Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 14 nov 2023 18:00:00 +0200
Manused
Annex 1 - poa.Investors-EGM-template.2023-11-14.est.DOCX
Annex 1 - poa.Investors-EGM-template.2023-11-14.eng.DOCX
Annex 1 - poa.Investors-EGM-template.2023-11-14.est.DOCX
Annex 1 - poa.Investors-EGM-template.2023-11-14.eng.DOCX
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi osakuomanike üldkoosolek: teade investoritele
Tekst
Northern Horizon Capital AS kutsub Baltic Horizon Fondi osakuomanikke ja Rootsi
hoidmistunnistuse  (edaspidi  ?SDR") omanikke (edaspidi koos ?investorid")
erakorralisele üldkoosolekule, mis toimub 6. detsembril 2023.a algusega kell
14:00 (kohaliku Eesti aja järgi). Koosolek toimub Northern Horizon Capital AS
kontoris asukohaga Tornimäe 2, 24. korrus, 10145 Tallinn, Eesti. Koosolekule
registreerimine algab kell 13:00. Üldkoosolek toimub inglise keeles.

Pakume üldkoosoleku jälgimiseks võimaluse osaleda üldkoosolekut kajastaval
veebiseminaril 6. detsembril 2023.a kell 14:00. Investoritel on võimalik oma
õiguste teostamiseks anda hääletusjuhisega volikiri. Pakume võimalust kaaluda
esindajaks määrata fondijuht Tarmo Karotam (juhised selleks on toodud allpool
ning lisas 1).

Veebiseminaril osalemiseks palume teil registreerida järgneva lingi kaudu:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_odbE_B4-RZK95W4-5R3hQg#/registration

Teile saadetakse link ning juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminar
salvestatakse ning on kõigile kättesaadav meie veebilehelt www.baltichorizon.com
(http://www.baltichorizon.com).

Üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest
10.3.3, 10.4, 10.6, 11.2 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest
1.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 119,635,429.

Päevakord

 1. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Reimo Hammerberg
  tähtajatult alates 1. jaanuarist 2024;
 2. Kinnitada Reimo Hammerbergile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest
  makstava tasu suuruseks 16,000 EUR aastas.
 3. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Monica Hammer tähtajatult
  alates 1. jaanuarist 2024;
 4. Kinnitada Monica Hammerile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava
  tasu suuruseks 11,000 EUR aastas.
 5. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Per V. Jenster
  tähtajatult alates 1. jaanuarist 2024;
 6. Kinnitada Per V. Jenster ile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest
  makstava tasu suuruseks 11,000 EUR aastas.
 7. Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Raivo Vare, Andris Kraujins ja Per
  Moller, kelle volituste kehtivuse viimane päev on 31. detsembril 2023.

Palume investoritel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused
fondijuhi     e-maili     aadressile     Tarmo.Karotam@nh.cap.com
(mailto:Tarmo.Karotam@nh.cap.com)  hiljemalt  29. novembril  2023.a. Northern
Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele esimesel võimalusel kuid
hiljemalt üldkoosoleku ajal.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud investor, kelle nimel on Baltic Horizon
Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic
Horizon Fondi osakuid või Euroclear Sweden AB registris SDR-e 10 päeva enne
üldkoosoleku toimumist, s.o 24. novembril 2023.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu
seisuga.

Üldkoosolekul  sujuva  registreerimise  protsessi toimimise huvides palume
investoritel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul
osalemise    soovist    e-maili   aadressile   bhfmeeting@nh-cap.com
(mailto:bhfmeeting@nh-cap.com) hiljemalt 29. novembril 2023.a. Teavitus peab
sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi),
aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane,
üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga.
Üldkoosolekul  esindaja osalemine ei välista ka investori enda osalemist
üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud SDR-ide omanikele

Palume  SDR-ide  omanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti
aadressil bhfmeeting@nh-cap.com (mailto:bhfmeeting@nh-cap.com) hiljemalt 1.
detsembril 2023.a kell 16:00 Eesti aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori
nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud
osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva
esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja
osalemine ei välista ka investori enda osalemist Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume investoritel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada
selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1
on volikirja näidis).

Volikirja  koopia  tuleb  saata  e-posti  aadressile bhfmeeting@nh-cap.com
(mailto:bhfmeeting@nh-cap.com) koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda.
Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud
koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis
ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku
esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et
teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi
notariaalne  või  apostilliga  kinnitamine  (näiteks  kohaldub apostilliga
kinnitamise  nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud
volikirjadele).

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument
(pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja
originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui investor on juriidiline
isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad
investori esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud
isiku esindusõigust.

Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava
osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud
SDR-ide omanike kohta kogutud teavet Üldkoosolekule registreerimiseks.

Northern Horizon Capital AS ettepanekud päevakorrapunktide kohta

1. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Reimo Hammerberg

Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.2 valib üldkoosolek nõukogu
liikmed vähemalt kaheks aastaks. Fondivalitseja teeb ettepaneku valida Reimo
Hammerberg uueks nõukogu liikmeks.

