Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 07 nov 2019 16:14:27 +0200
Manused
ArcoVara-10002924361-en.pdf
ArcoVara-10002924363-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta III kvartali müügitulu oli 0,5 miljonit eurot, mis on 62%
vähem kui 2018. aasta III kvartali jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu 1,3
miljonit eurot. 2018. aasta III kvartali müügitulu koos lõpetatud teeninduse
segmendiga oli 2,1 miljonit eurot. Grupi 2019. aasta 9 kuu müügitulu 2,2
miljonit eurot on 27% väiksem 2018. aasta 9 kuu jätkuvate tegevusvaldkondade
müügitulust 3,0 miljonit eurot.

2019. aasta  III kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 64 tuhat eurot ja
puhaskahjumiks 174 tuhat eurot (9 kuud 2019: ärikahjum 118 tuhat eurot ja
puhaskahjum oli 460 tuhat eurot). 2018. aasta III kvartalis sai grupp ärikasumit
jätkuvatest tegevusvaldkondadest 167 tuhat eurot (191 tuhat kokkuvõttes) ja
puhaskasumit  42 tuhat  eurot  (9  kuud  2018: ärikasum  jätkuvatest
tegevusvaldkondadest 100 tuhat eurot ja puhaskahjum 360 tuhat eurot).

2019. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 2 korterit
(9 kuuga kokku 12 korterit). 2018. aasta III kvartalis müüdi 4 korterit, 2
äripinda ning 9 kuuga kokku 12 korterit, 2 äripinda ja 1 hoonestamata kinnistu.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2019. aasta esimese 9 kuuga 3,4 miljoni
euro  võrra,  tasemele  19,1 miljonit  eurot  30.09.2019 seisuga.  Grupi
intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2019
seisuga 4,7%, mis on 0,3% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

Kolmas kvartal lõppes graafikus Kodulahe ehitustöödega, maksvate rentnikega
täidetud  Madrid  Blvd  hoonega  ning  kahe  alustatud  ehitusega  Eesti
arendusprojektides, kokku 80 korteriga.

Oleme jätkuvalt tõsiselt läbi kukkunud Iztok Parkside'ga, kus ametivõimude poolt
lõpplahenduse leidmine tänavaaluste maade võõrandamiseks on muutunud pealtnäha
lõputuks, iganädalaseks tigusammul venimiseks. Lõpplahendust ei ole me veel
saavutanud. Sellega seonduv ebakindlus projekti ajakava planeerimisel ning kahju
omakapitali tootlusele ja rahavoogudele ei ole praeguseks enam proportsionaalne
lõppkasumi suurusega, mida me siiski loodame saavutada. Samuti on ilmne, et iga
lubadus, mille juhatus aktsionäridele ajakava osas annaks, ei ole nendel
asjaoludel usaldusväärne. Me anname endast parima, kuni see on lahendatud.

Neljanda kvartali osas võib märkida, et Kodulahe päästab Arco Vara aasta.
 Kodulahe 2. etapi korterite üleandmine klientidele on alanud ning me võime
oodata aasta lõpuks kasumlikku neljandat kvartalit. Samuti on grupp üle vaatamas
oma kulubaasi, kavatsusega kärpida kulusid veel 10% võrra aasta baasil.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2019. aasta III kvartalis 476 tuhat eurot (III kvartal
2018: 2 124 tuhat eurot, sellest 1 256 tuhat jätkuvatest tegevusvaldkondadest)
ja 9 kuuga 2 222 tuhat eurot (9 kuud 2018: 5 347 tuhat eurot, sellest 3 049
tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi
enda arendusprojektides moodustas III kvartalis 224 tuhat eurot ja 9 kuuga
1 487 tuhat eurot (2018. aasta: III kvartalis 1 045 tuhat eurot ja 9 kuuga
2 537 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu
Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2019. aasta III kvartalis oli 186 tuhat eurot ja
9 kuuga 536 tuhat eurot (2018. aasta III kvartalis 167 tuhat eurot ja 9 kuuga
419 tuhat eurot). 2019. aasta III kvartalis olid praktiliselt kõik kaubandus- ja
kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Grupi ärikahjumiks kujunes 2019. aasta III kvartalis 64 tuhat eurot ja 9 kuuga
118 tuhat eurot, 2018. aasta III kvartalis oli jätkuvatest tegevusvaldkondadest
ärikasum 167 tuhat eurot ja 9 kuuga 100 tuhat eurot.

2019. aasta III kvartalis jõudsid lõpusirgele ehitustööd Kodulahe kvartali II
etapis, kuhu on valmimas 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on põhiosas
plaanis realiseerida 2019. aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on
müüdud 16 korterit ja eelmüüdud 49 korterit.

III kvartalis jõudis lõpusirgele Kodulahe III-V etapi projekteerimine ning
algasid III etapi ehitustööd. Kodulahe kvartali III etapis rajatakse 50
korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. IV-V etapi ühist ehitust on
soodsate turutingimuste korral plaanis alustada 2020. aastal. Lõppmüügi faasi
jõuavad  kortermajad  umbes  poolteist  aastat pärast ehituse alustamist.
Vahearuande avaldamise kuupäevaks oli Kodulahe III etapi hoones eelmüüdud 4
korterit.

2019. aasta III kvartalis alustati ka 4 väiksema kortermaja ehitust Kodukalda
projektinime all Oa tänava kinnistutel Tartus. Ehitus peaks plaanide kohaselt
lõppema 2020. aasta IV kvartalis.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias ei saanud alata ka III kvartalis,
kuna jätkuvalt ootas lahendust juurdepääsutee lõigu probleem. Vahearuande
avaldamise  päevaks  on  eelmüüdud  58 korterit.  Projekt koosneb kolmest
kortermajast kokku 67 korteriga.

Madrid Blvd hoones varasemalt majutusteenuseid osutanud korteritest on aruande
avaldamise kuupäevaks eelmüüdud 2 ja müümata 1 korter.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud
ning 1. etapi ehitaja on välja valitud. Ehitusluba oodatakse 2020. aasta 1.
kvartalis. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud),
kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata
2020. aasta esimeses kvartalis, tõenäoliselt jaotatuna väiksemateks
alletappideks. Arvestades maastiku eripära -  paiknemist mäenõlval - on
oodatavaks ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 30.09.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4
Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

-------------------------------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes         9 kuud 2019 9 kuud 2018 III kv 2019 III kv 2018
-------------------------------------------------------------------------------


 Jätkuvad tegevusvaldkonnad

 Müügitulu enda kinnisvara
 müügist               1 487    2 537     224    1 045

 Müügitulu teenuste müügist       735     512     252     211

 Müügitulu kokku           2 222    3 049     476    1 256 Müüdud kinnisvara ja teenuste
 kulu                -1 641   -2 102    -312    -878

 Brutokasum               581     947     164     378 Muud äritulud              91     133      0     92

 Turustuskulud             -204     -96     -51     -28

 Üldhalduskulud            -538    -837    -156    -260

 Muud ärikulud             -48     -62     -21     -15

 Kasum tütarettevõtte müügist       0     15      0      0

 Ärikahjum               -118     100     -64    -167 Finantstulud- ja kulud        -342    -375    -110    -150

 Puhaskahjum jätkuvatest
 tegevusvaldkondadest         -460    -275    -174     17 Puhaskasum lõpetatud
 tegevusvaldkondadest           0     -85      0     25

 Aruandeperioodi puhaskahjum      -460    -360    -174     42 Aruandeperioodi koondkahjum      -460    -360    -174     42
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)

 - tava                -0,05    -0,03    -0,02    0,00

 - lahustatud             -0,05    -0,03    -0,02    0,00
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)

 - tava                -0,05    -0,04    -0,02    0,00

 - lahustatud             -0,05    -0,04    -0,02    0,00
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

-----------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes          30.09.2019  31.12.2018
-----------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid        899    2 327

 Finantsinvesteeringud           0      69

 Nõuded ja ettemaksed          775     739

 Varud                22 806    17 482

 Käibevara kokku           24 480    20 617 Nõuded ja ettemaksed           20      25

 Kinnisvarainvesteeringud       10 874    12 344

 Materiaalne põhivara          373     267

 Immateriaalne põhivara         230     262

 Põhivara kokku            11 497    12 898

 VARAD KOKKU             35 977    33 515 Laenukohustused           16 615    12 547

 Võlad ja saadud ettemaksed      4 272    3 982

 Lühiajalised kohustused kokku    20 887    16 529 Laenukohustused            2 639    3 985

 Pikaajalised kohustused kokku     2 639    3 985

 KOHUSTUSED KOKKU           23 526    20 514 Aktsiakapital             6 299    6 299

 Ülekurss               2 285    2 285

 Kohustuslik reservkapital       2 011    2 011

 Muud reservid              245     245

 Jaotamata kasum            1 611    2 161

 OMAKAPITAL KOKKU           12 451    13 001

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    35 977    33 515
-----------------------------------------------------------

Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
www.arcovara.com