Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 mai 2019 08:00:00 +0300
Manused
EfTENReal-10001925711-en.pdf
EfTENReal-10001925713-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teade
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS (registrikood 12864036, aadress A. Lauteri tn
5, 10114 Tallinn) kuulutab 17.04.2019 aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel
välja aktsiate avaliku pakkumise ning teavitab kavandatavast uute aktsiate
noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS?i (registrikood
10359206) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Aktsiate pakkumine
EfTEN Real Estate Fund III AS pakub kuni 1 000 000 uut fondi lihtaktsiat
ko?igile fu?u?silistele ja juriidilistele isikutele Eestis kooskõlas aktsiate
avaliku pakkumise prospektiga. Märgitavate aktsiate miinimum- ja maksimumarvu ei
ole kehtestatud. Olemasolevatel aktsionäridel s.t isikutel, kes on kantud fondi
aktsionäride nimekirja 07. mai 2019. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga, on
eeso?igus ma?rkida uusi aktsiaid vo?rdeliselt oma aktsiate nimiva?a?rtuste
summaga, mis ei piira ega va?lista olemasolevate aktsiona?ride o?igust uusi
aktsiaid märkida rohkem või vähem või uusi aktsiaid üldse mitte märkida.
Olemasolevaid aktsiaid pakkumise käigus ei müüda.

Iga uue aktsia pakkumishind on 16 eurot, millest 10 eurot on aktsia nimiväärtus
ja 6 eurot u?lekurss.

Märkimiskorraldusi saab märkimisperioodi jooksul esitada üksnes läbi Nasdaq CSD
SE Eesti filiaali kontohaldurite. Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmiseid
andmeid:

 Väärtpaberikonto omanik:       Investori nimi

 Väärtpaberikonto:           Investori väärtpaberikonto number

 Kontohaldur:             Investori kontohalduri nimi

                    EfTEN  Real  Estate Fund III aktsia
 Väärtpaber:              täiendav 5

 ISIN kood:              EE3800046817

                    Pakutavate aktsiate arv, mida investor
 Väärtpaberite arv:          soovib märkida

 Hind (aktsia kohta):         16,00 eurot

                    Pakutavate aktsiate arv, mida investor
                    soovib märkida, korrutatuna pakutavate
 Tehingu hind:             aktsiate hinnaga

 Tehingu vastaspool:          EfTEN Real Estate Fund III AS

 Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99102006845

 Tehingu vastaspoole kontohaldur:   Swedbank AS

 Tehingu väärtuspäev:         10.06.2019

 Tehingu liik:             ?ost"

 Tehingu arveldamine:         ?makse vastu"

Pakkumises osalemiseks saab märkimiskorraldusi esitada üksnes eurodes ning
pakkumises osaleja kannab kõik märkimiskorralduse esitamisega seotud kulud või
maksmisele kuuluvad tasud.

Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:

 16.05.2019 kell 09.00       Aktsiate märkimisperioodi algus

 31.05.2019 kell 16.00       Aktsiate märkimisperioodi lõpp

 05.06.2019 või  sellele lähedane
 kuupäev              Aktsiate jaotuse kinnitamine

 10.06.2019 või  sellele lähedane Aktsiate ülekandmine investorite
 kuupäev              väärtpaberikontodele

 18.06.2019 või  sellele lähedane Eeldatav aktsiakapitali suurendamine
 kuupäev              äriregistris

                  Eeldatav uute aktsiatega kauplemise
                  alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt
 20.06.2019 või  sellele lähedane korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq
 kuupäev              Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas)

Aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmine
EfTEN Real Estate Fund III AS on esitanud taotluse pakutavate aktsiate
noteerimiseks ja kauplemisele vo?tmiseks Nasdaq Tallinna bo?rsi po?hinimekirjas.
Kuigi EfTEN Real Estate Fund III AS teeb kõik jõupingutused uute aktsiate
noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa EfTEN Real Estate Fund III AS
aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus
EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja
kauplemisele võtmise prospekt on kättesaadav EfTEN Real Estate Fund III AS-i
asukohas  Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus) ning elektrooniliselt fondi
kodulehel  aadressil www.eref.ee  (https://eref.ee/) ja Finantsinspektsiooni
kodulehel  aadressil www.fi.ee (https://www.fi.ee/et). Lisaks eelnevale on
prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Enne EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiatesse investeerimist palume tutvuda
prospektiga tervikuna.
Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee