Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 07 nov 2019 09:00:00 +0200
Manused
Nordecon-10002921821-en.pdf
Nordecon-10002921822-en.pdf
Nordecon-10002921824-et.pdf
Nordecon-10002921825-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tekst
Börsiteade  sisaldab:  Nordecon  AS  2019. aasta  III  kvartali ja 9 kuu
konsolideeritud finantsaruandeid (auditeerimata) ning ülevaadet aruandeperioodi
majandustulemust oluliselt mõjutanud sündmustest.
Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ
Tallinna        ja        Nordeconi        koduleheküljel
(http://www.nordecon.com/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).
Aruandeperioodi  kohta  käiv  investorpresentatsioon  on  lisatud manusena
börsiteatele     ja     avalikustatud     Nordeconi    kodulehel
(http://www.nordecon.com/investorile/investorite-presentatsioonid).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 EUR '000                       30.09.2019  31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 VARA

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid                 8 630    7 678

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded           42 128    31 627

 Ettemaksed                        3 656    1 383

 Varud                          20 355    20 444

 Käibevara kokku                     74 769    61 132


 Põhivara

 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud    2 406    2 266

 Pikaajalised finantsinvesteeringud              26      26

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded            8 394    8 225

 Kinnisvarainvesteeringud                 5 526    5 526

 Materiaalne põhivara                   16 114    12 288

 Immateriaalne põhivara                  14 665    14 674

 Põhivara kokku                      47 131    43 005

 VARA KOKKU                       121 900   104 137 KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 Laenukohustused                     17 243    9 374

 Võlad hankijatele                    52 258    34 954

 Muud võlad                        8 176    5 187

 Ettemaksed                        2 577    3 932

 Eraldised                          444    1 013

 Lühiajalised kohustused kokku              80 698    54 460


 Pikaajalised kohustused

 Laenukohustused                     8 569    14 830

 Võlad hankijatele                      98      98

 Muud võlad                         177      71

 Eraldised                          812     969

 Pikaajalised kohustused kokku               9 656    15 968

 KOHUSTUSED KOKKU                     90 354    70 428 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital                      14 379    16 321

 Omaaktsiad                         -660     -693

 Ülekurss                          635     618

 Kohustuslik reservkapital                 2 554    2 554

 Realiseerumata kursivahed                 1 215    1 992

 Jaotamata kasum                     11 537    10 896

 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital      29 660    31 688

 Mittekontrolliv osalus                  1 886    2 021

 OMAKAPITAL KOKKU                     31 546    33 709

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU             121 900   104 137

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 EUR´000            9k 2019 III kv 2019 9k 2018 III kv 2018  2018
-------------------------------------------------------------------------------

 Müügitulu           172 237   71 796 167 588   61 930 223 496

 Müüdud toodangu, teenuste                         -213
 ja kaupade kulu        -164 516   -67 369 -160 900   -58 441   463

 Brutokasum            7 721    4 427  6 688    3 489 10 033 Turunduskulud           -635    -137   -470    -139  -626

 Üldhalduskulud          -4 668   -1 620  -4 977   -1 591 -6 725

 Muud äritulud           128     61  1 225    1 005  1 471

 Muud ärikulud           -48     -28   -74      3  -122

 Ärikasum             2 498    2 703  2 392    2 767  4 031 Finantstulud           1 215     720   241    -144   431

 Finantskulud           -1 006    -343   -741    -155  -909

 Finantstulud ja -kulud
 kokku               209     377   -500    -299  -478 Kapitaliosaluse meetodil
 arvestatud kasum          622     370   844     392   835 Maksustamiseelne kasum      3 329    3 450  2 736    2 860  4 388

 Tulumaks              -453      0   -582    -182  -567

 Puhaskasum            2 876    3 450  2 154    2 678  3 821 Muu koondkasum (kahjum):
 Tulevikus ümber
 klassifitseeritavad kirjed
 puhaskasumisse või
 -kahjumisse

 Realiseerumata kursivahed     -777    -514   102     162   -3

 Kokku muu koondkasum
 (kahjum)              -777    -514   102     162   -3

 KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)    2 099    2 936  2 256    2 840  3 818  Puhaskasum:

 - emaettevõtte
 aktsionäridele kuuluv osa     2 532    3 325  1 972    2 504  3 381

 - mittekontrollivale
 osalusele kuuluv osa        344     125   182     174   440

 Kokku puhaskasum         2 876    3 450  2 154    2 678  3 821 Koondkasum

 - emaettevõtte
 aktsionäridele kuuluv osa    1 755    2 811  2 074    2 666  3 378

 - mittekontrollivale
 osalusele kuuluv osa        344     125   182     174   440

 Kokku koondkasum         2 099    2 936  2 256    2 840  3 818 Aruandeperioodi puhaskasum
 aktsia kohta emaettevõtte
 aktsionäridele:

 Tavapuhaskasum aktsia
 kohta eurodes           0,08    0,10   0,06    0,08 0,11

 Lahustatud puhaskasum
 aktsia kohta eurodes        0,08    0,10   0,06    0,08 0,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 EUR´000                   9k 2019  9k 2018
-----------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest

 Laekumised ostjatelt            193 567  201 839

 Maksed hankijatele             -165 291  -171 860

 Makstud käibemaks              -4 606   -5 892

 Maksed töötajatele ja töötajate eest    -17 332  -16 764

 Makstud tulumaks                -149    -582

 Netorahavoog äritegevusest          6 189   6 741 Rahavood investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara soetamine         -216    -384

 Materiaalse põhivara müük            215     22

 Antud laenud                  -14    -22

 Antud laenude laekumised             9     10

 Saadud dividendid                489    249

 Saadud intressid                 6     8

 Netorahavoog investeerimistegevusest      489    -117 Rahavood finantseerimistegevusest

 Saadud laenud                 3 036   1 916

 Saadud laenude tagasimaksed         -3 245   -3 513

 Kapitalirendi maksed             -1 532   -1 365

 Rendikohustuse maksed             -868     0

 Makstud intressid               -744    -588

 Makstud dividendid              -2 360   -2 627

 Netorahavoog finantseerimistegevusest    -5 713   -6 177 Rahavoog kokku                 965    447 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul   7 678   8 915

 Valuutakursimuutused              -13     2

 Raha jäägi muutus                965    447

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul   8 630   9 364

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta 9 kuuga oli 7 721 tuhat eurot (9 kuud
2018: 6 688 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli 9 kuuga 4,5% (9 kuud 2018: 4%)
ning III kvartalis 6,2% (III kvartal 2018: 5,6%). Kui hoonete segmendis on
toimunud arvestatav marginaali paranemine, moodustades 9 kuuga 5,4% ning III
kvartalis 5,1%, 2018. aasta võrreldavatel perioodidel vastavalt 3,4% ja 3,7%,
siis rajatiste segmendis on toimunud vastupidine muutus, marginaal on oluliselt
vähenenud.  9 kuu rajatiste segmendi marginaal oli 4,0% ning III kvartal
9,2%, 2018. aastal vastavalt 6,7% ja 10,1%. Rajatiste segment koosneb valdavalt
teedeehituse  ja  teehoolde lepingulistest töödest. Teedeehituses, mis on
investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet
püsikuludele,  millest  suurema  osa moodustavad asfalti tootmiseks ja -
paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Teehoolde tulemuse peamiseks mõjutajaks on
ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt keerulised ilmastikuolud
mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute kasumlikkust. 2019. aasta
uute teedeehituse tööde keskmine maksumus on võrreldes 2018. aastaga vähenenud,
mis omakorda on suurendanud pakkumisel osalevate ettevõtete arvu. Suurenenud on
vahe töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekuse ning turu nõudluse vahel,
tootmisvõimekus ületab nõudlust hinnanguliselt vähemalt 25%. Kõik see mõjutab
pakkumiste hinda negatiivselt ning Kontsern ei ole olnud teedeehituse objektide
riigihangetel piisavalt edukas.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga 4 668 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud vähenenud ligikaudu
6% (9 kuud 2018: 4 977 tuhat eurot). Samuti on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga  vähenenud  12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust,
moodustades 2,8% (9 kuud 2018: 2,9%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2019. aasta 9 kuuga 2 498 tuhat eurot (9 kuud
2018: 2 392 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA)
moodustas 4 732 tuhat eurot (9 kuud 2018: 3 879 tuhat eurot).
Finantstulusid ja - kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi
muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil
euro  suhtes  ligikaudu  20% ning  Kontsern  kajastas  Ukrainas asuvatele
tütarettevõtetele eurodes antud laenude ümberhindamisest valuutakursi kasumit
aruandeperioodil summas 1 040 tuhat eurot (9 kuud 2018: 29 tuhat eurot), siis
Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 4%. Finantskuludes
on Rootsi krooni kursikahjumit kajastatud summas 258 tuhat eurot (9 kuud
2018: 124 tuhat eurot), mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele eurodes
antud laenu ümberhindamisest.
Kontserni puhaskasumiks kujunes 2 876 tuhat eurot (9 kuud 2018: 2 154 tuhat
eurot),  millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv
puhaskasumi osa moodustas 2 532 tuhat eurot (9 kuud 2018: 1 972 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2019. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 6 189 tuhat eurot (9 kuud
2018: 6 741 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoo peamiseks mõjutaks on tellijate ja
hankijate maksetähtaegade erinevused. Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt
ka ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus
samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel,
jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud
summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud
summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta 9 kuuga oli 489 tuhat eurot (9 kuud
2018: -117 tuhat eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse põhivara
investeeringud summas 216 tuhat eurot ( 9 kuud 2018: 384 tuhat eurot) ning
põhivara müük summas 215 tuhat eurot (9 kuud 2018: 22 tuhat eurot). Saadud
dividendid moodustasid 489 tuhat eurot (9 kuud 2018: 249 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta 9 kuuga oli -5 713 tuhat eurot (9
kuud 2018: - 6 177 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim
laenu- ja kapitalirendimaksed ning tasutud dividendid. Saadud laenud moodustasid
kokku 3 036 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude
kasutamisest (9 kuud 2018: 1 916 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli
kokku  3 245 tuhat  eurot  (9 kuud 2018: 3 513 tuhat eurot). Tegemist on
pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega.
Kapitalirendimaksed moodustasid 1 532 tuhat eurot (9 kuud 2018: 1 365 tuhat
eurot).  Dividende  maksti 2019. aasta 9 kuuga 2 360 tuhat eurot (9 kuud
2018: 2 627 tuhat eurot).
Seisuga 30.09.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 8 630 tuhat
eurot (30.09.2018: 9 364 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

 Suhtarv / näitaja           9k 2019  9k 2018  9k 2017    2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu, tuhat eurot        172 237  167 588  174 909  223 496

 Müügitulu muutus             2,8%   -4,2%   30,9%   -3,4%

 Puhaskasum, tuhat eurot         2 876   2 154   2 716   3 821

 Puhaskasum emaettevõtte
 aktsionäridele, tuhat eurot       2 532   1 972   2 978   3 381

 Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 30 986 585 30 986 585 30 913 031 31 528 585

 Puhaskasum aktsia kohta (EPS),
 eurot                  0,08    0,06    0,10    0,11

 Üldhalduskulude määr müügitulust     2,7%    3,0%    3,1%    3,0%

 Libisev üldhalduskulude määr
 müügitulust               2,8%    2,9%    3,0%    3,0%

 EBITDA, tuhat eurot           4 732   3 879   2 419   6 021

 EBITDA määr müügitulust         2,7%    2,3%    1,4%    2,7%

 Brutokasumi määr müügitulust       4,5%    4,0%    3,9%    4,5%

 Ärikasumi määr müügitulust        1,5%    1,4%    0,5%    1,8%

 Ärikasumi määr ilma varamüügi
 kasumita                 1,4%    0,8%    0,5%    1,3%