Reimo Hammerberg oli advokaadibüroo Sorainen partner üle 13 aasta ning ehitas
seal üles juhtiva kapitaliturgude ja finantsteenuste tegevusvaldkonna. Reimo on
ka ettevõtte Ignium, mis tegeleb väikeettevõtetele kapitali kättesaadavaks
tegemisega, võimaldades neil oma kogukondi kaasata ja raha teenida ning muuta
need sidusrühmadeks, asutaja ja endine tegevjuht. Reimol on bakalaurusekraad
õigusteaduses Tartu Ülikoolist (2003) ning magistrikraad San Diego Ülikoolist
Ameerika Ühendriikides (2006). Viimastel aastatel on Reimo Hammerberg olnud
tihedalt seotud FinTech ja plokiahela projektide ning ettevõtetega. Hetkel on
Reimo Hammerberg elektroonilise krediitkaardi ettevõtte ning Holm panga nõukogu
liige. Reimo Hammerberg on nõustanud Baltic Horizon Fondi ja selle eelkäijat
aastast 2010.

Reimo Hammerbergile ei kuulu Baltic Horizon Fondi osakuid.

2. Kinnitada  Reimo Hammerbergile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest
makstava tasu suurus
Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 11.11 on Fondi nõukogu liikmed
õigustatud saama hüvitist nende tegevuse eest. Nõukogu esimehele ja nõukogu
liikmetele makstava hüvitise suuruse otsustab üldkoosolek.

Päevakorras toodud hüvitise suurus Reimo Hammerbergile vastab praegu nõukogu
esimehele makstavale hüvitisele. Fondivalitseja teeb ettepaneku tasuda Reimo
Hammerbergile 16,000 EUR aastas.

3. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Monica Hammer

Fondivalitseja teeb ettepaneku valida Monica Hammeri uueks nõukogu liikmeks.

Monica Hammeril on 15 aastat finantssektori kogemust, millest 6 aastat on
juhtimiskogemusega.  Monica Hammer on olnud rahvusvahelise investeeringute
haldusettevõtte  Colliers  direktor ning büroode rendivaldkonna juht ning
arhitektuuri- ja disainiettevõtte SIGNAL kommertsjuht. Hetkel on Monica Hammer
globaalse kinnisvarainvesteeringute haldusettevõtte CBRE töökoha nõustamise
juht.

Monica Hammerile ei kuulu Baltic Horizon Fondi osakuid.

4. Kinnitada Monica Hammerile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava
tasu suurus
Päevakorras toodud hüvitise suurus Monica Hammerile vastab praegusele nõukogu
liikmetele makstavale hüvitisele. Fondivalitseja teeb ettepaneku tasuda Monica
Hammerile 11,000 EUR aastas.

5. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Per V. Jenster

Fondivalitseja teeb ettepaneku valida Per V. Jensteri uueks nõukogu liikmeks.

Professor Per V. Jensteril on magistrikraad ärimajanduses Århusi ülikoolist
(1983)  ning doktorikraad strateegilises juhtimises Pittsburghi ülikoolist
(1985). Per V. Jenster on Southwest Jiao Tong ülikooli interdistsiplinaarse
vananemisuuringute  instituudi  rahvusvaheline  dekaan ja emeriitprofessor,
Chengdu, Hiina, Nordic International Management Institute esimees ja endine
strateegilise juhtimise professor ning professor Shveitsis asutuses Center for
International Management & Industrial Development. Hetkel on Per V. Jenster
Niche Masters Fondi esimees.

Per V. Jenster on Baltic Horizon Fondis pikaajaline investor ning talle kuulub
ligikaudu 2,4 miljonit Baltic Horizon Fondi osakut.

6. Kinnitada Per V. Jensterile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava
tasu suurus
Päevakorras toodud hüvitise suurus Per V. Jensterile vastab praegusele nõukogu
liikmetele makstavale hüvitisele. Fondivalitseja teeb ettepaneku tasuda Per V.
Jensterile 11,000 EUR aastas.

7. Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Raivo Vare, Andris Kraujins ja Per
Moller
Vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 10.3.3 kutsutakse nõukogu
liikmeid tagasi üldkoosoleku otsusega. Raivo Vare, Andris Kraujins ja Per Moller
on olnud aastast 2016 pikaajalised liikmed Baltic Horizon Fondi nõukogus ning
ametikohad olid eelnevalt valitud tähtajatult. Northern Horizon Capital ASi
nimel soovime tänada eelpool nimetatuid liikmeid nende panuse eest viimaste
aastate jooksul.

Lisa 1:

1. Volikirja  näidis üldkoosolekul investorite õiguste teostamiseks (eesti
keeles)
2. Volikirja näidis üldkoosolekul investorite õiguste teostamiseks (inglise
keeles)

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com (mailto:tarmo.karotam@nh-cap.com)
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide,
plaanide  ja  muu  kohta,  registreeruge  aadressil  www.baltichorizon.com
(https://www.baltichorizon.com/et/). Samuti on teil võimalik Baltic Horizon
Fondi          jälgida         aadressil www.baltichorizon.com
(https://www.baltichorizon.com/et/)         ning        LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/baltic-horizon/),           Facebook
(https://www.facebook.com/baltichorizon), X (https://twitter.com/BalticHorizon)
ja YouTube (https://www.youtube.com/@baltichorizon/featured) keskkondades.