku           13 109    3 635   10 887    586 Müüdud kinnisvara ja teenuste
 kulu                -11 295    -2 446   -9 654    -344

 Brutokasum              1 814    1 189   1 233    242 Muud äritulud              137     135     46     2

 Turustuskulud              -96     -133    108    -37

 Üldhalduskulud             -777    -1 224    -239    -387

 Muud ärikulud              -52     -73     -4    -11

 Kahjum varude allahindlusest      -76     -21    -76    -21

 Kasum tütarettevõtte müügist       0     228     0    213

 Ärikahjum                950     101   1 068     1 Finantstulud- ja kulud         -562     -482    -220    -107

 Kasum (-kahjum) enne tulumaksu     388     -381    848    106

 Tulumaksukulu               0      -1     0     -1

 Puhaskahjum jätkuvatest
 tegevusvaldkondadest          388     -382    848    -107 Puhaskasum lõpetatud
 tegevusvaldkondadest           0     -162     0    -77

 Aruandeperioodi puhaskahjum       388     -544    848    -184 Aruandeperioodi koondkahjum       388     -544    848    -184
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)

 - tava                 0,05    -0,04    0,09   -0,01

 - lahustatud              0,05    -0,04    0,09   -0,01
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)

 - tava                 0,05    -0,06    0,09   -0,02

 - lahustatud              0,05    -0,06    0,09   -0,02
-------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

-----------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes          31.12.2019  31.12.2018
-----------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid        870    2 327

 Finantsinvesteeringud           0      69

 Nõuded ja ettemaksed          544     739

 Varud                15 807    17 482

 Käibevara kokku           17 221    20 617 Nõuded ja ettemaksed           0      25

 Kinnisvarainvesteeringud       11 051    12 344

 Materiaalne põhivara          265     267

 Immateriaalne põhivara         217     262

 Põhivara kokku            11 533    12 898

 VARAD KOKKU             28 754    33 515 Laenukohustused            6 416    12 547

 Võlad ja saadud ettemaksed      3 135    3 982

 Lühiajalised kohustused kokku    28 754    16 529 Laenukohustused            5 904    3 985

 Pikaajalised kohustused kokku     5 904    3 985

 KOHUSTUSED KOKKU           15 455    20 514 Aktsiakapital             6 299    6 299

 Ülekurss               2 285    2 285

 Kohustuslik reservkapital       2 011    2 011

 Muud reservid              245     245

 Jaotamata kasum            2 459    2 161

 OMAKAPITAL KOKKU           13 299    13 001

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    28 754    33 515
-----------------------------------------------------------


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
E-mail: info@arcovara.com
www.arcovara.com