Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Uute aktsiate emiteerimine
Avaldamise aeg 10 sept 2019 08:01:00 +0300
Manused
ASLHV-10002618901-en.pdf
ASLHV-10002618902-en.pdf
ASLHV-10002618903-en.pdf
ASLHV-10002618904-en.pdf
ASLHV-10002618906-et.pdf
ASLHV-10002618907-et.pdf
ASLHV-10002618908-et.pdf
ASLHV-10002618909-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS LHV GROUP TÄIENDAVATE AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, NOTEERIMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE TEADE
Tekst
AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145
Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja täiendavate LHV aktsiate
avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni (FI)
poolt 9. septembril 2019 registreeritud täiendavate aktsiate avaliku pakkumise,
noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti alusel, mis on avalikustatud
käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja FI veebilehekülgedel, koos võimalike
täiendavate lisadega (Prospekt). Pakkumise täpsemad tingimused on kirjeldatud
Prospektis.

Seoses Pakkumise ettevalmistamisega on LHV täiendanud 16. juulil 2019 börsile
avaldatud konsolideeritud vahearuannet perioodi kohta, mis lõppes 30. juunil
2019 (Vahearuanne). Sõltumatute audiitorite poolt ülevaadatud Vahearuanne on
lisatud Prospektile ning kättesaadav ka LHV veebileheküljel
https://investor.lhv.ee/. Täiendused ei puuduta finantsseisundi- või
kasumiaruannet ning on täpsemalt kirjeldatud Vahearuande Lisas 1.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise aluseks on LHV aktsionäride üldkoosoleku 21. augusti 2019 otsus
suurendada LHV aktsiakapitali 2 200 000 uue lihtaktsia nimiväärtusega 1 euro
(Pakutavad Aktsiad) väljaandmise teel. LHV olemasolevatel aktsionäridel on
eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi
algusest (Märkimisõigus).

Märkimisõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määrati
kindlaks 4. septembri 2019 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga
ning selle kohaselt kuulub väljastamisele kokku 2 188 157 Märkimisõigust.
Märkimisõigused kannavad ISIN koodi EE3700080726 ning need kantakse hiljemalt
10. septembril 2019 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole, kus hoiti
aktsiaid.

LHV on esitatud taotluse Nasdaq Tallinna börsile Märkimisõiguste noteerimiseks
ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas.
Märkimisõigustega kauplemine algab eelduslikult 11. septembril ning lõppeb 23.
septembril 2019. Nasdaq Tallinna börsil saavad Märkimisõigusi soetada ka isikud,
kes varem pole LHV aktsionärid olnud. Eeldusel, et Pakkumist ei tühistata, annab
iga Märkimisõigus investorile õiguse märkida ja saada jaotusel 1 Pakutav Aktsia.

Pakutavate Aktsiate Märkimisperiood algab 11. septembril 2019 kell 10.00 Eesti
aja järgi ning lõpeb 25. septembril 2019 kell 16.00 Eesti aja järgi
(Märkimisperiood). Pakutavate Aktsiate märkimishind on 11,50 eurot, millest 1
euro on nimiväärtus ja 10,50 eurot ülekurss (Pakkumise Hind).

Pakutavad Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ning üheski teises
jurisdiktsioonis avalikku pakkumist ei toimu. Pakkumine koosneb (i) pakkumisest
Eesti jaeinvestoritele ning (ii) pakkumisest institutsionaalsetele investoritele
nii Eestis kui ka mujal. Pakkumine institutsionaalsetele investoritele hõlmab
pakkumist kutselistele investoritele Euroopa Liidu prospektimääruse
2017/1129/EL artikli 2 lõike e tähenduses ning teistele investoritele, tuginedes
teatud eranditele, mis kohalduvad iga jurisdiktsiooni õiguses, kus Pakkumine
toimub.

LHV otsustab Pakutavate Aktsiate jaotuse pärast Märkimisperioodi lõppu 26.
septembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Pakutavaid Aktsiaid ei jaotata
ega anta isikutele, kelle väärtpaberikontol ei ole Märkimisõigusi 25. septembri
2019 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Pakutavad Aktsiad kannavad pärast nende registreerimist Eesti äriregistris
võrdseid õigusi olemasolevate LHV aktsiatega ning need registreeritakse Nasdaq
CSD SE poolt peetavas Eesti Väärtpaberiregistris (EVK) ISIN koodi EE3100073644
all.

Pakutavate Aktsiate märkimiseks peab investor esitama märkimisperioodi jooksul
oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse,
mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 Väärtpaberikonto omanik:         investori nimi

 Väärpaberikonto:             investori väärtpaberikonto number

 Kontohaldur:               investori kontohalduri nimi

 Väärtpaber:               LHV Group aktsia

 ISIN kood:                EE3700080726

 Väärtpaberite arv:            Pakutavate Aktsiate arv, mida
                     investor soovib märkida

 Hind (ühe Pakutava Aktsia kohta):    11,50 eurot

                     Pakutavate Aktsiate arv, mida
 Tehingu summa:              investor soovib märkida, korda
                     Pakkumise Hind

 Pakutavate Aktsiate kandmine investori  1. oktoober 2019
 väärtpaberikontole:

 Tehingu liik:              ?ost"

 Arveldamise liik:            ?raha debiteerimine" ?aktsiate
                     krediteerimine" (PFOD, FOP)

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le. Pakutavate Aktsiate jaotamisel
kasutatava tehnilise protsessi tõttu peab Märkimiskorraldus sisaldama teatud
teavet Märkimisõiguste (ja mitte Pakutavate Aktsiate) kohta alltoodud viisil.
Märkimiskorraldus tuleb kontohaldurile esitada Märkimisperioodi lõpuks. Investor
võib kasutada Märkimiskorralduse esitamiseks mis tahes kontohalduri pakutavat
meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, interneti teel
või muul viisil).

Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada  Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Pakutavate Aktsiate
noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna
börsi Balti Põhinimekirjas. Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult
14. oktoobril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakutavate Aktsiate
registreerimist Eesti äriregistris.

Prospekti kättesaadavus

Inglise keelne Prospekt koos eesti keelse kokkuvõttega on avalikustatud ning
need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil
https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil
https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on Prospekt ja selle eesti keelne kokkuvõte
kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Pakkumise olulised kuupäevad

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

+-----------------------------------+------------------------------------------+
|                  |Pakutavate  Aktsiate  Märkimisperioodi|
|                  |algus, Märkimisõigustega kauplemise algus|
|11. september 2019 kell 10.00   |Nasdaq Tallinna börsil          |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|                  |Viimane päev osta Märkimisõigusi Nasdaq|
|                  |Tallinna  börsilt,  et  Märkimisõigused|
|                  |oleksid  enne  Märkimisperioodi  lõppu|
|20. september 2019         |investori väärtpaberikontol (T+2 arveldus)|
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|                  |Märkimisõigustega  kauplemise  lõppemine|
|23. september 2019         |Nasdaq Tallinna börsil          |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|25. september 2019         |Pakutavate Aktsiate Märkimisperioodi lõpp |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|26. september  2019 või  sellele|                     |
|lähedane kuupäev          |Pakkumise tulemuste avalikustamine    |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|                  |Pakkumise  arveldus  (arvelduse  ajal|
|01. oktoober  2019 või  sellele|kannavad Pakutavad Aktsiad ajutist ISIN|
|lähedane kuupäev          |koodi)                  |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|09. oktoober  2019 või  sellele|Pakutavate  Aktsiate Eesti äriregistris|
|lähedane kuupäev          |registreerimine              |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|11. oktoober  2019 või  sellele|Pakutavad  Aktsiad saavad alalise ISIN|
|lähedane kuupäev          |koodi EE3100073644            |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|14. oktoober  2019 või  sellele|Pakutavate Aktsiate esimene kauplemispäev|
|lähedane kuupäev          |Nasdaq Tallinna börsil          |
+-----------------------------------+------------------------------------------+


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.eeOluline informatsioon

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam EL-i prospektimääruse 2017/1129/EL
tähenduses ning ei kujuta endast Pakutavate Aktsiate pakkumist ega üleskutset
Pakutavate Aktsiate ostmiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume
investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti eesti keelse kokkuvõttega ning
vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse
ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal,
mis sisaldub Prospektis.

Pakutavaid Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis. Pakutavaid
Aktsiaid ei pakuta üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või müük oleks
enne registreerimist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse
kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Sealhulgas ei ole LHV registreerinud
ning ei kavatse registreerida Pakkumist ega Pakutavaid Aktsiaid Ameerika
Ühendriikides ning ei kavatse viia läbi väärtpaberite avalikku pakkumist
Ameerika Ühendriikides.