Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Lühikeseks müümine

Füüsiline või juriidiline isik, kellel on lühike netopositsioon, mis ületab või langeb alla 0,2% Eesti kauplemiskohas kauplemisele võetud emitendi aktsiakapitalist, peab sellest teatama Finantsinspektsioonile. Isikul on jätkuv teatamise kohustus iga 0,1% muutuse korral, kuni lühikene positsioon langeb alla 0,2% emitendi aktsiakapitalist. Kui lühikene positsioon aktsiates tõuseb üle 0,5%, avalikustatakse positsioon Finantsinspektsiooni poolt hallatava teabe tsentraalse salvestamise süsteemi OAM kaudu. Samuti avalikustatakse iga järgnev 0,1% suurene muutus positsioonis seni, kuni positsioon on suurem kui 0,5% emitendi aktsiakapitalist.

Finantsinspektsiooni tuleb teavitada ka lühikestest netopositsioonidest Eesti riigi võlakohustustes. Nimetatud teavitusi ei avalikustata.

Lühikeste ja pikkade positsioonide arvutamisel tuleb võtta arvesse isiku kõiki majanduslikke huvisid äriühingu emiteeritud aktsiakapitalis ja Eesti riigi emiteeritud võlakohustustes. Eelkõige tuleb arvesse võtta majanduslikke huvisid, mis tulenevad tuletisinstrumentide, nagu optsioonid, futuurid, aktsiate või riigi võlakohustustega seotud hinnavahelepingud ja hinnavahekihlveod, ning indeksite, väärtpaberikorvide ja börsil kaubeldavate fondide kasutamisest. Riigi võlakohustustega seotud positsioonide puhul tuleb arvesse võtta ka riigi võlakohustuste emitentidega seotud krediidiriski vahetustehinguid.

Teade tuleb koostada vastavalt asjakohasele vormile ja allkirjastada. Digitaalselt allkirjastatud teade saata e-postile, käsitsi allkirjastatud teade saata faksile või skaneeritult e-postile ja seejärel kindlasti ka tavapostiga.

Aadress: Finantsinspektsioon, Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti
Faks: +372 6 680 535
E-post: info@fi.ee