Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 08 märts 2019 19:14:28 +0200
Manused
Inbank-10001517431-en.pdf
Inbank-10001517433-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Inbank AS-i auditeeritud 2018. aasta majandustulemused
Tekst
Teatele on lisatud Inbanki 2018. aasta aruanne inglise keeles.

---

Inbank teenis 2018. aastal ajaloo suurima, 9,3 miljoni euro suuruse kasumi ning
kasvatas laenu- ja hoiuseportfelle ligi 1,5 korda. Müüginumbrid suurenesid
kõigil neljal koduturul ning seejuures paranesid nii ettevõtte efektiivsus kui
ka krediidikvaliteet.

Inbanki konsolideeritud kasum 2018. aastal kasvas eelmise aastaga võrreldes
25,3% 9,3 miljoni euroni. Eesti üksuse kasumiks kujunes 8,2 miljonit, Lätis 1,4
miljonit ning Leedus oli seitsme kuu kasum 1,3 miljonit eurot. Poolas oli 2018.
aasta kahjum 1,9 miljonit eurot. Inbanki bilansimaht kasvas aastaga 126
miljonilt eurolt 318 miljoni euroni.

Inbanki hoiuseportfell suurenes aasta jooksul 153% ja ulatus aasta lõpuks 240,2
miljoni euroni. Laenuportfell kasvas 143%, jõudes 225,6 miljoni euroni. Eestis,
Lätis, Leedus ja Poolas müüs Inbank krediiditooteid kokku 204 miljoni euro eest,
mis oli 60% enam kui 2017. aastal.

Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo märkis, et eelmine aasta möödus ärimahtude
kasvu ja organisatsiooni arendamise tähe all ning Inbank suutis varasemalt
seatud eesmärke täita kõikidel turgudel.

"Meie bilansimaht, laenu- ja hoiuseportfell ning inimeste arv mitmekordistusid,
samas krediidikulu langes ja kulusuhe paranes," lausus Andresoo. "Eestis
kasvatasime krediidiportfelli turuosa kolme protsendipunkti võrra 16 protsendini
ning oleme tõusnud pankade seas siinsel turul suuruselt teiseks tarbimislaenude
pakkujaks," ütles Andresoo.

Märkimisväärse osa Inbanki kasvust andis Leedu tarbijafinantseerimise ettevõtte
UAB Mokilizingase täisosaluse ost. "Leedus kasvas krediiditoodete müük eelnenud
aastaga võrreldes 1,9 korda 103,5 miljoni euroni ja krediidiportfell üle 1,8
korra 89,3 miljoni euroni, mis tähendab et suutsime ostutehingu järel kasvu
edukalt jätkata," märkis Andresoo.

Lätis kasvas Inbanki laenuportfelli maht 1,4 korda ligi 20 miljoni euroni ning
uus müük ligi kaks korda 16,4 miljoni euroni.

Poolas kasvatas Inbank tunamulluse aastaga võrreldes müüginumbreid üle kahe
korra 12,2 miljoni euroni. ?Teisel poolaastal möödus Poola filiaal
müügimahtudelt meie Läti ettevõttest ja detsembris kasvas kuine müük Poolas juba
enam kui 2,3 miljoni euroni," ütles Andresoo.

Tänavu ootab Inbank suurimat kasvu Leedu ja Poola turgudelt. Leedus plaanib
Inbank avada pangafiliaali ja tuua turule pangatooted. Poolas on prioriteet
ärimahtude kasvatamisel ja jooksvasse kasumisse jõudmisel. "Kõigil turgudel on
fookuses uute atraktiivsete finantseerimislahenduste väljatöötamine ja
partnerite toetamine erinevates müügikanalites," sõnas Andresoo.

2018. aastal müüs Inbank 10% suuruse osaluse Coop Pank AS-ist ja 25,9% suuruse
osaluse Veriff OÜ-st. Nende tehingute tulemusel teenis Inbank erakorralise
kasumi summas 3,2 miljonit eurot.


