Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 juuli 2019 16:45:00 +0300
Manused
TallinnaKa-10002519871-et.pdf
TallinnaKa-10002519873-en.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Segmendid (EURm)     Q2/19  Q2/18   yoy   6m/19  6m/18  yoy
----------------------------------------------------------------------------
 Supermarketid      117,8  111,4  5,8%   228,7  216,1  5,9%

 Kaubamaja         24,6  23,8  3,6%   47,8  46,6  2,5%

 Autokaubandus       35,7  34,9  2,1%   62,0  62,5  -0,8%

 Jalatsikaubandus      2,2   2,5  -13,6%   4,1   4,7  -13,7%

 Kinnisvara         1,4   1,4  4,0%    2,8   2,7  5,6%
----------------------------------------------------------------------------
 Müügitulud kokku     181,7  174,0  4,5%   345,4  332,6  3,9%
----------------------------------------------------------------------------


 Supermarketid       3,7   3,7  -2,4%   6,0   6,9  -12,5%

 Kaubamaja         0,9   1,1  -23,4%   0,4   0,7  -39,8%

 Autokaubandus       1,6   1,7  -6,8%   2,2   2,6  -15,9%

 Jalatsikaubandus     -0,2   0,1  -259,4%  -0,6  -0,2  185,0%

 Kinnisvara         2,8   2,5  11,3%   5,4   5,3  1,0%

 IFRS 16          -0,4   0,0        -0,8   0,0
----------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum kokku   8,4   9,2  -9,2%   12,6  15,3  -17,4%
----------------------------------------------------------------------------


Tallinna  Kaubamaja  Grupi  2019. aasta  teise  kvartali  konsolideeritud
auditeerimata  müügitulu oli 181,7 miljonit eurot, ületades sellega aasta
varasemat  4,5%. I poolaasta müügitulu oli 345,4 miljonit eurot, kasvades
võrreldes 2018. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 332,6 miljonit
eurot, 3,9%. Kontserni 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata
puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis jäi 9,2% alla eelmise aasta võrreldava
perioodi kasumile. Kontserni 2019. aasta 6 kuu puhaskasum oli 6,2 miljonit
eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi tulemusele ligi kolmandiku.
Maksueelne  kasum  oli I poolaastal 12,6 miljonit eurot, kahanedes aasta
varasemaga võrreldes 17,4%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2019.
aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,5 miljonit eurot, aasta varem arvestati
tulumaksu summas 6,2 miljonit eurot.

Grupi müügitulu kasvas 2019. aasta teises kvartalis kõigis olulistes jaemüügi
segmentides. Rahule võib jääda ka autosegmendi 2,1% suuruse müügitulu kasvuga
aasta varasemate mitmekohaliste kasvunumbrite taustal. Samuti on tõhus töö
kaupade sortimendi ja kaubaliste protsesside juhtimisega aidanud parandada
müügimarginaali, mis on möödapääsmatuks vastukaaluks tugevale tööjõukulude
kasvusurvele. Grupi tööjõukulud kasvasid aastaga samas tempos Eesti keskmisega -
kümnendiku võrra. Kasumi allajäämisel aasta varemale mängivad rolli ka IFRS 16
mõjud, kuid samuti mitmesuguste tegevuskulude, sh andmeside ja IT kulude kasv,
mis toetab protsesside suuremat automatiseerimist. Palgasurve maandamiseks on
jaekaubandusturul asutud hinnastama tasuta jagatavaid teenuseid. Näiteks tõstsid
teisest poolaastast paljud turuosalised, samuti Selver, e-poodide pakkide tasuta
kohale toimetatava ostu lävendit.

Grupi  olulisemateks  arendusprojektideks on e-poodide kasutajamugavuse ja
tarnekiiruse parandamine, keskusköögi, kinnisvarahalduse ning kingasegmendi
äritarkvarade juurutused, samuti Läti ja Leedu autosalongide ning Kulinaaria uue
tootmishoone arendused. Juunist jõustunud alkoholi väljapanekupiirang kohustas
kauplusekette paigutama alkoholi teistest kaupadest eraldi ja piirama selle
nähtavust, mis tõi kaasa töömahukad ning kulukad kaupluste ümberehitused.
Supermarketite segmendis plaanitakse käesoleval aastal renoveerida kaks kauplust
ja  laiendada  SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri kauplusesse.
Varasemast suurema tähelepanu all on vastutustundlik ja jätkusuutlik käitumine
ning selle propageerimine.

Alates  01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku
raamatupidamisstandardit IFRS 16 ?Rendilepingud". Sellega seoses kajastatakse
renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning
kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt
kasumiaruandes. Seisuga 30.06.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi
bilansis  arvele  võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 102 939 tuhande euro
ulatuses ning vastavaid arvestuslike kohustusi 103 690 tuhande euro ulatuses.
IFRS 16 mõju kasumiaruandele on alljärgnev:

-----------------------------------------------------------------------------
 Tuhandetes eurodes              II kvartal 2019  6 kuud 2019
-----------------------------------------------------------------------------
 Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine         4 243     8 478

 Amortisatsioonikulu suurenemine            -4 109    -8 214
-----------------------------------------------------------------------------
 Ärikasumi suurenemine                  134      264
-----------------------------------------------------------------------------
 Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt       -512     -1015
-----------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasumi vähenemine kokku              -378     -751
-----------------------------------------------------------------------------


Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli
228,7 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,9%. II kvartali
konsolideeritud müügitulu oli 117,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema
perioodiga võrrelduna 5,8%. Selveritest tehti 2019. aasta I poolaastal 19,8
miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 4,5%.

2019. aasta II kvartalis olid nii maksueelne kasum kui ka puhaskasum 3,7
miljonit eurot, püsides eelmise aasta võrreldava perioodi tasemel. I poolaasta
supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,0 miljonit eurot,
kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,9 miljonit. Puhaskasum I poolaastal oli
2,1 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,8 miljonit eurot.
Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud
tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide tulumaks 0,1 miljoni euro võrra
väiksem aasta varasemast. Dividendide madalam maksukoormus tuleneb muudatusest
dividendide maksustamisel, mis lubab kolmandiku osas eelmise aasta dividendidest
rakendada madalamat maksumäära.

Selveri II kvartali müügitulu kasv püsis turusegmendiga samas tempos. II
kvartali võrdlusbaas on madalam kahe 2018. aasta II pooles lisandunud kaupluse
võrra  ja  osaliselt  kõrgem  eelmise aasta erakordselt heade suveilmade
iseloomulike müügitulemuste võrra. Edukad tulemused on e-kaubanduse valdkonnas,
kus müügitulu kasvas II kvartalis 39%. Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud
müügitulu  kasv,  samuti efektiivsem opereerimine kaupadega. Jätkuvalt on
positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida
halduskulusid ning ka töötajate töötunde. Vastukaaluks töötundide alanemisele on
korrigeeritud töötajate tasusid, mis on kaasa toonud väikese efektiivsuse
languse  tööjõukuludes.  Tulemusi  mõjutab  ühekordselt  ka  muudatus
alkoholiseaduses, mis on kaasa toonud märkimisväärsed ühekordsed kulutused
müügisaalide ümberkorraldusteks.

Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida kuni 2 kauplust ja laiendada
SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri kauplustesse. 2019 II kvartali
lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval 49 kaupluses ja seda on kasutanud üle
300 tuhande  püsikliendi.  Jätkatakse  e-kaubanduse arendamist suurendamaks
võimekust kiiresti kasvava klientide hulga teenindamiseks.


Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta esimese 6 kuu müügitulu oli 47,8 miljonit
eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi 2,5% võrra. Kaubamajade teise
kvartali müügitulu oli 24,6 miljonit eurot, mis on eelmise aasta võrreldavast
tulemusest parem 3,6% võrra. Kaubamaja e-pood kasvas esimesel poolaastal 38%
võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kaubamajade 2019. aasta esimese 6 kuu
maksueelne kasum oli 0,4 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest
madalam 39,8%. Kaubamajade teise kvartali maksueelne kasum oli 0,9 miljonit
eurot ja see on eelmise aasta võrreldavast perioodist madalam 23,4% võrra.
Kaubamajade  müügitulemust  esimesel poolaastal mõjutasid hästi õnnestunud
kampaaniad nii esimeses kui ka teises kvartalis. Kevadel toimunud 42. Osturalli
oli läbi aegade edukaim. Ilusate ilmadega alanud kevad soosis ka hooajakaupade
müüki. Kaubamaja teise kvartali tulemust mõjutas alkoholiosakondade ümberehitus
mõlemas  müügimajas,  mille  tõttu kauplemine Toidumaailmas oli häiritud.
Kaubamajade kasumit mõjutasid ka teises kvartalis kasvanud tööjõukulud.

Kaubamaja on sel aastal erilise tähelepanu alla võtnud jätkusuutlikkuse ning
eelkõige pakendite kasutuse müügimajades. 2019. aasta algusest on kõik Kaubamaja
kilekotid tasulised ning eesmärgiks on vahetada järk-järgult kõik pakendid
taaskasutatud materjalidest toodetud pakendite vastu. Juuni lõpus lisandus
taaskasutatud  materjalist  kilekotile  ja paberist kotile veel ka 100%
taaskasutatud materjalist korduvkasutatav kott. 100% taaskasutatud kott on
valmistatud kasutatud plastikpudelitest.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019.aasta teise
kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga
võrreldes 8,4%. 2019. aasta teises kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis
jäi 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga samale tasemele. 2019. aasta
esimese poolaasta müügitulu oli 2,2 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama
perioodiga võrreldes 5,7%. 2019. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit
eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga samal tasemel. Teise
kvartali müügitulu mõjutasid positiivselt jätkuv e-poe populaarsuse kasv ja
õnnestunud turunduskampaaniad.


Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 62,0 miljonit
eurot. Müügitulu oli 0,8% madalam eelmise aasta sama perioodi müügituludest.
Teise kvartali 35,7 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 2,1%.
Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 773 uut sõidukit, sellest teises kvartalis
1 630 sõidukit. Segmendi 2019. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 1,5
miljonit eurot, olles 18,3% aasta varasemast sama perioodi kasumist väiksem.
Segmendi 2019. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot,
jäädes 2018. aasta esimese poolaasta kasumist 15,9% väiksemaks. 2019. aasta
teise kvartali maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema
sama perioodi kasumist 6,8% väiksem. II kvartali alguses oli Kia tehasel
mõningaid probleeme autode tarnetega. Sellest tingitult kanaliseerus enamus
müüke ja loovutusi just maikuusse, osaliselt ka juunisse. Suur osa loovutatud
autodest  moodustasid  lühirendiettevõtete  sõidukid.  Seoses  maaletoojate
vahetustega ning tegevusstrateegiaga korrigeerimisega oli ka Opeli ja Peugeot
sõidukite marginaalid ajutiselt plaanitust väiksemad.


Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2019. aasta esimesel poolaastal 4,1
miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes esimese poolaasta müügitulu
13,7%. Teises kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit eurot, kahanedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6%. Esimese poolaasta kahjum oli 0,6
miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,2 miljon eurot.
Teise kvartali kahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga on 0,3 miljoni euro võrra nõrgem tulemus. Teise kvartali
müügitulu  mõjutasid  negatiivselt  kevadkauba  osaline  hilinemine  ja
sortimendivalik. Alates 1. maist koondas TKM Grupp ketikaubanduse valdkonna
ühise juhtimise alla ja TKM King juhatuse liikmena alustas Anne-Liis Ostov, kes
jätkab ka TKM Beauty Eesti juhina.


Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,8
miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 5,6%. Segmendi II
kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 4,0%
võrreldes möödunud aasta sama perioodil. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I
poolaasta  maksueelseks kasumiks kujunes 5,4 miljonit eurot. Kasum kasvas
möödunud aastaga võrreldes 1,0%. Segmendi 2019. aasta II kvartali maksueelseks
kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi
tulemust 11,3%. Müügitulu kasvas I poolaastal kõikides kinnisvara-segmendi
ettevõtetes. Suurim müügikasv oli segmendi Läti kinnisvaraettevõttes, kus
grupivälisele  osapoolele anti aasta alguses üürile äripind Ogre hoones.
Müügitulu kasv, nii grupiväline kui ka Kolde Selveri valmimine möödunud aasta
lõpus,  kasvatasid  aruandeperioodil  segmendi  kasumit. Käesoleval aastal
jätkatakse Läti ja Leedu autokeskuste arendustöödega.


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE


Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
                              30.06.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

 Raha ja pangakontod                     25 386   37 235

 Nõuded ja ettemaksed                     14 201   16 093

 Varud                            70 625   78 212
-------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                       110 212  131 540
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara

 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed                113    113

 Sidusettevõtjad                        1 742   1 738

 Kinnisvarainvesteeringud                   59 873   59 866

 Materiaalne põhivara                    315 976  212 687

 Immateriaalne põhivara                    4 914   5 133
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                       382 618  279 537
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                         492 830  411 077
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused

 Võlakohustused                        32 845   26 002

 Võlad ja ettemaksed                     81 601   90 775
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                114 446  116 777
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused

 Võlakohustused                       175 142   68 313

 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste
 perioodide tulud                        370    370
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                175 512   68 683
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU                      289 958  185 460
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapital

 Aktsiakapital                        16 292   16 292

 Kohustuslik reservkapital                   2 603   2 603

 Ümberhindluse reserv                     94 541   95 587

 Konverteerimiserinevused                    -149    -149

 Jaotamata kasum                       89 585  111 284
-------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                      202 872  225 617
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU               492 830  411 077
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE


Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
               II kvartal   II kvartal
                2019      2018   6 kuud 2019 6 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------


 Müügitulu            181 731    173 977   345 426   332 610

 Muud äritulud            157      352     397    1 065 Müüdud kaubad, kasutatud
 materjalid ja teenused     -136 408    -130 959  -259 734  -250 732

 Mitmesugused
 tegevuskulud          -10 273    -13 744   -20 825   -27 581

 Tööjõukulud           -18 299    -16 529   -35 545   -32 317

 Põhivara kulum ja
 väärtuse langus         -7 693     -3 390   -15 330   -6 827

 Muud ärikulud           -160      -335    -411    -643
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum             9 055     9 372   13 978   15 575
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantskulud            -752      -187   -1 466    -357

 Kasum sidusettevõtja
 aktsiatelt              58       24     114     76
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne
 tulumaksustamist         8 361     9 209   12 626   15 294
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks               0       0   -6 453   -6 249
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi
 puhaskasum            8 361     9 209    6 173    9 045
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjed, mida ei
 klassifitseerita
 edaspidi ümber
 kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi muu
 koondkasum /(-kahjum)
 kokku                 0       0      0      0
-------------------------------------------------------------------------------
 ARUANDEPERIOODI
 KOONDKASUM            8 361     9 209    6 173    9 045
-------------------------------------------------------------------------------Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000