Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 05 nov 2019 16:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Riigikohus lõpetas menetluse AS Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõudes Konkurentsiameti vastu
Tekst
?Riigikohus lõpetas 05.11.2019. a. AS Tallinna Vesi loobumisavalduse alusel
menetluse haldusasjas 3-14-363 ja tühistas Tallinna Halduskohtu 19.11.2018. a.
otsuse ja Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2019. a. otsuse. Menetluse lõpetamine
tähendab, et vaidlus on lõppenud ilma Konkurentsiametilt AS-i Tallinna Vesi
kasuks kahju hüvitist välja mõistmata.

Haldusasi puudutas AS Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti vastu saamata
jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade
kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel
2013-2017. Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebused 19.11.2018. a.
otsusega rahuldamata. AS Tallinna Vesi esitas halduskohtu otsuse peale
19.12.2018. a. apellatsioonkaebuse. Tallinna Ringkonnakohus jättis
apellatsioonkaebuse 19.06.2019. a. rahuldamata. Konkurentsiamet kooskõlastas
18.10.2019. a. AS Tallinna Vesi uued veeteenuse hinnad. Kõiki asjaolusid
arvestades otsustas AS Tallinna Vesi haldusasjas 3-14-363 esitatud kaebustest
loobuda.

Riina Käi
Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2262
riina.kai@tvesi.ee