Teate vaade
Ettevõte Enefit Green AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 nov 2023 09:55:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Enefit Greeni tootmisandmed – oktoober 2023
Tekst
Enefit Green tootis oktoobris 168,2 GWh elektrienergiat ehk 55,4% võrra rohkem
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutasid oluliselt
uued ehituses olevate ning käesoleval aastal valminud uute tuule- ja
päikeseparkide toodangud, mis andsid ligi kolm neljandikku lisandunud toodangust
(+44,2 GWh võrreldes kogu elektritoodangu +60 GWh kasvuga).

Oktoobri keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt
7,4 ja 8,3 m/s (võrdlusperioodil vastavalt 6,9 m/s ja 6,7 m/s).

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia oktoobri toodangumahud muutusid
aastaga -8,3% ja +32,7% võrra. Erisuunaliste muutuste peamiseks põhjuseks oli
pikem rikkeline seisak Broceni koostootmisjaama elektrienergia tootmise poolel,
mis ei avaldanud mõju soojusenergia ega pelleti tootmisele. Rike kõrvaldati
novembri alguseks. Samas tootsime võrreldes möödunud aastaga oluliselt rohkem
elektri- ja soojuseenergiat Iru jäätmeenergia elektrijaamas, mis aitas
kompenseerida Broceni seisaku mõju - koostootmise segmendi summaarne
elektrienergia toodang kahanes aastaga 1GWh võrra. Oktoobris toimusid ka Iru
jäätmeenergia elektrijaamas lühemaajalised rikkelised seisakud mille ajal
kasutasime kaugkütte soojusenergia tootmiseks maagaasi.

Oktoobri pelletitoodang püsis mullusega võrreldes stabiilsel tasemel ja
moodustas 14 tuhat tonni.

?Sügistalvine tuuleenergia tootmise kõrghooaeg on saanud hea alguse. Tänu
soodsatele ilmaoludele ja uutele tuule- ning päikeseparkidele tootsime oktoobris
mullusega võrreldes enam kui poole võrra rohkem elektrit. Meie fookus on
tootmisvarade töökindluse hoidmisel, et lõpetada aasta võimalikult kõrgete
tootmistulemustega, " kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja
tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.


                      Oktoober 2023 Oktoober 2022 Muutus, %

 Elektrienergia toodang riikide kaupa,
 GWh

 Eesti                       80,5     67,2   19,8%

 Leedu                       83,9     35,8  134,5%

 Läti                        1,4      4,1  -65,1%

 Poola                       1,5      1,2   24,2%

 Soome                       0,9       -     -

 Kokku                      168,2     108,2   55,4% Elektrienergia toodang segmentide kaupa,
 GWh

 Tuul                       152,7     93,5   63,3%

 sh. uued tuulepargid               42,2       -     -

 Koostootmine                   11,9     12,9   -8,3%

 Päike                       3,5      1,8   98,6%

 sh. uued päikesepargid               2,0       -     -

 Muud                        0,1      0,0  118,5%

 Kokku                      168,2     108,2   55,4% Soojusenergia, GWh                54,0     40,7   32,7% Pelletid, tuh t                  14,0     14,2   -1,4%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=eahglFI0K4UUxwsmqXkQdO3N_ld1uojlGTE_
vteiKcyQu1wfu3r9tXxEfe64TI9iPjXXdLcA-1wKJKK402r4cwPqdjBXLG-Ga36PZFEEUJ4=)
https://enefitgreen.ee/investorile/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2hvtWZj2Sah7P5FHBmegLeIoMx1_pu7PK9v_
TsWBkf-qdy705TQpwpl_2cNDmb3iCN-
NkLHEs8SIwbSVVzso9h20XumT41kxmuMBN6kQDnpPywlTouLu7hjVZ5aMG9g6)

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest
Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus,
koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas
Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning
päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli
ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia
tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh
elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.