Olulised finantsnäitajad seisuga 31. detsember 2018

 * Bilansimaht 318 miljonit eurot
 * Laenuportfelli suurus 225,6 miljonit eurot
 * Hoiuste maht 240,2 miljonit eurot
 * Kasum 9,3 miljonit eurot
 * Omakapital 36,4 miljonit eurot


Konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne

 EURt

                                   2018  2017
-------------------------------------------------------------------------------


 Intressitulu                           23 633 13 023

 Intressikulu                           -3 760 -2 009
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto intressitulu                        19 873 11 014
-------------------------------------------------------------------------------


 Teenustasutulu                           703  551

 Teenustasukulu                          -1 091  -607
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto teenustasutulu                        -388  -56
-------------------------------------------------------------------------------


 Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt   1 204   0

 Muud põhitegevusega seotud tulud                  666  705


-------------------------------------------------------------------------------
 Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku       21 355 11 663
-------------------------------------------------------------------------------


 Personalikulud                          -5 795 -3 997

 Turunduskulud                          -1 592  -929

 Halduskulud                           -2 814 -1 602

 Põhivara kulum                           -445  -215
-------------------------------------------------------------------------------
 Tegevuskulud kokku                       -10 646 -6 743
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu 10 709 4 920
-------------------------------------------------------------------------------


 Kasum sidusettevõtetelt                      1 986 6 203

 Laenude allahindluse kulu                    -2 686 -3 532
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu               10 009 7 591
-------------------------------------------------------------------------------


 Tulumaks                              -733  -92
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi puhaskasum                    9 276 7 499
-------------------------------------------------------------------------------


 Muu koondkasum/-kahjum

 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse

 Realiseerumata kursivahed                      73  -38
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum                    9 349 7 461
-------------------------------------------------------------------------------


 Puhaskasum omistatud

 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist              9 262 7 496

 Mittekontrolliv osalus                        14   3
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi puhaskasum                    9 276 7 499
-------------------------------------------------------------------------------


 Kokku koondkasum omistatud

 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist              9 335 7 458

 Mittekontrolliv osalus                        14   3
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum                    9 349 7 461
-------------------------------------------------------------------------------


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 EURt

                              31.12.2018 31.12.2017
-------------------------------------------------------------------------------


 Varad

 Sularaha                             4     4

 Nõuded keskpankadele                     64 620   14 767

 Nõuded krediidiasutustele                  13 700   8 530

 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
 kasumiaruande                         4 600     0

 Laenud ja nõuded                      225 639   92 895

 Investeeringud sidusettevõtetesse                97   7 806

 Materiaalsed varad                       545    279

 Immateriaalsed varad                     7 697    816

 Muud finantsvarad                        64     61

 Muud varad                           514    459

 Edasilükkunud tulumaksu vara                  564    364
-------------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku                         318 044  125 981
-------------------------------------------------------------------------------


 Kohustised

 Laen krediidiasutuselt                    10 429     0

 Klientide hoiused                      240 175   95 056

 Muud finantskohustised                    8 776   1 263

 Muud kohustised                        2 654   1 136

 Emiteeritud võlaväärtpaberid                 10 017     0

 Allutatud võlaväärtpaberid                  9 528   6 480
-------------------------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku                      281 579  103 935
-------------------------------------------------------------------------------


 Omakapital

 Aktsiakapital                          874    782

 Ülekurss                           15 053   9 068

 Kohustuslik reservkapital                    79     79

 Muud reservid                         1 401   1 352

 Jaotamata kasum                       19 018   10 739
-------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku     36 425   22 020
-------------------------------------------------------------------------------
 Mittekontrolliv osalus                      40     26
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku                       36 465   22 046
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Kohustised ja omakapital kokku               318 044  125 981
-------------------------------------------------------------------------------

2015. aastal pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma
internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja
Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid
Saksamaa ja Austria turult.

Lisainfo:
Jan Andresoo
Inbank AS
juhatuse esimees
+372 508 4184
jan.andresoo@inbank.eeManus

 * Inbank AS Annual Report 2018 (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/7d7d9637-f17d-4b7e-9191-abc39e957cdd)