Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 08 aug 2019 08:00:00 +0300
Manused
MerkoEhitu-10002562281-en.pdf
MerkoEhitu-10002562282-en.pdf
MerkoEhitu-10002562284-et.pdf
MerkoEhitu-10002562285-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
JUHTKONNA KOMMENTAAR

2019. aasta teises kvartalis jätkunud Merko Ehituse müügitulu vähenemine oli
ootuspärane tulenevalt kontserni tütar­ettevõtetel ehituses olnud suurobjektide
valmimisest,  üldisest  turuolukorrast  ja tellimuste portfelli langusest.
Teise kvartali müügitulu oli 77 miljonit ja 6 kuu müügitulu 154 miljonit eurot,
mis vähenes aastatagusega võrreldes 16%. 6 kuu müügitulu vähenes võrreldes
aastatagusega Eestis ja Lätis, ent kasvas Leedus ja Norras.

Teise kvartali maksueelne kasum oli 4,5 miljonit ja 6 kuu maksueelne kasum 7,5
miljonit eurot, kasvades aastaga 6,7%. Teise kvartali puhaskasumit mõjutas
väljamakstud dividendidelt tasutud tulumaksu kulu summas 2,7 miljonit eurot.
Teise  kvartali  kasumlikkust  mõjutas  ka  asjaolu,  et  tulenevalt
korteriarendusprojektide valmimiste graafikust müüsid kontserni tütar­ettevõtted
aastatagusega võrreldes oluliselt vähem kortereid. Samas kulgeb korterite
eelmüük  plaanipäraselt  ning  teisel  poolaastal  ostjatele  üleantavate
eelmüügilepinguga kaetud korterite arv kasvab. Kontserni emaettevõtte omanikele
kuuluv puhaskasum oli teises kvartalis 1,7 miljonit ja 6 kuu puhaskasum 4,5
miljonit eurot.

Ehitustellimuste üldise langustrendi taustal püsib peatöövõtjate turul väga
tugev  konkurents  ja surve hindadele. Sellises turuolukorras keskenduvad
kontserni  tütarettevõtted  ehituse peatöövõtu teenuse osutamisel eelkõige
projektidele, kus suudetakse luua tellijale lisaväärtust projekti­juhtimise
kvaliteedi näol, kus toimub aus hinnakujundus ja on tagatud lepinguliste riskide
mõistlik jaotus. Arvestades viimastel aastatel toimunud ehituse sisendhindade,
eelkõige tööjõu maksumuse, kiiret kasvu, on ehitusturu edasise normaalse arengu
jaoks äärmiselt oluline ehitus­protsessi osapoolte vaheline hea koostöö ning
vastutuse ja riskide adekvaatne tasakaal.

Kontserni teostamata ehituslepingute portfell vähenes 2019. aasta juuni lõpuks
172 miljoni euroni, langedes eelmise aasta sama seisuga (247 miljonit eurot)
võrreldes 30%. Samas sõlmiti uusi lepinguid esimesel poolaastal 86 miljoni euro
ulatuses, mis on 27% enam kui eelmisel aastal samal perioodil (68 miljonit
eurot). Suurimad lepingud sõlmiti Aaspere-Haljala teelõigu ümberehituse, Türi
Põhikooli ja Laima shokolaaditehase ehituseks. Lisaks eelnimetatutele olid
suuremad töös olevad objektid Eestis Kasemetsa ja Üksnurme piirkonna vee- ja
kanalisatsiooni  rajamine, Pärnu mnt 186 ärihoone, Suure ja Väikse väina
merekaablite rajamine, Rakvere Ametikooli õpilaskodu ning Hundipea sadama
rekonstrueerimine  ja  süvendus,  Lätis  Lidl  logistikakeskus  ja  Alfa
kaubanduskeskus, Leedus Neringa hotell, Quadrum büroohoone ja erakooli hoone
ning  Norras  Tesla  teeninduskeskus  ja  Møllergata  tn 23-25 büroohoone
renoveerimine.

Strateegiliselt on Merko Ehitus üha enam keskendunud korteriarenduse ärisuunale.
Investeeringud korteriarendusse on oluliselt kasvanud ja esimesel poolaastal
investeeris kontsern töös olevatesse projektidesse ligi 40 miljonit eurot.
Lisaks soetas kontsern teises kvartalis 13 miljoni euro eest suure arendusala
Vilniuses. Tänavune planeeritav koguinvesteeringute maht korteri­arendustesse on
suurusjärgus 100 miljonit eurot. Eestis, Lätis ja Leedus on kontsernil arenduses
kokku enam kui 1000 korterit. Suuremad projektid Tallinnas on Uus-Veerenni ja
Pikaliiva elukeskkonnad, Riias Gai?ezersi ja Viesturd?rzsi arendusprojektid ning
Vilniuses Vilneles slenise ja Rinktin?s Urbani arendusprojektid.

Kontsern müüs teises kvartalis 37 korterit, võrreldes eelmise aasta teise
kvartali 117ga. Müüdud korterite vähenenud arvu taga on asjaolu, et senised
suuremad  arendusprojektid  on  valminud ja korterid suures osas müüdud.
Müügivalmis ja eellepingutega katmata oli poolaasta lõpus kolmes Balti riigis
kokku sadakond korterit. Uued projektid on ehitusfaasis ja nende valmimise ning
müügini jõutakse osaliselt käesoleva aasta lõpus ning enamjaolt järgmisel,
2020. aastal.

Korteriturud püsivad vastuvõtlikud korralikult läbi mõeldud ja kvaliteetselt
teostatud elukeskkonna tervik­lahendustele nii Tallinnas kui Vilniuses. Riia
korteri­turu  aktiivsus  on  jätkuvalt  oluliselt  madalam  ning seal on
müügipotentsiaal kõrgem turuootuste suhtes täpselt sihitud arenduste puhul.
Kinnisvaraturu jaoks tervikuna on jätkuvalt küsimuseks Baltikumi pangandus­turu
senised ning edasised arengud. Need puudutavad nii pankade vahelise konkurentsi
piisavust, regulatsiooni ning selle tõlgendamise jäikust klientide valikul, aga
ka  pankade  üldist  riskiisu finantseerimis­tegevusel nii arendajate kui
koduostjate suunal. Ebasoodsate arengute puhul võib pangandustegevus hakata
pärssima Balti riikide üldise majandus­tegevuse aktiivsust, sh kinnisvaraturu
normaalse toimimise osas.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2019. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 7,5 mln eurot ja II kvartalis 4,5 mln
eurot (6 kuud 2018: 7,1 mln eurot ja II kvartal 2018: 5,8 mln eurot), mis andis
6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,9% (6 kuud 2018: 3,8%).

2019. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 4,5 mln eurot (6
kuud 2018: 6,7 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist
1,7 mln eurot (II kvartal 2018: 5,6 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli
2,9% (6 kuud 2018: 3,6%). Puhaskasumlikkust mõjutas muuhulgas oluliselt kasvanud
tulumaksukulu:  II  kvartalis  oli  kontserni  tulumaksukulu välja­makstud
dividendidelt eelmise aastaga võrreldes 2,7 mln euro võrra suurem. 2018. aastal
makstud  dividendidega  tulumaksukulu  ei  kaasnenud  - dividendid maksti
välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividendidest.

MÜÜGITULU
2019. aasta II kvartali müügitulu oli 77,4 mln eurot (II kvartal 2018: 103,3 mln
eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 154,2 mln eurot (6 kuud 2018: 183,7 mln eurot).
6 kuu  müügitulu  vähenes 16,0%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Väljaspool  Eestit  teenitud  6 kuu  müügitulu osakaal oli 57,0% (6 kuud
2018: 52,6%).

LEPINGUTE PORTFELL
30. juuni 2019 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 172,1 mln eurot (30.
juuni 2018: 247,0 mln eurot). 2019. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted
uusi lepinguid kogumahus 86,0 mln eurot (6 kuud 2018: 67,5 mln eurot). II
kvartali uute lepingute maht oli 53,8 mln eurot (II kvartal 2018: 45,3 mln
eurot).

KINNISVARAARENDUS
2019. aasta 6 kuuga müüs kontsern 100 korterit (sh 33 korterit ühisprojektis),
2018. aasta 6 kuuga 168 korterit (sh 34 korterit ühisprojektis). Omaarenduste
korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2019. aasta 6 kuuga 9,2 mln eurot
ning 2018. aasta samal perioodil 16,3 mln eurot. 2019. aasta II kvartalis müüdi
37 korterit (sh 4 korterit ühisprojektis), võrreldes 2018. aasta II kvartalis
müüdud 117 (sh 9 korterit ühisprojektis) korteriga, ning omaarenduste korterite
müügist teenis kontsern müügitulu 4,7 mln eurot (II kvartal 2018: 12,0 mln
eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 14,0 mln eurot ning
omakapital 118,5 mln eurot (41,2% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2018. aasta
30. juuni seisuga olid vastavalt 27,2 mln eurot ning 119,1 mln eurot (42,8%
bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2019 oli kontserni netovõlg 48,7 mln eurot
(30. juuni 2018: 26,9 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

