Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 06 aug 2019 07:55:00 +0300
Manused
Inbank-10002558331-en.pdf
Inbank-10002558333-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Inbank AS-i 2019. aasta teise kvartali majandustulemused
Tekst
Inbanki 2019. aasta teise kvartali koondkasum oli 2,27 miljonit eurot ning
esimese kuue kuu koondkasum oli 4,29 miljon eurot.

Inbank jätkas 2019. aasta esimesel poolel tugevat kasvu kõigil neljal koduturul,
kasvatades kuue kuu kokkuvõttes krediiditoodete müüki kokku 49 protsenti. Pea
poole sellest kasvust moodustas laenumüük Poola turul, mis parandas oma tulemust
aasta taguse perioodiga ligi 7 korda. Grupi laenuportfell kasvas aastaga 54,7
protsenti 275,6 miljoni euroni ning hoiuseportfell 71,3 protsenti 272,8 miljoni
euroni.

Inbanki esimese poolaasta krediiditoodete müügist andis Eesti üksus 45,7
miljonit, Leedu 43,3 miljonit, Läti 24,2 miljonit ja Poola 20,6 miljonit eurot.
Võrreldes aasta varasemaga kasvas müük Poolas 588 protsenti, Eestis oli
müügikasv 37, Lätis 32 ja Leedus 23 protsenti.

?Poolaasta ja teise kvartali tugevad mu?u?gitulemused koos kasvuga kõigil
koduturgudel vastasid igati ootustele. Võrreldes eelmise aasta samade kuudega on
müük kasvanud ligi 50% ning eriti hea meel on meil Poola filiaali üle,"
kommenteeris Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo. ?Need tulemused kajastavad
positiivset ja efektiivset du?naamikat, mille suunas oleme juba mõnda aega
töötanud."

Inbanki teise kvartali koondkasum oli 2,27 miljonit ning kuue kuu lõikes ligi
4,29 miljonit eurot. Mullu teises kvartalis oli koondkasum 0,88 miljonit ning
esimesel poolaastal 4,79 miljonit eurot. ?Siinkohal on oluline a?ra mainida
tulemusi mõjutanud u?hekordsed su?ndmused, nagu näiteks Coop Panga aktsiate
u?mberhindamine 0,3 miljoni euro väärtuses ja 0,3 miljoni euro väärtuses
eelmistele perioodidele omistatava edasilükkunud tulumaksu vara arvele võtmine,"
märkis Andresoo.

Esimese poolaasta olulisimate arengutena tõi Andresoo välja tootearendused ja
-uuendused ning kõrge potentsiaaliga koostöö Poola makselahenduste pakkujaga
PayU. ?Meie tootearenduse missiooniks on kaubanduse lihtsustamine ja partnerite
müügikasvu toetamine ning töötame kogu meeskonnaga selle nimel, et juba aasta
lõpus uusi lahendusi turule tuua," lausus Andresoo. ?Teiseks märkimisväärseks
sammuks on koostöö algus e-makselahenduste pakkujaga PayU, mille abil muutusid
meie teenused kättesaadavaks tuhandetele e-poodidele 40 miljoni tarbijaga Poola
turul."

Andresoo tõi olulise arendustegevusena välja ka jätkuvad ettevalmistused
filiaali avamiseks Leedus, sh on Inbank esitanud Eesti Finantsinspektsioonile
selleks vajaliku dokumentatsiooni.

?Mullu sisenesime Leetu Mokilizingase omandamisega ning nu?u?d valmistume
ja?rgmise sammuna Inbanki lansseerimiseks. Leetu laienemine avab meile veel u?he
hoiuste kaasamise turu ja aitab tagada Inbanki finantseerimiskanalite
mitmekesisust," märkis Jan Andresoo.

Inbank võttis II kvartalis vastu ka strateegilise otsuse müüa oma 7,94
protsendiline osalus Coop Pank AS-is, millest saadavad vahendid investeerib
Inbank rahvusvahelisse kasvu.

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 30. juuni 2019:

·      Bilansimaht 338,2 miljonit eurot
·      Laenuportfell 275,6 miljonit eurot
·      Hoiuste maht 272,8 miljonit eurot
·      Koondkasum 4,29 miljonit eurot
·      Omakapital 40,66 miljonit eurot
·      Omakapitali puhastootlikkus 22,5%


 Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne ja muu
 koondkasumiaruanne

 EURt

                 II kv 2019 6 kuud 2019 II kv 2018 6 kuud 2018
------------------------------------------------------------------------------


 Intressitulu            8,974   17,129   4,909    8,706

 Intressikulu            -1,396   -2,786    -827   -1,398
------------------------------------------------------------------------------
 Neto intressitulu          7,578   14,343   4,082    7,308
------------------------------------------------------------------------------


 Teenustasutulu            228     432    174     335

 Teenustasukulu            -427    -802    -196    -350
------------------------------------------------------------------------------
 Neto teenustasutulu         -199    -370    -22     -15
------------------------------------------------------------------------------


 Netotulem õiglases väärtuses
 kajastatavatelt
 finantsvaradelt            266     266     0    1,204

 Muud põhitegevusega seotud
 tulud                 308     553     91     175


------------------------------------------------------------------------------
 Neto intressi- ja
 teenustasutulu ja muud tulud
 kokku                7,953   14,792   4,151    8,672
------------------------------------------------------------------------------


 Personalikulud           -2,041   -3,897   -1,314   -2,525

 Turunduskulud            -778   -1,169    -345    -471

 Halduskulud             -931   -1,730    -566   -1,032

 Põhivara kulum            -302    -579    -93    -160
------------------------------------------------------------------------------
 Tegevuskulud kokku         -4,052   -7,375   -2,318   -4,188
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
 Kasum  enne  sidusettevõtete
 kasumit    ja    laenude
 allahindluse kulu          3,901    7,417   1,833    4,484
------------------------------------------------------------------------------


 Kasum sidusettevõtetelt         0      0     0    1,986

 Laenude allahindluse kulu     -1,752   -2,947    -987   -1,839
------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum enne
 tulumaksu              2,149    4,470    846    4,631
------------------------------------------------------------------------------


 Tulumaks               174    -125    -55     48
------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi puhaskasum     2,323    4,345    791    4,679
------------------------------------------------------------------------------


 Muu koondkasum/-kahjum

 Kirjed, mida võib edaspidi
 klassifitseerida
 kasumiaruandesse

 Realiseerumata kursivahed       -50     -51     90     110
------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum     2,273    4,294    881    4,789
------------------------------------------------------------------------------


 Puhaskasum omistatud

 Emaettevõtte aktsionäride osa
 kasumist              2,323    4,345    788    4,673

 Mittekontrolliv osalus         0      0     3      6
------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi puhaskasum     2,323    4,345    791    4,679
------------------------------------------------------------------------------


 Kokku koondkasum omistatud

 Emaettevõtte aktsionäride osa
 kasumist              2,273    4,294    878    4,783

 Mittekontrolliv osalus         0      0     3      6
------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum     2,273    4,294    881    4,789
------------------------------------------------------------------------------
 Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 EURt

                              30.06.2019 31.12.2018


-------------------------------------------------------------------------------


 Varad

 Sularaha                             4     4

 Nõuded keskpankadele                     25,402   64,620

 Nõuded krediidiasutustele                  19,458   13,700

 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
 kasumiaruande                         5,187   4,600

 Laenud ja nõuded                       275,582  225,639

 Investeeringud sidusettevõtetesse                97     97

 Materiaalsed varad                       672    545

 Vara kasutusõigus                        862     0

 Immateriaalsed varad                     9,138   7,697

 Muud finantsvarad                        72     64

 Muud varad                           511    514

 Edasilükkunud tulumaksu vara                 1,235    564
-------------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku                         338,220  318,044
-------------------------------------------------------------------------------


 Kohustised

 Laen krediidiasutuselt                      0   10,429

 Klientide hoiused                      272,839  240,175

 Muud finantskohustised                    9,020   8,776

 Muud kohustised                        2,146   2,654

 Emiteeritud võlaväärtpaberid                 4,009   10,017

 Allutatud võlaväärtpaberid                  9,543   9,528
-------------------------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku                      297,557  281,579
-------------------------------------------------------------------------------


 Omakapital

 Aktsiakapital                          874    874

 Ülekurss                           15,053   15,053

 Kohustuslik reservkapital                    88     79

 Muud reservid                         1,373   1,401

 Jaotamata kasum                       23,275   19,018
-------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku     40,663   36,425
-------------------------------------------------------------------------------
 Mittekontrolliv osalus                      0     40
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku                       40,663   36,465
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Kohustised ja omakapital kokku               338,220  318,044
-------------------------------------------------------------------------------Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis lisaks
tegutsemisele Balti riikides ja Poolas kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja
Hollandis. Inbankil on enam kui 1 500 aktiivset koostööpartnerit ning 500 000
aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna
börsi Balti võlakirjade nimekirjas.


Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee
00372 5565 5500