Teate vaade
Ettevõte Bigbank AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 nov 2023 08:00:00 +0200
Manused
Bigbank-AS_Base-Prospectus_T2_EN.pdf
Bigbank-AS_Base-Prospectus_T2_ET.pdf
Bigbank-AS_T2-Final-Terms-First-tranche_11-2023_EN.pdf
Bigbank-AS_T2-Final-Terms-First-tranche_11-2023_ET.pdf
Bigbank-AS_T2-Summary-First-tranche_11-2023_EN.pdf
Bigbank-AS_T2-Summary-First-tranche_11-2023_ET.pdf
Terms-and-Conditions-of-Bigbank-AS-Tier-2-bonds_EN.pdf
Terms-and-Conditions-of-Bigbank-AS-Tier-2-bonds_ET.pdf
Bigbank-AS_Base-Prospectus_T2_EN.pdf
Bigbank-AS_Base-Prospectus_T2_ET.pdf
Bigbank-AS_T2-Final-Terms-First-tranche_11-2023_ET.pdf
Bigbank-AS_T2-Summary-First-tranche_11-2023_EN.pdf
Bigbank-AS_T2-Final-Terms-First-tranche_11-2023_EN.pdf
Bigbank-AS_T2-Summary-First-tranche_11-2023_ET.pdf
Terms-and-Conditions-of-Bigbank-AS-Tier-2-bonds_EN.pdf
Terms-and-Conditions-of-Bigbank-AS-Tier-2-bonds_ET.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
Tekst
Bigbank AS (registrikood 10183757, aadress Riia tn 2, Tartu, 51004) (Bigbank)
kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise
(Pakkumine).  Pakkumine  viiakse  läbi  Bigbanki  poolt  koostatud  ning
Finantsinspektsiooni (FI) poolt 13. novembril 2023 kinnitatud prospekti alusel,
mis  on  avalikustatud  käesoleva  teadaande  kuupäeval  Bigbanki  ja FI
veebilehekülgedel (Prospekt).

Pakkumise käigus pakutakse võlakirju, mis on Bigbanki tagamata allutatud
võlakirjaprogrammi (Programm) esimene seeria. Pakkumise raames kaasab Bigbank
kuni 3 miljonit eurot võimalusega suurendada mahtu kuni 10 miljoni euroni. Kogu
Programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja ?EUR
8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033" nimiväärtusega 1 000 EUR võlakirja
kohta,  lunastustähtajaga  30. novembril 2033. Bigbank  maksab võlakirjadelt
kvartaalselt  intressi  fikseeritud intressimääraga 8,00% aastas. Pakkumise
ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu
kuni 7 000 võlakirja võrra kokku kuni 10 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil
õigus  tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud
võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1 000 ühe võlakirja kohta. Tagamata allutatud
võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) peetavas
Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3300003706.

Võlakirjade märkimisperiood algab 14. novembril 2023 kell 10.00 ja lõpeb 24.
novembril  2023 kell 15.30.  Pakkumine  on  suunatud jae- ja kutselistele
investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse
avalikult  ainult  Eestis,  Lätis  ja  Leedus  ja  mitte  üheski teises
jurisdiktsioonis. Täiendavalt võib Bigbank pakkuda võlakirju mitteavalikult
kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides tuginedes määruse (EL) 2017/1129
artikli 1 lõikes 4 nimetatud eranditele.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustustega
investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või
pankroti  korral  muutuvad  kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded
sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete
täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb
allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste allahindamise
ja teisendamise riskiga (bail-in risk).

Pakkumise  täpsemad  üksikasjad  on  kirjeldatud  Prospektis ja Prospekti
kokkuvõttes.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

+----------------------------------+-------------------------------------------+
|Pakkumisperioodi algus      |14. novembril 2023 kell 10:00       |
+----------------------------------+-------------------------------------------+
|Pakkumisperioodi lõpp       |24. novembril 2023 kell 15:30       |
+----------------------------------+-------------------------------------------+
|                 |27. novembril 2023 või sellele lähedasel|
|Pakkumise tulemuste avalikustamine|kuupäeval                 |
+----------------------------------+-------------------------------------------+
|                 |30. novembril 2023 või sellele lähedasel|
|Pakkumise arveldus        |kuupäeval                 |
+----------------------------------+-------------------------------------------+
|                 |1. detsembril 2023 või sellele lähedasel|
|Esimene kauplemispäev börsil   |kuupäeval                 |
+----------------------------------+-------------------------------------------+

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto
Nasdaq CSD kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq
Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige.

Eesti investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole,
mis  haldab  tema väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul
märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks.

Läti või Leedu investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma vastava
finantsinstitutsiooni    poole   ning   esitama   märkimiskorralduse
finantsinstitutsiooni ette nähtud vormis ning viisil ja vastavalt Prospekti
tingimustele.

Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit või vastavat
finantsinstitutsiooni,  kes  haldab  investori  väärtpaberikontoga  seotud
arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma,
kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis
toodud tingimustega.

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Bigbank taotleb Nasdaq Tallinna börsi korraldajalt kõigi Programmi raames
emiteeritavate võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Balti võlakirjade
nimekirjas. Eeldatav esimene noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 1.
detsembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kuigi  Bigbank  teeb  kõik  jõupingutused  tagamata allutatud võlakirjade
noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Bigbanki tagamata allutatud
võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Pakkumise dokumentide kättesaadavus

Prospekt  koos  võlakirjade  tingimuste,  lõplike tingimuste ja Prospekti
kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad
Bigbanki  veebileheküljel  aadressil  https://investor.bigbank.eu/et  ja FI
veebileheküljel  aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Bigbanki
veebileheküljel    https://investor.bigbank.eu/ elektroonilises    vormis
kättesaadavad Prospekti kokkuvõtte tõlked eesti, läti ja leedu keelde.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda
Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega
tervikuna ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Argo Kiltsmann
juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni
2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata
allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga
investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub
Prospektis,  Prospekti kokkuvõttes ja võlakirja tingimustes ning lõplikes
tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav
Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või
asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik
või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis
ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski
jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses
sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle
suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud
võlakirju  pakutakse avalikult ainult Prospekti ja selle kokkuvõtte ning
võlakirjade tingimuste ja lõplikke tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud
ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski
järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.