Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 29 jaan 2019 17:00:00 +0200
Manused
BalticHori-10001458501-en.doc
BalticHori-10001458502-en.docx
BalticHori-10001458504-et.doc
BalticHori-10001458505-et.docx
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fond – uue osakuomanike üldkoosoleku teade
Tekst
29. jaanuaril 2019 toimus Stockholmis, Rootsis Baltic Horizon Fondi osakuomanike
erakorraline üldkoosolek.

Koosolekule  ei registreerunud osakuomanikke. Kuivõrd koosolekul ei olnud
esindatud vajalikku arvu hääli ning osakuomanikud ei saanud vastu võtta
päevakorras olnud otsust, kutsutakse kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga.

Uus üldkoosolek toimub 19. veebruaril 2019.a. algusega kell 15:00 Kesk-Euroopa
aja, s.o Rootsi kohaliku aja järgi. Koosolek toimub Wallingatan 34, 111 24,
Stockholm, Rootsi. Koosolekule registreerimine algab kell 14:00 Kesk-Euroopa aja
järgi.

Osakuomanike üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi
reeglite  punktidest 8.3, 8.7, 10.3.1, 10.4 ja 10.11 ja investeerimisfondide
seaduse paragrahvi 47 lõikest 1 ning paragrahvi 55 lõikest 9.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 78,752,800.

Päevakord

1.         Otsus uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmiseks mitteavaliku
pakkumise raames

Palume Fondi osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja
märkused   fondijuhi   e-maili   aadressile   Tarmo.Karotam@nh.cap.com
(mailto:Tarmo.Karotam@nh.cap.com)  hiljemalt  12.veebruaril 2019.a. Northern
Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele üldkoosoleku ajal.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimel on
Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris
registreeritud  Baltic  Horizon  Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku
toimumist, s.o 8.veebruari 2019.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul  sujuva  registreerimise  protsessi toimimise huvides palume
osakuomanikel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul
osalemisest   soovist   e-maili   aadressile   bhfmeeting@nh-cap.com
(mailto:bhfmeeting@nh-cap.com)  hiljemalt 12.veebruaril 2019.a. Teavitus peab
sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi),
aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane,
üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga.
Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist
üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanikele

Palume osakuomanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil
bhfmeeting@nh-cap.com     (mailto:bhfmeeting@nh-cap.com)     hiljemalt
12.veebruaril 2019.a kell 16:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Teavitus peab sisaldama
investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja
esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul
osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul
esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume osakuomanikel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada
selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1
on volikirja näidis).

Volikirja  koopia  tuleb  saata  e-posti  aadressile bhfmeeting@nh-cap.com
(mailto:bhfmeeting@nh-cap.com) koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda.
Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud
koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis
ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku
esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et
teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi
notariaalne  või  apostilliga  kinnitamine  (näiteks  kohaldub apostilliga
kinnitamise  nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud
volikirjadele).

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument
(pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja
originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui osakuomanik on juriidiline
isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad
osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud
isiku esindusõigust.

Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava
osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud
osakute  omanike  kohta  kogutud  teavet  osakuomanike  Üldkoosolekule
registreerimiseks ja hääletamise nimekirjade ettevalmistamiseks.

Northern Horizon Capital AS-i ettepanekud Üldkoosoleku päevakorrapunkti osas

Northern Horizon Capital AS-i ettepanek on, et üldkoosolek otsustab välja lasta
uusi Baltic Horizon Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

 a. Uued osakud antakse välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku 90
  päeva kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil, arvutatuna päeval,
  mis eelneb vastavalt:

   * investoriga märkimislepingu sõlmimise kuupäevale; või
   * märkimisperioodi esimesele päevale; või
   * märkimiskorralduse kuupäevale.

 b. Uute osakute väljalaskmisest saadavat tulu kasutatakse uuteks
  investeeringuteks kinnisvaraobjektidesse;
 c. Uued osakud antakse välja ühes või mitmes osas 2019.aastal, vastavalt
  Northern Horizon Capital AS-i otsusele ning uute kinnisvaraobjektide
  omandamisest tulenevale finantseerimisvajadusele;
 d. Uued osakud antakse välja mitteavaliku pakkumise raames, s.t. avalikku
  pakkumist ei korraldata ning prospekti ei registreerita. Uued osakud
  esindavad 12kuulise perioodi jooksul vähem kui 20 % Baltic Horizon Fondi
  juba kauplemisele võetud osakute arvust.

Lisa 1:

1. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (eesti
keeles)
2. Volikirja näidis Üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (inglise
keeles)

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com (mailto:tarmo.karotam@nh-cap.com)
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)

Manused

 * Annex 1- poa.Investors-General-Meeting-template.2019-01-08 EST (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/ef1dec19-63fa-4f1f-8167-57d14e29946a)
 * Annex 1-poa.Investors-General-Meeting-template.2019-01-08 ENG (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/80407ea4-3e36-497d-b685-ecd08d43509d)