Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 17 apr 2019 12:10:17 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS-i korralise üldkoosoleku otsused 17.04.2019
Tekst
17.04.2019. aastal toimus Radisson Blu Sky hotelli konverentsikeskuses II
korrusel aadressil Tallinn, Rävala pst 3, EfTEN Real Estate Fund III AS-i
aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul osales 172 aktsionäri, kes
esindasid 78,55% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek
otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

2018. majandusaasta aruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 2 531 162 hääle ehk 100 % poolthäälega kinnitada EfTEN
Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruande 2018 korralisele üldkoosolekule
esitatud kujul.

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 2 531 162  hääle ehk 100 % poolthäälega jaotamata kasumi
seisuga 31.12.2018. a summas 13 990 000 eurot jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali - 315 000 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend)  0,95 eurot aktsia kohta
-  kokku 3 061 408 eurot;
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 07. mail
2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt
on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 06. mai 2019. aasta.
Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende
2018. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 09. mail 2019
ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi
põhinimekirjas
Aktsionärid otsustasid 2 530 087 hääle ehk 99,96 % poolthäälega suurendada fondi
põhikirjalise investeerimistegevuse jätkamiseks aktsiakapitali 10 000 000 euro
võrra uute aktsiate emiteerimise teel alljärgnevalt:
a) Emiteeritakse 1 000 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 10 eurot, mille tulemusel
on aktsiakapitali uueks suuruseks 42 225 350 eurot;
b) Aktsiate eest tuleb tasuda rahalise sissemaksega fondi arvelduskontole nr
EE532200221061960175 Swedbankis;
c) Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle
nimiväärtus, mis on 10 eurot ning ülekurss alampiiriga 6,0 eurot, millest
kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks, 30.04.2019
seisuga aktsia puhasväärtuse alusel;
d) Uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt enne pakkumise algust
avaldatavas prospektis märgitud korrale ajavahemikul 16. mai 2019 kl 09.00 -
31. mai 2019 kl 16.00.
e) Fondi olemasolevatel aktsionäridel, s.t isikutel, kes on kantud fondi
aktsionäride nimekirja 07. mai 2019. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga, on
eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga
kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest.
f) Aktsiate pakkumine loetakse liigmärgituks, kui märkimisavaldusi on rohkem kui
1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab fondi nõukogu
aktsiate jaotuse ja tühistamise;
g) Juhul, kui märgitud on vähem kui 1 000 000 aktsiat, on fondi juhatusel õigus
pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul
märgitud.
h) Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2019.
majandusaasta eest.

Aktsionärid otsustasid 2 530 087 hääle ehk 99,96 % poolthäälega eeltooduga
seoses esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja
kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning anda fondi
nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks
ja lepingute sõlmimiseks.

Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften