Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 08 aug 2019 09:00:00 +0300
Manused
Nordecon-10002561951-en.pdf
Nordecon-10002561952-en.pdf
Nordecon-10002561954-et.pdf
Nordecon-10002561955-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud poolaastaaruanne (auditeerimata)
Tekst
Nordeconi kontserni 2019. aasta II kvartali tegevusmaht ja kasumlikkus kasvas
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvas 6,3% 65 917 tuhande
euroni (II kvartal 2018: 61 996 eurot) ja ärikasum 43,6% 1 545 tuhande euroni
(II kvartal 2018: 1 076 tuhat eurot).

Kasum teeniti valdavalt hoonete segmendis, mille brutokasumlikkus oli II
kvartalis 6,1% (II kvartal 2018: 3,3%) samal ajal rajatiste segmendi kasumlikkus
kahanes 3,5%ni (II kvartal 2018: 8,6%).

Turgu iseloomustab jätkuvalt väga kõrge konkurents ja sisendhindade kasv. Kui
hoonete ehituses on turul uusi suuri ja keerukamaid insenertehnilisi töid, siis
teedeehituses on 2019. aastal oluliselt kahanenud uute tööde keskmine maksumus
ja keerukus, mis omakorda on selles segmendis konkurentsi suurendanud. Mahtude
langus on põhjustanud turul hinnanguliselt 25%-se asfaltbetooni tootmisvõimsuste
ülejäägi, mis mõjub negatiivselt teedeehituse marginaale.

Nordeconi kontserni teostamata tööde maht moodustas 30.06.2019 seisuga 180 mln
eurot, millest valdav osa on hoonete ehituses.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 EUR '000                       30.06.2019  31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 VARA

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid                 6 220    7 678

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded           44 176    31 627

 Ettemaksed                        2 443    1 383

 Varud                          19 757    20 444

 Käibevara kokku                     72 596    61 132


 Põhivara

 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud    2 035    2 266

 Pikaajalised finantsinvesteeringud              26      26

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded            8 340    8 225

 Kinnisvarainvesteeringud                 5 526    5 526

 Materiaalne põhivara                   16 531    12 288

 Immateriaalne põhivara                  14 670    14 674

 Põhivara kokku                      47 128    43 005

 VARA KOKKU                       119 724   104 137 KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 Laenukohustused                     18 093    9 374

 Võlad hankijatele                    47 368    34 954

 Muud võlad                        8 482    5 187

 Ettemaksed                        4 044    3 932

 Eraldised                          310    1 013

 Lühiajalised kohustused kokku              78 297    54 460


 Pikaajalised kohustused

 Laenukohustused                      9 427    14 830

 Võlad hankijatele                      98      98

 Muud võlad                         177      71

 Eraldised                         1 222     969

 Pikaajalised kohustused kokku              10 924    15 968

 KOHUSTUSED KOKKU                     89 221    70 428 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital                      16 321    16 321

 Omaaktsiad                         -693     -693

 Ülekurss                          618     618

 Kohustuslik reservkapital                 2 554    2 554

 Realiseerumata kursivahed                 1 730    1 992

 Jaotamata kasum                      8 212    10 896

 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital      28 742    31 688

 Mittekontrolliv osalus                  1 761    2 021

 OMAKAPITAL KOKKU                     30 503    33 709

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU             119 724   104 137

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 EUR´000              6k 2019 II kv 2019 6k 2018 II kv 2018  2018
-------------------------------------------------------------------------------

 Müügitulu             100 441   65 917 105 658   61 996 223 496

 Müüdud toodangu teenuste ja                        -213
 kaupade kulu           -97 147  -62 669 -102 459  -59 250   463

 Brutokasum             3 294   3 248  3 199   2 746 10 033 Turunduskulud            -498    -152   -331    -158  -626

 Üldhalduskulud          -3 048   -1 555  -3 386   -1 715 -6 725

 Muud äritulud             67     11   219    202  1 471

 Muud ärikulud             -20     -7   -76     1  -122

 Ärikasum (kahjum)          -205   1 545   -375   1 076  4 031 Finantstulud             495    224   385    250   431