 Puhaskasumi määr müügitulust       1,7%    1,3%    1,6%    1,7%

 Investeeritud kapitali tootlus      5,8%    5,4%    6,5%    8,4%

 Omakapitali tootlus           8,8%    6,4%    7,2%   11,2%

 Omakapitali osakaal           25,9%   28,6%   29,3%   32,4%

 Vara tootlus               2,5%    1,9%    2,4%    3,5%

 Finantsvõimendus             30%   29,1%   31,6%   28,5%

 Lühiajaliste kohustuste
 kattekordaja               0,93    0,96    1,04    1,12

                   30.09.2019 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute teostamata
 tööd, tuhat eurot           196 493  131 953  142 553  100 352
-------------------------------------------------------------------------------

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on 2019. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga suurenenud, moodustades kogu müügitulust ligikaudu 9%.

       9k 2019  9k 2018  9k 2017  2018
-----------------------------------------------
 Eesti     91%    94%    95%  93%

 Soome     4%    1%    1%   1%

 Rootsi     3%    2%    3%   2%

 Ukraina    2%    3%    1%   4%

Märkimist väärib Soome osakaalu suurenemine Kontserni müügitulus. Tuginedes 9
kuu tulemusele ning Soomes olevale teostamata tööde portfelli mahule, millest
suurima  osa  moodustab alltöövõtuleping Raitinkartano kaubanduskeskuse ja
kortermaja betoonkonstruktsioonide ehitamiseks, kujuneb 2019. aasta müügitulu
Soomes Kontserni läbi aegade suurimaks. Aastataguse perioodiga võrreldes on
suurenenud ka Rootsi müügitulu, mõjutajaks 2019. aastal sõlmitud kaks uut
peatöövõtulepingut. Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga  vähenenud.  Töös  on  kaks  hoonete  ehituse  valdkonna
peatöövõtulepingut.
Müügitulu  hajutamine  erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka
osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad Kontserni jooksvaid
tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi
lähtekohti.

2019. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2019. aasta 9 kuu müügitulu oli 172 237 tuhat eurot. Võrreldes eelmise
perioodiga, mil vastav näitaja oli 167 588 tuhat eurot, suurenes müügitulu
ligikaudu   3%. Müügitulu suurenes  nii  hoonete  kui  ka  rajatiste
segmendis,  vastavalt 2% ja 6%.  Tuginedes teostamata tööde portfelli mahule on
müügitulu kasv igati ootuspärane (vt ?Ehituslepingute teostamata tööde mahud").
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju
ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja
rajatiste segmendis vastavalt 122 825 ja 49 138 tuhat eurot. Aasta tagasi olid
vastavad näitajad 120 766 ja 46 454 tuhat eurot.

 Tegevussegmendid  9k 2019  9k 2018  9k 2017  2018
--------------------------------------------------------
 Hooned         70%    71%    75%  72%

 Rajatised       30%    29%    25%  28%

Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment.
Aruandeperioodil töös olnud suuremad objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-
terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, Admiraliteedi basseini kõrval
oleva  Porto Franco kinnisvaraarenduse I etapi ja aadressil Sepapaja 1
parkimismaja ehitamine, Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone ning
Tammsaare tee 92 kinnistule 8-korruselise parkimismaja-ärihoone betoonkarkassi
projekteerimine ja ehitamine.
Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna
2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes
2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda
Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone
ehitus. Jätkuvalt olulise panuse annavad  investeeringud riigikaitsesse. Jätkus
Tapa  linnas  asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala  ning Jõhvi
sõjaväelinnaku 300-kohalise kasarmu ehitus. Tellijale anti tähtaegselt üle
Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone ning Kohtla-Järve riigigümnaasium.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas
ja selle lähiümbruses. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta
10,  Sammu 6 ning Valge 16 asuvad korterelamud. Lisaks mõjutavad alamsegmendi
müügitulu  Rootsis  sõlmitud  lepingud,  kus  jätkuvad  tööd  kolme
elamuarendusprojektiga. Tellijale anti tähtaegselt üle Sõjakooli III ja IV etapi
ning Lesta 10 korterelamud.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii
Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21
korteriga 4-korruseline korterelamu ning Tartus, Aruküla teel, kolm 10 korteriga
korterelamut. Tallinnas jätkub Võidujooksu 8c asuva 24 korteriga 5-korruselise
korterelamu ehitus (www.voidujooksu.ee). Aruandeperioodi omaarenduste müügitulu
moodustas kokku 6 388 tuhat eurot (9 kuud 2018: 5 566 tuhat eurot). Arendades
jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske
elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks
Maardus  Kaldase  tee  lao-  ja  büroohoone ehitus, Rakvere Farmid AS-i
(EKSEKO)  sigala  nuumaosakonna V etapi rekonstrueerimistööd ning Tallinna
Betooni  tänaval  ehitatavad  mikrolaod.  Võrreldes  eelmiste perioodidega
on  oluliselt  vähenenud  põllumajandussektori  tellimuste osakaal, mis on
alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.

 Müügitulu jaotus hoonete segmendis  9k 2019   9k 2018  9k 2017  2018
---------------------------------------------------------------------------
 Ärihooned                 35%    36%    24%  35%

 Korterelamud               30%    22%    31%  25%

 Ühiskondlikud hooned           28%    27%    22%  25%

 Tööstus- ja laohooned           7%    15%    23%  15%

Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha
alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav
ülekaal ning seda vaatamata suurenenud muude rajatiste osakaalule. Teedeehituse
ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa käibest 2018.
aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel
asuvale  Pikknurme-Puurmani  lõigule 2+1 möödasõidualadening Kuusalu vallas
Kaitseväe  keskpolügooni  teede  ja sildade ehitus. 2019. aastal sõlmitud
lepingutest  andis  olulisema  osa  käibesse kaks suuremahulist lepingut:
põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso
aleviku vahelise 2-kilomeetrise teelõigu ja Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla
ja  Haiba liiklussõlmede ehitus. Märkimisväärse mahu müügitulust moodustab
Riigimetsa Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööde teostamine.
Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju
maakonnas Kose hooldepiirkonnas.
Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi
mahust. Alamsegmendi müügitulu mõjutab ka Põhja-Rootsi Sundsvalli lähedusse
rajatava Nysäter tuulepargi  73 tuulegeneraatori vundamendi ehitamine.

 Müügitulu jaotus rajatiste segmendis  9k 2019  9k 2018  9k 2017  2018
----------------------------------------------------------------------------
 Teedeehitus ja -hooldus          81%    91%    84%  89%

 Muud rajatised               16%    6%    12%   7%

 Keskkonnaehitus               3%    3%    4%   4%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga  30.09.2019 oli 196 493 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 49%. III kvartalis sõlmiti uusi
lepinguid kokku 69 894 tuhande euro väärtuses (III kvartal 2018: 61 761 tuhat
eurot).

                   30.09.2019 30.09.2018 30.09.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute teostamata tööde
 mahud, tuhat eurot          196 493  131 953  142 553  100 352

Tööde  portfellis  moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 80% ja
rajatiste  omad  20% (30.09.2018: vastavalt 73% ja 27%). Võrreldes seisuga
30.09.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud ligikaudu 65% ning
rajatiste segmendi portfell ligikaudu 6%.
Suurima  osakaaluga  on  hoonete  segmendis  äri- ja ühiskondlike hoonete
alamsegmentide teostamata tööde mahud, vastavalt 29% ja 27%. Võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga on oluline mahtude suurenemine toimunud lisaks nimetatud
alamsegmentidele ka tööstus- ja laohoonete alamsegmendis. Seisuga 30.09.2019 on
mõningal  määral  vähenenud  korterelamute  alamsegmendi  mahud.  Ärihoone
alamsegmendi suuremamahulised pooleliolevad tööd asuvad peamiselt Tallinnas:
Rotermann  City'sse  uue  seitsmekorruselise  ärihoone,  Porto  Franco
kinnisvaraarenduse esimese etapi ehitamine ning  aadressil Veskiposti tn. 2
büroo-  ja parkimismaja betoon-kandekarkassi projekteerimine ja ehitamine.
Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad 2019. aasta algul sõlmitud
lepingud: Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse, Kohtla-
Järvele spordi- ja tervisekeskuse ja Tapa kaitseväelinnakusse hoidlakompleksi
ehitamiseks ning Tallinna Tehnikaülikooli Mäepealse 3 teadus- ja õppehoone
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Korterelamute alamsegmentide teostamata
tööde  portfell koosneb Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse ehitatavatest
korterelamutest, millele lisandusid 2019. aasta algul lepingud Rootsis kahe
korterelamu ehitamiseks - Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma
linnaosas.
Kui rajatiste segmendi teostamata tööde portfell on pikalt tuginenud valdavalt
teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahule, siis aruandeperioodi lõpu seisuga
on  segmendisisene  jaotus  oluliselt muutunud. Ligikaudu poole rajatiste
portfellist moodustab muude rajatiste alamsegmendi maht, millest omakorda
märkimisväärne osa on III kvartalis sõlmitud lepingul, mille alusel ehitatakse
Põhja-Rootsi  Sundsvalli  lähedusse  Nysäter tuulepargi 73 tuulegeneraatori
vundamenti. Teise poole moodustab teedeehituse ja -hoolduse alamsegment, millest
suurima mahuga on 2019. aasta II kvartalis sõlmitud leping Tallinn-Pärnu-Ikla
maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede
ehitustööks ning Kaitseväe keskpolügooni sihtmärgiala teede ehitustööd. Jätkub
kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine.
Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud
turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes
tegevusmahtude  mõningast  kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas
konkurentsiolukorras  vältinud  põhjendamata  riskide võtmist, mis võiksid
lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt.
Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat
survet  marginaalidele  portfelli  mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse
jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid
muutusi.
Aruandeperioodi lõpust (30.09.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni
on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 58 238
tuhande euro väärtuses.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2019. aasta 9 kuuga töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku
keskmiselt 689 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 413
inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 1%,
vähenenud on insenertehniline personal.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

          9k 2019  9k 2018  9k 2017  2018
------------------------------------------------------
 ITP         413    425    425  419

 Töölised       276    272    314  268

 Keskmine kokku    689    697    739  687

Kontserni 2019. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid
17 772 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku
16 820 tuhat  eurot. Vaatamata töötajate arvu vähenemisele on tööjõukulud
kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 5,7%. Tulenevalt
turul valitsevast kvalifitseeritud ja kogemustega tööjõu jätkuvast nappusest on
surve palga kasvule jätkuvalt suur.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga
140 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 46 tuhat eurot (9 kuud 2018:
vastavalt 140 tuhat eurot ja 46 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta 9 kuuga
356 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 117 tuhat eurot (9 kuud 2018:
vastavalt 536 tuhat eurot ja 177 tuhat eurot). 2018. aasta võrreldaval perioodil
sisaldasid juhatuse liikme tasud juhatuse liikme teenistuslepingu lõppemise
tasusid summas 180 tuhat eurot ja 60 tuhat eurot sotsiaalmaksu.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule
ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

                          9k 2019 9k 2018 9k 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat
 eurot                       335,0  318,6  308,1 325,4

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %        5,1%  3,4%  25,7% 3,3% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot   9,5   9,6  10,3  9,7

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %        -0,6%  -6,7%  24,8% -3,8%

Kontserni  aruandeperioodi  töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes
eelmise aastaga, kasvu on tinginud peamiselt müügitulu kasv. Samas on vähenenud
tööjõukulude nominaaltootlikkus, mille on tinginud tööjõukulude müügitulust
kiirem kasv.

Nordeconi  kontsern  (www.nordecon.com  (http://www.nordecon.com/))  hõlmab
ettevõtteid,  mis  on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise
projektijuhtimisele  ja  peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS  on  registreeritud  ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email:andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/)