Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Kliirimine

EMIR art 4 lõike 1 kohaselt kliirivad vastaspooled kõik börsivälised tuletislepingud, mis kuuluvad sellesse börsiväliste tuletislepingute liiki, mille suhtes kohaldatakse kliiringukohustust vastavalt EMIR art 5 lõikele 2 ning need on sõlmitud sama lõike punktides a ja b loetletud viisidel ja kuupäevadel. Vastavalt EMIR art 4 lõikele 2 ei kohaldata kliiringukohustust börsiväliste tuletislepingute suhtes, mis on konsolideerimisgrupi sisetehingud, nagu kirjeldatud EMIR artiklis 3.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ehk ESMA on vastavalt EMIR artiklile 6 loonud avaliku registri, mille eesmärk on teha täpselt ja ühemõtteliselt kindlaks need börsiväliste tuletislepingute liigid, mille suhtes kohaldatakse kliiringukohustust. Avalik register on kättesaadav ESMA veebisaidi börsiväliste tuletisinstrumentide lehel.

Börsivälised tuletislepingud, millele laieneb kliiringukohustus, kliirib keskne vastaspool, kellele on antud EMIR artikli 14 alusel tegevusluba või keda on artikli 25 alusel tunnustatud sellise börsiväliste tuletislepingute liigi kliirimiseks ning kes on loetletud registris kooskõlas EMIR art 6 lg 2 punktiga b. Sel eesmärgil hakkab vastaspool kliirivaks liikmeks või kliendiks või loob kaudse kliirimiskorra kliiriva liikmega, tingimusel, et see kord ei suurenda vastaspoole riski ning tagab, et vastaspoole vara ja positsioonid on kaitstud samal tasemel, nagu on viidatud EMIR artiklites 39 ja 48.

Vastavalt EMIR art 5 lõikele 2 sõltub kliiringukohustuse jõustumise kuupäev või kuupäevad, sealhulgas selle võimalik järkjärguline kohaldamine ning vastaspoolte kategooriad, kelle suhtes kohustust kohaldatakse, lõike 1 kohase teate saamisest või artiklis 25 sätestatud tunnustamismenetluse lõpuleviimisest.