 Finantskulud            -663    -299   -586    -282  -909

 Finantstulud ja -kulud kokku    -168    -75   -201    -32  -478 Kapitaliosaluse meetodil
 arvestatud kasum/kahjum        252    302   452    515   835 Maksustamiseelne kasum
 (kahjum)              -121   1 772   -124   1 559  4 388

 Tulumaks              -453    -453   -400    -200  -567

 Puhaskasum (kahjum)         -574   1 319   -524   1 359  3 821 Muu koondkasum (kahjum):
 Tulevikus ümber
 klassifitseeritavad kirjed
 puhaskasumisse või
 -kahjumisse

 Realiseerumata kursivahed      -262    -218   -60    -128   -3

 Kokku muu koondkasum (kahjum)    -262    -218   -60    -128   -3

 KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)      -836   1 101   -584   1 231  3 818  Puhaskasum (kahjum):

 - emaettevõtte aktsionäridele
 kuuluv osa             -793   1 169   -532   1 274  3 381

 - mittekontrollivale
 osalusele kuuluv osa         219    150    8     85   440

 Kokku puhaskasum (kahjum)      -574   1 319   -524   1 359  3 821 Koondkasum (kahjum):

 - emaettevõtte aktsionäridele
 kuuluv osa            -1 055    951   -592   1 146  3 378

 - mittekontrollivale
 osalusele kuuluv osa         219    150    8     85   440

 Kokku koondkasum (kahjum)      -836   1 101   -584   1 231  3 818 Aruandeperioodi puhaskasum
 aktsia kohta emaettevõtte
 aktsionäridele:

 Tavapuhaskasum aktsia kohta
 eurodes               -0,03    0,04  -0,02    0,04 0,11

 Lahustatud puhaskasum aktsia
 kohta eurodes            -0,03    0,04  -0,02    0,04 0,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 EUR´000                  6k 2019  6k 2018
----------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest

 Laekumised ostjatelt            108 300  116 509

 Maksed hankijatele             -93 163  -100 166

 Makstud käibemaks              -2 104   -2 874

 Maksed töötajatele ja töötajate eest    -11 385  -10 480

 Makstud tulumaks               -146    -305

 Netorahavoog äritegevusest          1 502   2 684 Rahavood investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara soetamine        -165    -252

 Immateriaalse põhivara soetamine         0     0

 Materiaalse põhivara müük            99     22

 Antud laenud                  -14    -17

 Antud laenude laekumised             6     7

 Saadud dividendid               244    249

 Saadud intressid                 5     5

 Netorahavoog investeerimistegevusest      175     14 Rahavood finantseerimistegevusest

 Saadud laenud                3 328   1 411

 Saadud laenude tagasimaksed         -2 265   -1 547

 Kapitalirendi maksed            -1 025    -888

 Rendikohustuse maksed             -549     0

 Makstud intressid               -481    -366

 Makstud dividendid             -2 129   -2 243

 Netorahavoog finantseerimistegevusest    -3 121   -3 633 Rahavoog kokku               -1 444    -935 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul   7 678   8 916

 Valuutakursimuutused              -14     4

 Raha jäägi muutus              -1 444    -935

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul   6 220   7 985

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta I poolaastal oli 3 294 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: 3 199 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli I poolaastal 3,3% (I
poolaasta  2018: 3%) ning  II kvartalis 4,9% (II kvartal 2018: 4,4%. Kasum
teeniti  hoonete segmendis, mille brutokasumlikkus oli I poolaastal 5,5% (I
poolaasta  2018: 3,3%), II  kvartali  kasumimarginaal oli 6,1% (II kvartal
2018: 3,3%). Segmendi kasumlikkuse kasvuga võib rahul olla, kuigi veel ei ole
saavutatud seatud eesmärgilist tulemust. Küll aga ei saa rahul olla rajatiste
segmendi tulemusega, mis oli I poolaastal miinuses. Brutokahjum oli -1,4% (I
poolaasta  2018: 3,7%) ning  samuti  oli  aruandeperioodi  II  kvartali
brutomarginaal, mis moodustas 3,5%, oluliselt väiksem võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga (II kvartal 2018: 8,6%). Rajatiste segment koosneb valdavalt
teedeehituse  ja  teehoolde lepingulistest töödest. Teedeehituses, mis on
investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet
püsikuludele,  millest  suurema  osa moodustavad asfalti tootmiseks ja -
paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Teehoolde tulemuse peamiseks mõjutajaks on
ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt keerulised ilmastikuolud
mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute kasumlikkust. 2019. aasta
uute teedeehituse tööde keskmine maksumus on võrreldes 2018. aastaga vähenenud,
mis omakorda on suurendanud pakkumisel osalevate ettevõtete arvu. Suurenenud on
vahe töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekuse ning turu nõudluse vahel,
tootmisvõimekus ületab nõudlust hinnanguliselt vähemalt 25%. Kõik see mõjutab
pakkumiste hinda negatiivselt ning Kontsern ei ole olnud teedeehituse objektide
riigihangetel piisavalt edukas.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta I poolaastal 3 048 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud vähenenud ligikaudu 10% (I
poolaasta 2018: 3 386 tuhat eurot). Samuti on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga  vähenenud  12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust,
moodustades 2,9% (I poolaasta 2018: 3,1%).

Kontserni ärikahjumiks kujunes 2019. aasta I poolaastal 205 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: kahjum 375 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline
ärikasum (EBITDA) moodustas 1 281 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 606 tuhat
eurot).

Finantstulusid ja - kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi
muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil
euro suhtes 6,7% ning Kontsern kajastas Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele
eurodes antud laenude ümberhindamisest valuutakursi kasumit aruandeperioodil
summas 377 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kasum 243 tuhat eurot), siis Rootsi
kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 2,9%. Finantskuludes on
Rootsi krooni kursikahjumit kajastatud summas 206 tuhat eurot (I poolaasta
2018: kahjum 154 tuhat eurot), mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele
eurodes antud laenu ümberhindamisest.

Kontserni puhaskahjumiks kujunes 574  tuhat eurot (I poolaasta 2018: kahjum 524
tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv
puhaskahjumi osa moodustas 793 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kahjum 532 tuhat
eurot).

Kontserni rahavood

2019. aasta I poolaasta äritegevuse netorahavoog moodustas 1 502 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: 2 684 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoo peamiseks mõjutaks on
tellijate  ja  hankijate  maksetähtaegade  erinevused.  Oluliselt  mõjutab
rahavoogusid jätkuvalt ka ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate
lepingutes,  kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele,
materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud
arvetest  kinnipeetud  summad,  mis  vabastatakse  tellijate  poolt alles
ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I poolaastal oli 175 tuhat eurot (I
poolaasta  2018: 14 tuhat eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse
põhivara investeeringud summas 165 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 252 tuhat
eurot) ning saadud dividendid, mis moodustasid 244 tuhat eurot (I poolaasta
2018: 249 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I poolaastal oli -3 121 tuhat eurot
(I  poolaasta  2018: -3 633 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu
mõjutavad enim laenu- ja kapitalirendimaksed ning tasutud dividendid. Saadud
laenud moodustasid kokku 3 328 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning
arenduslaenude  kasutamisest (I poolaasta 2018: 1 411 tuhat eurot). Saadud
laenude tagasimakseid oli kokku 2 265  tuhat eurot (I poolaasta 2018: 1 547
tuhat  eurot).  Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude
graafikujärgsete tagasimaksetega. Kapitalirendimaksed moodustasid 1 025 tuhat
eurot (I poolaastal 2018: 888 tuhat eurot). Dividende maksti 2019. aasta I
poolaastal 2 129 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 2 243 tuhat eurot).

Seisuga 30.06.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 6 220 tuhat
eurot (30.06.2018: 7 985 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

 Suhtarv / näitaja           6k 2019  6k 2018  6k 2017    2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu, tuhat eurot        100 441  105 658  103 501  223 496

 Müügitulu muutus             -5%     2%    40%   -3,4%

 Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot    -574    -524    -897   3 821

 Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte
 aktsionäridele, tuhat eurot       -793    -532    -890   3 381

 Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 30 986 585 30 756 728 31 528 585

 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
 (EPS), eurot              -0,03   -0,02   -0,03    0,11

 Üldhalduskulude määr müügitulust     3,0%    3,2%    3,0%    3,0%

 Libisev üldhalduskulude määr
 müügitulust               2,9%    3,1%    3,0%    3,0%

