Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Väärtpaberiturg ja reeglid

Käesoleval hetkel tegutseb Eestis üks reguleeritud väärtpaberiturg, mida korraldab Nasdaq Tallinn.

Reguleeritud väärtpaberiturg on järelevalvatav organisatsiooniliste, õiguslike ja tehniliste lahenduste mitmepoolne süsteem väärtpaberitega kauplemise võimaldamiseks, kus ühetaolistel tingimustel viiakse kokku erinevate isikute eri- või üheaegsed väärtpaberite omandamis- ja võõrandamishuvid. Riiklikku järelevalvet Eesti väärtpaberituru üle teostab Finantsinspektsioon.

Koostöös Finantsinspektsiooniga teostab õigusaktides ja oma reglemendis sätestatud pädevuse piires järelevalvet Tallinna börsil kaubeldavate ettevõtete, kaubeldavate väärtpaberite hinna kujunemise, tehingute tegemise ning muude börsi reglemendi nõuete täitmise üle ka Nasdaq Tallinn