Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Teatamine

EMIR art 9 lõige 1 kohustab tuletislepingu osapooli ja keskseid vastaspooli tagama vastavalt artiklile 55 registreeritud või vastavalt artiklile 77 tunnustatud kauplemisteabehoidlale iga nende sõlmitud tuletislepingu (nii turuvälised kui ka turul kaubeldavad) ning lepingu muudatuste või lepingu lõpetamise üksikasjade teatamise. Üksikasjad teatatakse hiljemalt üks tööpäev pärast lepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist. Vastaspool või keskne vastaspool, kellel on teatamiskohustus, võib tuletislepingute üksikasjadest teatamise delegeerida, kuid tuleb tagada, et nende poolt sõlmitud tuletislepingute üksikasju ei teatata topelt.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ehk ESMA peab ajakohast nimekirja EMIR-ile vastavatest kauplemisteabehoidlatest. Loetelu on kättesaadav ESMA veebisaidi kauplemisteabehoidlaid puudutava lehe vahendusel.

EMIR art 9 lõige 2 paneb vastaspooltele kohustuse säilitada kõigi sõlmitud tuletislepingute ja nende muudatuste üksikasjad vähemalt viis aastat pärast lepingu lõpetamist.

Finantsinspektsioon juhib eraldi tähelepanu teatamiskohustuse täitmisel nõutud vastaspoole identifitseerimiseks kasutatava koodiga seonduvale küsimusele ESMA praktiliste küsimuste ja vastuste dokumendis nr 2016/539. Küsimuse „TR Question 10“ vastuses viidatud LEI-koodi (ingl. Legal Entity Identifier) Finantsinspektsioonile teadaolevalt Eestis ükski teenusepakkuja ei väljasta ehk Eestis puudub käesoleval hetkel LOU-na (ingl. Local Operating Unit) tegutsev teenusepakkuja. Seega tuleb vastava koodi väljastamiseks pöörduda mõnes teises liikmesriigis tegutseva LOU poole.

Teatamiskohustus rakendus alates 12. veebruarist 2014. a.