 EBITDA, tuhat eurot           1 281    606    664   6 021

 EBITDA määr müügitulust         1,3%    0,6%    0,6%    2,7%

 Brutokasumi määr müügitulust       3,3%    3,0%    3,0%    4,5%

 Ärikasumi määr müügitulust       -0,2%   -0,4%   -0,3%    1,8%

 Ärikasumi määr ilma varamüügi
 kasumita                -0,3%   -0,4%   -0,3%    1,3%

 Puhaskasumi määr müügitulust      -0,6%   -0,5%   -0,9%    1,7%

 Investeeritud kapitali tootlus      0,6%    0,5%   -0,1%    8,4%

 Omakapitali tootlus           -1,8%   -1,6%   -2,4%   11,2%

 Omakapitali osakaal           25,5%   25,4%   29,0%   32,4%

 Vara tootlus              -0,5%   -0,4%   -0,8%    3,5%

 Finantsvõimendus            36,7%   35,2%   32,5%   28,5%

 Lühiajaliste kohustuste
 kattekordaja               0,93    0,98    1,02    1,12

                   30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute
 teostamata tööd, tuhat
 eurot                 179 691  131 552  130 601  100 352
-------------------------------------------------------------------------------


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on 2019. aasta I poolaastal võrreldes eelmise
aasta  sama perioodiga mõnevõrra suurenenud, moodustades kogu müügitulust
ligikaudu 9%.

       6k 2019  6k 2018  6k 2017  2018
-----------------------------------------------
 Eesti     91%    93%    93%  93%

 Soome     4%    1%    2%   1%

 Ukraina    3%    4%    1%   4%

 Rootsi     2%    2%    3%   2%

Märkimist väärib Soome osakaalu suurenemine Kontserni müügitulus. Tuginedes
Soomes olevale teostamata tööde portfelli mahule, millest suurima osa moodustab
alltöövõtuleping   Raitinkartano   kaubanduskeskuse   ja   kortermaja
betoonkonstruktsioonide ehitamiseks, võib eeldada 2019. aastal Soome müügitulu
kasvu võrreldes eelmiste aastatega. Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga vähenenud. Töös on kaks hoonete ehituse valdkonna
peatöövõtulepingut. Aastataguse perioodiga võrreldes on vähenenud ka Rootsi
müügitulu  maht.  2019. aastal  sõlmitud  kahe uue peatöövõtulepingu mõju
aruandeperioodi müügitulule oli tagasihoidlik, peamiselt tegeleti projektide
ettevalmistuse ja projekteerimisega.

Müügitulu  hajutamine  erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka
osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad Kontserni jooksvaid
tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi
lähtekohti.

2019. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2019. aasta I poolaasta müügitulu oli 100 441 tuhat eurot. Võrreldes
eelmise  perioodiga, mil vastav näitaja oli 105 658 tuhat eurot, vähenes
müügitulu ligikaudu 5%. Müügitulu langus oli nii hoonete kui ka rajatiste
segmendis,  vastavalt -6% ja -2%.  Müügitulu vähenemise põhjuseks on 2018. aasta
II poolaastal läbi viidud riigihangete tavapärasest pikem otsustusprotsess
pakkumise esitamise ja lepingu sõlmimise vahel, samuti mõningate erahangete
oodatust pikem lepingute ettevalmistusprotsess. Nimetatud asjaolule juhtis
Kontsern tähelepanu ka 2018. aasta aastaaruandes. Vaadates aga teostamata tööde
portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib
Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes siiski tegevusmahtude
mõningast kasvu.

Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju
ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete
ja rajatiste segmendis vastavalt 76 065 ja 24 213 tuhat eurot. Aasta tagasi olid
vastavad näitajad 80 827 ja 24 587 tuhat eurot.

 Tegevussegmendid*  6k 2019  6k 2018  6k 2017  2018
---------------------------------------------------------
 Hooned         74%    76%    81%  72%

 Rajatised        26%    24%    19%  28%

Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment.
Aruandeperioodil töös olnud suured objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-
terminali  hoone  rekonstrueerimine-  ja  laiendus, aadressil Sepapaja 1
parkimismaja ehitamine, Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone ning
Tammsaare tee 92 kinnistule 8-korruselise parkimismaja-ärihoone betoonkarkassi
projekteerimine ja ehitamine.

Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna
2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes
2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda
Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone
ehitus. Jätkuvalt olulise panuse annavad  investeeringud riigikaitsesse. Jätkus
Tapa  linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala  ning Jõhvi
sõjaväelinnaku 300-kohalise kasarmu ehitus. Tellijale anti tähtaegselt üle
Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone.

Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas.
Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta 10,  Sammu 6 ning Valge 16
asuvad korterelamud. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse
Rootsi,  kus  jätkuvad  tööd kolme elamuarendusprojektiga. Tellijale anti
tähtaegselt üle Sõjakooli III ja IV etapi korterelamud.

Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii
Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21
korteriga 4-korruseline korterelamu (www.nommetee.ee (http://www.nommetee.ee))
ning Tartus, Aruküla teel, kolm 10 korteriga korterelamut (www.kaldakodu.ee
(http://www.kaldakodu.ee)). Tallinnas jätkub Võidujooksu 8c asuva 24 korteriga
5-korruselise  korterelamu  ehitus  (www.voidujooksu.ee).  Aruandeperioodi
omaarenduste  müügitulu  moodustas  kokku  3 792 tuhat eurot (I poolaasta
2018: 3 228 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern
tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks
Maardus Kaldase tee lao- ja büroohoone ehitus ning Rakvere Farmid AS-i (EKSEKO)
sigala  nuumaosakonna  V  etapi  rekonstrueerimistööd.  Võrreldes eelmiste
perioodidega on  oluliselt vähenenud põllumajandussektori tellimuste osakaal,
mis on alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.

 Müügitulu jaotus hoonete segmendis  6k 2019  6k 2018  6k 2017  2018
--------------------------------------------------------------------------
 Ärihooned                35%    36%    25%  35%

 Korterelamud               33%    23%    31%  25%

 Ühiskondlikud hooned           24%    26%    26%  25%

 Tööstus- ja laohooned           8%    15%    18%  15%

Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha
alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav
ülekaal ning seda vaatamata suurenenud muude rajatiste osakaalule. Teedeehituse
ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa käibest 2018.
aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel
asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ning Kuusalu vallas
Kaitseväe  keskpolügooni  teede  ja sildade ehitus. 2019. aastal sõlmitud
lepingutest andis olulisema osa käibesse põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-
Hindsa vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso aleviku vahelise 2-kilomeetrise
teelõigu  ehitus.  Märkimisväärse  mahu  müügitulust  moodustab Riigimetsa
Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööde teostamine. Kontsern jätkas
teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose
hooldepiirkonnas.

Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi
mahust.

 Müügitulu jaotus rajatiste segmendis  6k 2019  6k 2018  6k 2017  2018
----------------------------------------------------------------------------
 Teedeehitus ja -hooldus          77%    90%    84%  89%

 Muud rajatised               20%    7%    12%   7%

 Keskkonnaehitus               3%    3%    4%   4%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga  30.06.2019 oli 179 691 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 37%. II kvartalis sõlmiti uusi
lepinguid kokku 65 901 tuhande euro väärtuses (II kvartal 2018: 43 416 tuhat
eurot).

                   30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute teostamata tööde
 mahud, tuhat eurot          179 691  131 552  130 601  100 352

Tööde  portfellis  moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 81% ja
rajatiste  omad  19% (30.06.2018: vastavalt 73% ja 27%). Võrreldes seisuga
30.06.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud ligikaudu 52% ning
rajatiste segmendi portfell on vähenenud 6%.

Suurima  osakaaluga  on   hoonete segmendis äri- ja ühiskondlike hoonete
alamsegmentide teostamata tööde mahud, vastavalt 36% ja 33%. Võrreldes eelmise
aasta  sama  perioodiga on mahtude suurenemine toimunud lisaks nimetatud
alamsegmentidele ka korterelamu alamsegmendis.  Oluliselt on vähenenud tööstus-
ja laohoonete alamsegmendi portfell. Ärihoone alamsegmendi suuremamahulised
pooleliolevad tööd asuvad peamisel Tallinnas: Vanasadamas asuva D-terminali
hoone rekonstrueerimine- ja laiendus,  Rotermann City'sse uue seitsmekorruselise
ärihoone ehitamine. Aruandeperioodi lõpul lisandus leping Tallinnas Porto Franco
kinnisvaraarenduse esimese maja ehituseks, mille käigus valmib Laeva tänava
poolne hoone 3 maa-aluse ja 5 maapealse korrusega. Jätkuvad tööd Tartus SA Tartu
Ülikooli Kliinikum parkimismaja ehitamisel. Olulise osa ühiskondlike hoonete
mahust moodustavad  2019. aasta algul sõlmitud lepingud: Sisekaitseakadeemia ja
Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse, Kohtla-Järvele spordi- ja tervisekeskuse ning
Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ehitamine.  II
kvartalis lisandus veel leping Tallinna Tehnikaülikooli Mäepealse 3 teadus- ja
õppehoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Korterelamute alamsegmentide
teostamata tööde portfell koosneb Tallinnasse ehitatavatest korterelamutest,
millele lisandusid 2019. aasta I kvartalis lepingud Rootsis kahe korterelamu
ehitamiseks - Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma linnaosas.

Rajatiste segmendi teostamata tööde portfell tugineb, nagu ka eelnevatel
aastatel, teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahule, mis moodustab ligikaudu
89% portfellist. 2019. aasta II kvartalis sõlmiti lepingud Tallinn-Pärnu-Ikla
maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede
ehitustööks ning kahe teelõigu - põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa
vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso aleviku vahelise 2-kilomeetrise lõigu -
rekonstrueerimiseks.  2018. aastal sõlmitud lepingute alusel jätkatakse Tallinn-
Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 142,2-146,9 asuvale Pikknurme-Puurmani
lõigule 2+1 möödasõidualade ning Kuusalu vallas Kaitseväe keskpolügooni teede ja
sildade  ehitus.  Jätkub  kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose,
hooldetööde lepingute täitmine.

Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud
turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes
tegevusmahtude  mõningast  kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas
konkurentsiolukorras  vältinud  põhjendamata  riskide võtmist, mis võiksid
lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt.
Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat
survet  marginaalidele  portfelli  mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse
jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid
muutusi.

Aruandeperioodi lõpust (30.06.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni
on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 34 080
tuhande euro väärtuses.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2019. aasta I poolaastal töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes
kokku keskmiselt 678 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas
405 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 2%,
vähenenud on insenertehniline personal.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

          6k 2019  6k 2018  6k 2017  2018
------------------------------------------------------
 ITP         405    426    423  419

 Töölised       273    268    314  268

 Keskmine kokku    678    694    737  687

Kontserni  2019. aasta  I  poolaastal  tööjõukulud koos kõikide maksudega
moodustasid 11 036 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid
tööjõukulud kokku 10 566 tuhat eurot. Vaatamata töötajate arvu vähenemisele on
tööjõukulud kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 4%.
Tulenevalt turul valitsevast kvalifitseeritud ja kogemustega tööjõu jätkuvast
nappusest on surve palga kasvule jätkuvalt suur.

Nordecon  AS-i  nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I
poolaastal 94 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: vastavalt 94 tuhat eurot ja 31 tuhat eurot).

Nordecon  AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I
poolaastal  278 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 93 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: vastavalt 390 tuhat eurot ja 128 tuhat eurot). 2018. aasta I
poolaasta tasud sisaldavad juhatuse liikme teenistuslepingu lõpetamise tasusid
summas 93 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern  on  oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi
töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

                          6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat
 eurot                       321,5  327,4  296,5 325,4

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %        -1,8%  10,4%  33,0% 3,3% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot   9,3   9,9  10,2  9,7

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %        -6,3%  -2,1%  30,3% -3,8%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus vähenes
võrreldes  eelmise aasta sama perioodiga, languse põhjuseks on vähenenud
müügitulu ning suurenenud tööjõukulud.


Nordeconi  kontsern  (www.nordecon.com  (http://www.nordecon.com))  hõlmab
ettevõtteid,  mis  on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise
projektijuhtimisele  ja  peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS  on  registreeritud  ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligi 680 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)