Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Tuletisväärtpaberid

Tuletisväärtpaber ehk tuletisinstrument on väärtpaberituru seaduse (VPTS) kohaselt omandamis-, vahetamis- või võõrandamisõigust või -kohustust väljendav kaubeldav väärtpaber, mille alusvaraks on VPTS § 2 lõikes 1 nimetatud väärtpaberid või mille hind sõltub otseselt või kaudselt:
1) väärtpaberi börsi- või turuhinnast,
2) intressimäärast,
3) väärtpaberiindeksist, muust finantsindeksist või finantsnäitajast, sealhulgas inflatsioonimäärast, prahihinnast, saastekvoodist või muust ametlikust majandusstatistikast,
4) valuutavahetuskurssidest,
5) krediidi- ja muudest riskidest, sealhulgas klimaatilistest muutujatest,
6) kauba, sealhulgas väärismetalli börsi- või turuhinnast.

Tuletisinstrument on väärtpaber VPTS-i tähenduses.

Tuletisinstrumente on võimalik jaotada ja kategoriseerida erinevatel viisidel. Käesolevas sektsioonis on eristamisel võetud aluseks kauplemiskoht, kus konkreetne tuletisinstrument on kauplemiseks võetud - reguleeritud turul kaubeldav tuletisinstrument ning OTC (ingl Over-The-Counter) ehk turuväline tuletisinstrument.

Tuletisväärtpabereid ning nendega tehtavaid tehinguid puudutav õigusraamistik sai olulise täienduse 16. augustil 2012. a, kui jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012, 4. juuli 2012, börsiväliste tuletisinstrumentide , kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ingl. European Market Infrastructure Regulation) ehk EMIR.

10.01.2014 saatis Finantsinspektsioon turuosalistele märgukirja, milles juhtis tähelepanu peamistele EMIR-ist tulenevatele nõuetele.

Paljud EMIR-is toodud sätted vajasid liikmesriikide poolt ühetaoliseks rakendumiseks liiduüleste regulatiivsete tehniliste standardite väljatöötamist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ehk ESMA poolt, mida tehti koostöös liikmesriikide järelevalveasutuste ning erinevate huvigruppidega. Sellest tulenevalt oli määruses toodud nõuete rakendumise ajagraafik otseselt sõltuv tehniliste standardite jõustumise kuupäevadest ning omakorda nendes sätestatud tähtaegadest.

EMIR-i õigusraamistik moodustub lisaks EMIR-ile veel järgmistest EL-i õigusaktidest:
1) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1247/2012, 19. detsember 2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega,
2) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1248/2012, 19. detsember 2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses taotlusvormiga, mida kasutatakse kauplemisteabehoidlate registreerimiseks,
3) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1249/2012, 19. detsember 2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses nende andmete vormiga, mida kesksed vastaspooled peavad säilitama,
4) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 148/2013, 19. detsember 2012, seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave,
5) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 149/2013, 19. detsember 2012, seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda, kliirigukohustust, avalikku registrit, juurdepääsu kauplemiskohale, finantssektoriväliseid vastaspooli ja nende börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodeid, mida ei kliirita keskse vastaspoolega,
6) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, 19. detsember 2012, seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad,
7) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 151/2013, 19. detsember 2012, seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nendele juurdepääsu kohta,
8) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 152/2013, 19. detsember 2012, seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavaid kapitalinõudeid,
9) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 153/2013, 19. detsember 2012, seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavaid nõudeid.

Euroopa Väärtpaberituru Järelevalve Asutus on avaldanud EMIR-iga seonduvate praktiliste küsimuste ja vastuste dokumendi, mida pidevalt täiendatakse.