Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 28 juuni 2019 16:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Harju Maakohus võttis menetlusse Coal Terminali hagiavalduse Tallinna Sadama vastu
Tekst
21. juunil 2019. a võttis Harju Maakohus menetlusse 20. mail 2019. a ASi Coal
Terminal (pankrotis) (edaspidi ?Coal Terminal") ja tema pankrotihaldurite poolt
esitatud hagi ASi Tallinna Sadam (edaspidi ?Tallinna Sadam") vastu Muuga sadamas
asunud  endise  söeterminali  ehitiste ja seadmete turuhinna ja viiviste
hüvitamiseks seoses hoonestusõiguse lepingute lõppemisega. Hagis esitatud nõude
suurus on 22,4 mln eurot, millele lisanduvad viivised.

Tallinna Sadama pikaaegse äripartneri Coal Terminali pankrott kuulutati välja
2. mail 2017. a. Kuna pankrotihaldurid keeldusid hoonestusõiguse lepingute
järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega
kaetud maa-aladele rajatud varadega Tallinna Sadama valdusesse tagasi. Tallinna
Sadam peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate
ehitiste ja seadmete väärtuse, mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt
hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole
tavapärast turgu ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel
kui ka vaidluse osapooltel vastandlikud seisukohad. 6. juulil 2018. a esitasid
pankrotihaldurid Tallinna Sadamale varade väärtuse hüvitamise nõudekirja summas
22,4 mln eurot, mida Tallinna Sadam sellisena ei tunnistanud ja pankrotihaldurid
pöördusid seejärel kohtusse.

Mitmed Tallinna Sadama valdusesse üle antud varad on 2018. aastal realiseeritud
ja varade müügist on laekunud kokku 2,6 mln eurot. Tallinna Sadam on esitanud
Coal  Terminalile  lepingute  lõpetamisest tulenevate kahjude hüvitamiseks
vastunõude summas 11,7 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatuse hinnangul on hagiavalduse nõuded sellisel kujul
põhjendamatud. Pankrotimenetluse lõplik rahaline mõju Tallinna Sadamale sõltub
mitme paralleelse vaidluse tulemi koosmõjust, mille rahalist mõju ei ole
võimalik usaldusväärselt hinnata, samuti ei ole kindel ka nimetatud nõuete ja
kohustiste realiseerumise aeg. Seetõttu ei ole juhatus võimaliku nõude katteks
eraldist moodustanud. Tallinna Sadam esitab hagiavaldusele vastuse kohtu poolt
määratud tähtajaks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
auditeerimata müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4
miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)