Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 10 mai 2019 16:00:00 +0300
Manused
ASTallinna-10001921371-en.pdf
ASTallinna-10001921373-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti täpsustus ja otsuse eelnõu ettepanek
Tekst
ASi Tallinna Sadam enamusaktsionär Eesti Vabariik (keda esindab Majandus- ja
taristuminister) on esitanud ettepaneku muuta ASi Tallinna Sadam 14.05.2019
toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 4 ?ASi Tallinna
Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee moodustamine" otsuse eelnõu järgmises
sõnastuses:

?Moodustada AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi ?nõukogu") liikmete valimist,
tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride
esindajatest  koosnev  AS-i  Tallinna  Sadam  nimetamiskomitee  (edaspidi
?nimetamiskomitee")  eesmärgiga  tagada  ühtse meeskonnana toimiva nõukogu
komplekteerimine ning võimalus hinnata nõukogu liikmekandidaatide omavahelist
sobivust juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu
koosseisu  efektiivsest koostoimimisest ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
Valida nimetamiskomitee liikmeteks:

 1. Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee
  esimees;
 2. Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler;
 3. Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
 4. Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige;
 5. Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi osakonna
  projektijuht.

Kinnitada AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord vastavalt lisas nr 4.1
sätestatule."

Otsuse eelnõu lisa 4.1. on lisatud käesolevale börsiteatele.

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 14. mail 2019
algusega kell 10.00 Kultuurikatla katelde ruumis (Põhja pst 27a, Tallinn).
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride
nimekiri fikseeriti 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist ehk 7. mail 2019
Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku
päeval st. 14. mail 2019 kell 9.00 ja lõpeb kell 9.50. Palume aktsionäridel ja
nende  esindajatel  saabuda  võimalikult  vara,  arvestades  osalejate
registreerimiseks kuluvat aega.


Lugupidamisega

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GcIdkFj1AnIcKp9yirTUeaNUZO0t0OMDJh6V
HVys92khVf8Aze1KYmphw3yU2N9gxi3pTEac5f69CAKBLEO4sw==)