Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Dividendide maksmine

Üldkoosoleku pädevuses on otsustada majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine. Kasumijaotamise ettepaneku esitab juhatus üldkoosolekule koos majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega.

 

Kasumijaotamise ettepanekus tuleb märkida:
1) puhaskasum;
2) eraldised reservkapitali;
3) kasumi kandmine teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
4) aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
5) kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

 

Enne kasumi jaotamise ettepaneku esitamist üldkoosolekule on nõukogul õigus teha selles muudatusi. Kasumi jaotamise otsuse võtab üldkoosolek vastu kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel. Kui on tegemist emaettevõtjaga, kes koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande, võetakse kasumi jaotamise otsus vastu konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruannete alusel.

 

Kasumi jaotamise otsuses tuleb märkida:
1) puhaskasumi suurus;
2) eraldised reservkapitali;
3) eraldised teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
4) aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa;
5) kasumi kasutamine muuks otstarbeks.

 

Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividendid) kinnitatud majandusaasta aruande alusel ning maksmise kord nähakse ette põhikirjas või üldkoosoleku otsusega. Väljamakseid aktsionäridele võib aktsiaselts vastavalt seadusele teha ainult puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum. Aktsionärile makstakse dividende vastavalt tema aktsiate nimiväärtusele. Samas võib põhikirjaga ette näha, et eri liiki aktsiatest tulenevad erinevad õigused kasumi jaotamisel.

 

Põhikirjaga võib aktsiaseltsi juhatusele anda õiguse teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek, kellele juhatus esitab eelnevalt nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku. Aktsionäridele ei tohi teha väljamakseid, kui aktsiaseltsi viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev aktsiaseltsi netovara on väiksem või jääks väiksemaks aktsiakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

 

Eelisaktsia omanikule makstakse dividendid välja enne dividendide väljamaksmist teistele aktsionäridele. Eelisaktsia puhul määratakse dividend põhikirjas protsendina aktsia nimiväärtusest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

 

Aktsionäril on õigus nõuda üldkoosoleku otsusega ettenähtud dividendide rahas väljamaksmist. Aktsionäri nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga.