Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 09 mai 2019 16:07:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS üldkoosolek otsustas 2019. aasta aprillis jaotada
dividende  summas  3 061 tuhat  eurot.  Dividendide  jaotamisega  kaasnes
tulumaksukulu summas 140 tuhat eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.04.2019 oli
15,22 eurot. NAV vähenes aprilli jooksul seoses dividendide väljakuulutamisega
6,2%. Ilma dividende jaotamata oleks NAV aprillis suurenenud 0,8% võrra. EPRA
aktsia  puhasväärtus  (raamatupidamislik  puhasväärtus  ilma  edasilükkunud
tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on
30.04.2019 seisuga 16,46 eurot (31.03.2019: 17,3 eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis aprillis 777 tuhat eurot müügitulu, mis on
kuu varasemaga samal tasemel. Fondi EBITDA oli aprillis 594 tuhat eurot (märtsis
639 tuhat eurot).

Fondi puhaskasum on 2019. aasta aprillis 251 tuhat eurot (märtsis: 450 tuhat
eurot). Madalam puhaskasum oli seotud dividendide väljakuulutamisega kaasnenud
tulumaksukuluga  ning  Leedu  tütarettevõtete  edasilükkunud  tulumaksukulu
korrigeerimisega.

Selle aasta esimese nelja kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud
3,1 miljonit eurot müügitulu (15% ja 410 tuhat rohkem kui eelmisel aastal samal
perioodil), mis on tulnud nii uutest investeeringutest (Evolution büroohoone,
ABC Motorsi müügi- ja teeninduspinnad) kui ka üüritulu suurenemisest Läti DSV
kinnistul pärast juurdeehitust. Fondi EBITDA on selle aasta esimese nelja kuu
jooksul kokku 2 469 tuhat, mis on 17% (357 tuhat eurot) kõrgem kui eelmisel
aastal.

Lähtudes  fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta
2019. aasta esimese nelja kuu kasumilt kokku dividende 843 tuhat eurot (26 senti
aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 30.04.2019 seisuga
113,5 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 49,1
miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).
Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee