Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Korraldatud teabe saamine

Korraldatud teave on kogu teave, mille emitent või muu isik, kes on emitendi nõusolekuta taotlenud väärtpaberite reguleeritud turul kauplemisele võtmist, kohustatud vastavalt õigusaktide sätetele avalikustama. Korraldatud teave tähendab perioodilist finantsteavet (majandusaasta aruanne, vahearuanded), igakordset teavet (muutused emitendi omanikestruktuuris) ja siseteavet.

 

Siseteave on avalikustamata täpne teave, mis otseselt või kaudselt puudutab finantsinstrumenti või finantsinstrumendi emitenti ja mis avalikustatuna võib tõenäoliselt oluliselt mõjutada finantsinstrumendi või finantsinstrumendiga seotud tuletisväärtpaberi hinda. Finantsinstrumenti käsitlevat korraldust täitva isiku suhtes on siseteave ka selline täpne teave, mille edastab klient ja mis on seotud kliendi täitmisele kuuluvate korraldustega ning mis otseselt või kaudselt puudutab finantsinstrumenti või finantsinstrumendi emitenti ja mis avalikustatuna võib tõenäoliselt oluliselt mõjutada finantsinstrumendi või selle finantsinstrumendiga seotud tuletisväärtpaberi hinda. Täpne teave on teave sündmuse või asjaolu kohta, mis on toimunud või eksisteerib või mille saabumist võib mõistlikult eeldada, ja see teave on piisavalt täpne, et järeldada nimetatud sündmuse või asjaolu võimalikku mõju finantsinstrumendi või finantsinstrumendiga seotud tuletisväärtpaberi hinnale.

 

Teave, mis avalikustatuna võib tõenäoliselt oluliselt mõjutada finantsinstrumendi või selle finantsinstrumendiga seotud tuletisväärtpaberi hinda, on mõistliku finantsinstrumentidesse investeeriva isiku poolt investeerimisotsustuse tegemisel enne otsustuse teostamist tõenäoliselt otsustuse üheks aluseks võetav teave.

 

Avalikkusele kättesaadavate andmete alusel tehtud uuringuid ja hinnanguid siseteabeks ei loeta.

 

Insaider on väärtpaberi emitendi täisosanik, juhtimis- või järelevalveorgani liige või  väärtpaberiemitendis osaluse omandanud isik, kes on saanud siseteabe. Isik võib siseteabe saada ka seoses oma töö, elukutse või kohustuste tõttu või oma toimepandud süüteo läbi.

 

Emitent peab nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates avalikustama oma majandusaasta aruande ning korraldama, et see majandusaasta aruanne on avalikult kättesaadav vähemalt viie aasta jooksul. Aktsiate või võlaväärtpaberite emitent peab majandusaasta esimese kuue kuu kohta viivitamata, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul nimetatud perioodi lõppemisest arvates, avalikustama poolaasta aruande ning korraldama, et see poolaasta aruanne on avalikult kättesaadav vähemalt viie aasta jooksul. Juhtkonna vaheteadaande peab aktsiaemitent avalikustama majandusaasta esimese kuuekuulise perioodi kestel ning teise kuuekuulise perioodi kestel vastava tähtaja jooksul, mis algab kümme nädalat pärast vastava kuuekuulise perioodi algust ja lõpeb kuus nädalat enne vastava kuuekuulise perioodi lõppu.

 

Hiljemalt nelja kauplemispäeva jooksul tuleb teatada olukorrast, kus isik kes vastavalt väärtpaberituru seaduse (VPTS) §-des 9 ja 10 sätestatule kas otseselt või kaudselt, isiklikult või koos kooskõlastatult tegutsevate isikutega omandab või suurendab aktsiaemitendis talle kuuluvate häälte arvu kuni 5, 10, 15, 20, 25 või 50 protsendini või 1/3 või 2/3-ni kõigist nimetatud emitendi emiteeritud aktsiatega esindatud häältest või üle nimetatud määrade ning teatama talle kuuluvate häälte arvu. Samuti peab isik, kellele kuuluvate häälte arv langeb alla mõne eelnevalt märgitud määra, iga kord sellest ja talle aktsiaemitendis kuuluvate häälte arvust teatama vastavale emitendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva jooksul.

 

Finantsinstrumendi emitent on kohustatud viivitamata avalikustama otseselt emitenti puudutava siseteabe. Siseteave avalikustatakse viisil, mis võimaldab avalikkusel sellele kiire juurdepääsu ning seda kiiresti, täielikult, täpselt ja õigesti hinnata. Ühtlasi tuleb tagada, et siseteave avalikustatakse võimalikult üheaegselt Eestis ja teistes lepinguriikides, kus selle emitendi finantsinstrument on võetud turul kauplemisele või kus on esitatud turul kauplemisele võtmise taotlus. Täiendavalt on finantsinstrumendi emitent kohustatud siseteabe avalikustama esimesel võimalusel ka oma veebilehel.
Kui emitent, samuti selle emitendi arvel või nimel tegutsev isik oma töö, elukutse või kohustustega seoses avalikustab siseteabe kolmandale isikule, peab ta vastava teabe täies ulatuses avalikustama samaaegselt siseteabe avalikustamisega kolmandale isikule, kui selline avalikustamine on tahtlik, või viivitamata pärast siseteabe avalikustamist kolmandale isikule, kui selline avalikustamine oli tahtmatu. Nimetatud nõuet ei pea järgima, kui siseteabe saanud kolmandal isikul on õigusaktist, põhikirjast või tehingust tulenev teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohustus.

 

Siseteabe väärkasutamine on keelatud ning selle kasutamine on kuritegu.

 

Korraldatud teabe avaldamisel peab emitent või isik, kes on emitendi nõusolekuta taotlenud väärtpaberite turul kauplemisele võtmist, esitama sama teabe samaaegselt ka Finantsinspektsioonile. Teavet ei pea edastama, kui see on avalikustatud vastavalt VPTS §-des 186, 188-7 või 188-9 sätestatule. Finantsinspektsioon võib avaldada talle esitatud teabe oma veebilehel. Finantsinspektsioonil on õigus pärast emitendi seisukoha ärakuulamist avalikustada korraldatud teavet ja muud teavet kui emitent, teda kontrollivad isikud või isikud, keda emitent kontrollib, rikuvad oma kohustusi selle teabe avalikustamisel. Finantsinspektsioon võib nõuda ettekirjutusega emitendilt, kelle väärtpabereid pakutakse avalikult, teabe viivitamatut avalikustamist, kui sellise teabe avalikustamise kohustus tuleneb seadusest. Finantsinspektsioon võib määrata vahendid ja tähtaja teabe avalikustamisele.