                2019.a.  2018.a.   2019.a.  2018.a.  2018.a.
               6 kuud  6 kuud  II kvartal II kvartal  12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu          154 202  183 650   77 357  103 340  418 011
-------------------------------------------------------------------------------
 Müüdud toodangu kulu   (139 532) (170 621)  (68 893)  (94 394) (384 962)
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum          14 670  13 029    8 464   8 946  33 049
-------------------------------------------------------------------------------
 Turustuskulud        (1 784)  (1 729)    (933)   (923)  (3 285)
-------------------------------------------------------------------------------
 Üldhalduskulud       (6 241)  (5 664)   (3 117)  (2 845) (12 304)
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud äritulud         1 230   1 695     529    843   3 527
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud ärikulud         (253)   (105)    (218)    (73)  (1 115)
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum           7 622   7 226    4 725   5 948  19 872
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud (-kulud)     (97)   (171)    (180)   (145)   (97)
-------------------------------------------------------------------------------
 sh kasum (kahjum)
 tütarettevõtte müügist,
 likvideerimisest         -   (59)      -    (59)   (62)
-------------------------------------------------------------------------------
 kasum (kahjum)
 ühisettevõttelt         203    226    (19)     90    653
-------------------------------------------------------------------------------
 intressikulud         (286)   (309)    (151)   (156)   (652)
-------------------------------------------------------------------------------
 kasum (kahjum)
 valuutakursi muutustest     (4)    (1)     (4)     -     5
-------------------------------------------------------------------------------
 muud finantstulud (-
 kulud)             (10)   (28)     (6)    (20)   (41)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne maksustamist    7 525   7 055    4 545   5 803  19 775
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaksukulu        (2 888)   (201)   (2 813)   (111)   (375)
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi puhaskasum      4 637   6 854    1 732   5 692  19 400
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtte omanike
 osa puhaskasumist       4 453   6 669    1 675   5 565  19 343
-------------------------------------------------------------------------------
 mittekontrolliva osaluse
 osa puhaskasumist        184    185     57    127    57
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum, mida võib
 hiljem klassifitseerida
 kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Valuutakursivahed
 välisettevõtete
 ümberarvestusel         29    28     (3)     15    (6)
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi koondkasum      4 666   6 882    1 729   5 707  19 394
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtte omanike
 osa koondkasumist       4 480   6 696    1 672   5 579  19 324
-------------------------------------------------------------------------------
 mittekontrolliva osaluse
 osa koondkasumist        186    186     57    128    70
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum emaettevõtte
 omanike aktsia kohta
 (tava ja lahustatud,
 eurodes)            0,25   0,38    0,09    0,31   1,09
-------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

                       30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
----------------------------------------------------------------------------
 VARAD
----------------------------------------------------------------------------
 Käibevara
----------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid           13 980   27 230   39 978
----------------------------------------------------------------------------
 Nõuded ja ettemaksed              72 561   91 541   76 183
----------------------------------------------------------------------------
 Ettemakstud tulumaks                94    163    224
----------------------------------------------------------------------------
 Varud                     162 829  120 467  117 992
----------------------------------------------------------------------------
                         249 464  239 401  234 377
----------------------------------------------------------------------------
 Põhivara
----------------------------------------------------------------------------
 Ühisettevõtte osad                935    306    732
----------------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised laenud ja nõuded       11 418   14 861   10 391
----------------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksuvara             -     5     -
----------------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteeringud            14 115   13 748   13 771
----------------------------------------------------------------------------
 Materiaalne põhivara              11 255   9 454   9 715
----------------------------------------------------------------------------
 Immateriaalne põhivara              727    574    671
----------------------------------------------------------------------------
                         38 450   38 948   35 280
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                  287 914  278 349  269 657
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED
----------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused
----------------------------------------------------------------------------
 Laenukohustused                31 786   16 202   19 900
----------------------------------------------------------------------------
 Võlad ja ettemaksed              88 748   92 638   77 016
----------------------------------------------------------------------------
 Tulumaksukohustus                2 854    375    381
----------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised eraldised             6 276   4 487   8 100
----------------------------------------------------------------------------
                         129 664  113 702  105 397
----------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused
----------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised laenukohustused          30 921   37 894   24 266
----------------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksukohustus         1 556   1 335   1 481
----------------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised võlad             2 473   1 500   2 179
----------------------------------------------------------------------------
                         34 950   40 729   27 926
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU               164 614  154 431  133 323
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL
----------------------------------------------------------------------------
 Mittekontrolliv osalus             4 763   4 789   4 577
----------------------------------------------------------------------------
 ?Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital?
----------------------------------------------------------------------------
 Aktsiakapital                  7 929   7 929   7 929
----------------------------------------------------------------------------
 Kohustuslik reservkapital             793    793    793
----------------------------------------------------------------------------
 Realiseerimata kursivahed            (694)   (675)   (721)
----------------------------------------------------------------------------
 Jaotamata kasum                110 509  111 082  123 756
----------------------------------------------------------------------------
                         118 537  119 129  131 757
----------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU               123 300  123 918  136 334
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        287 914  278 349  269 657
----------------------------------------------------------------------------

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on
avalikustatud  NASDAQ  Tallinn  ja  Merko  koduleheküljel  (group.merko.ee
(http://group.merko.ee/)).

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks
oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis
kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.