Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 nov 2023 08:00:00 +0200
Manused
Tallinna Sadam interim report 9M 2023 ENG.pdf
Tallinna Sadam Q3 2023 webinar ENG.pdf
Tallinna Sadam Financial Results Q3 2023 Data.xlsx
Tallinna Sadama vahearuanne 9 kuud 2023 EST.pdf
Tallinna Sadam Q3 2023 webinar EST.pdf
Tallinna Sadam Financial Results Q3 2023 Data.xlsx
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2023 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused
Tekst
Tallinna Sadam teenis III kvartalis 31 miljonit eurot müügitulu ja 6 miljonit
eurot kasumit. Üheksa kuu müügitulu oli 89 miljonit eurot ja kasum ulatus 13
miljoni euroni. III kvartalis suurenes investeeringute maht ligi 5 miljoni
euroni, aasta algusest kokku investeerisime 11 miljonit eurot.

III kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-14%), korrigeeritud
EBITDA  (-25%) kui  ka kasum (-49%). Tegevuskulud III kvartalis vähenesid
peamiselt seoses energiahindade langusega. 9 kuu kokkuvõttes vähenes müügitulu
5% ja kulude kasvu survel langesid korrigeeritud EBITDA (-17%) ja kasum (-46%).

Üheksa  kuu kokkuvõttes kasvas reisijate arv 15%, kuid liinil oli vähem
reisilaevu. Eelneva aastaga võrreldes külastas meie sadamaid vähem kruiisilaevu,
ehkki laevade täituvus oli oluliselt kõrgem. Kaubamahtudes jätkus langus
tulenevalt sanktsioonidest ja üldisest kaubamahtude vähenemisest, mis tõi kaasa
müügitulu ja korrigeeritud EBITDA languse. Laevanduses näitasid kasvu nii
reisiparvlaevad  kui jäämurdja Botnica, kuid regulaarsed dokitööd ja uue
prahilepingutega seotud kulud mõjutasid Botnica kasumlikkust. Palgasurve ja
Euribori tõusu mõjul suurenesid kulude poolel enim tööjõukulud ja finantskulud.

Tallinna Sadama esimees Valdo Kalm nendib, et ajad on keerulised ja oleme
liikunud järjest ühest kriisist teise, kuid ettevõte teenib jätkuvalt korralikku
kasumit.  Erinevad ärivaldkonnad tasakaalustavad üksteist muutes kontserni
tervikuna vastupidavaks väliskeskkonna riskidele, mistõttu oleme valmis ka
järgmisel aastal dividende maksma ja samas investeeringutega jätkama. ?Hetkel on
tugev fookus kulude kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide arendamisel ja
käivitamisel nagu Paldiski meretuuleparkide kai ehitus ja hoolduslaevastiku
tasuvusanalüüs ning Pakrineeme sadama LNG kai opereerimise alustamine," ütles
Kalm.

Tallinna  Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril
veebiseminaridel,  sh  kell  10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link
eestikeelsele     seminarile     (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MThkOGM0NjYtYTI0Ni00NWI4LWEwMTctNjYxMDgyMzNiYTAx%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is
BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a))  ja kell
11.00 toimub  seminar  inglise  keeles  (link  ingliskeelsele  seminarile
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzVmMDRmMzAtZjg0My00NjUwLTk2NGEtNGY1NTIwYjI4NWI2%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is
BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

                 III kv III kv  +/- 9 kuud 9 kuud  +/-

                  2023  2022   %  2023  2022   %

 Müügitulu            31,4  36,3 -13,5  88,6  93,5 -5,2

 Korrigeeritud EBITDA       13,5  18,0 -24,9  38,8  46,9 -17,2

 Korrigeeritud EBITDA marginaal 43,0% 49,6% -6,6 43,8% 50,2% -6,4

 Ärikasum             7,4  11,8 -37,1  20,0  28,2 -29,0

 Tulumaks              0   0   -  -3,0  -4,1 -27,4

 Perioodi kasum          6,0  11,7 -49,1  13,0  24,0 -45,6

 Investeeringud          4,8  3,5 37,4  10,9  12,4 -12,3


                   30.09.2023  31.12.2022   +/-

 Varade maht              612,7    621,2  -1,6%

 Intressi kandvad võlakohustused    180,0    187,4  -3,9%

 Muud kohustused             57,9     52,9  9,6%

 Omakapital               374,8    381,0  -1,6%

 Aktsiate arv              263,0    263,0  0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

 * Reisiparvlaev Regula lisareisid 2023 septembris
 * Muudatused ASi Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuses
 * Riigi osaluse valitseja alates juulist 2023 Kliimaministeerium
 * Jäämurdja Botnica 2023. a suvetööd - Equinor, British Petroleum ja
  Baffinland
 * Vanasadama Kruiisiterminal sai rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key
 * Paldiski Lõunasadam 30 ja meretuuleparkide kai nurgakivi panek
 * Crevex2023 kriisiõppus Muugal

Müügitulu
Müügitulu kahanes 2023. aasta 9 kuuga 4,8 mln eurot (-5,2%) 88,6 mln euroni.
Müügitulu languse taga oli laevatasude, elektrienergia müügi, kaubatasude ja
muude teenuste tulude vähenemine, mida ei kompenseerinud tulude suurenemine
mandri-Eesti  ja  suursaarte  vahelisest üleveoteenusest, reisijatasudest,
jäämurdja Botnica prahitasust muude segmendis ja kasutusrendist.
Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks laevatasu tulude langus
5,5 mln euro võrra (-18,6%) 24,1 mln euroni. Laevatasude languse taga on
eelkõige kaubamahtude langusest tingutud kauba- ja ro-pax laevade külastuste
arvu  vähenemine  ning  kruiisilaevade  külastuste  arvu langus (-44,9%).
Segmentidest langes müügitulu 9 kuu võrdluses kaubasadamate ja reisisadamate
segmendis, mida ei suutnud kompenseerida müügitulude kasv reisiparvlaevade ja
muud segmendis (jäämurdja Botnica).

Reisisadamate segmendi müügitulu kahanes 9 kuuga 1,0 mln euro võrra ehk 3,2%
eelneva aasta suhtes peamiselt laevatasu tulu (-2,1 mln eurot) vähenemise tõttu
seoses kruiisilaevade külastuste vähenemisega. III kvartalis langes müügitulu
võrreldes aasta varasemaga 17,2% 10,7 mln euroni (-2,2 mln eurot), mille
peamiseks  põhjuseks  oli  laevatasutulude  langus  tulenevalt  vähenenud
kruiisilaevade külastustest.
Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga (-6,1
mln eurot, -21,2%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (-3,5 mln eurot)
seoses vähenenud laevakülastustega tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasud
vähenesid (-0,6 mln eurot), kuna kaubamahud langesid kõikides lastiliikides
peale mitte-merelise. Elektrienergia müügitulu vähenes (-1,9 mln eurot), kuna
tarbimine kaubamahtude vähenemise tõttu on langenud ning ka elektrienergia hind
oli madalam. III kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 2,2
mln eurot (-23,4%), peamiselt laevatasude ja elektrienergia müügi vähenemise
tõttu.
Reisiparvlaevade segmendis tulu kasvas 9 kuuga 1,7 mln eurot (+6,5%) peamiselt
üleveoteenuste tulu kasvu tõttu.  Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise
tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kasvust.
III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,2 mln eurot
(+1,6%).
Muu segmendi müügitulu kasvas 9 kuuga 0,5 mln eurot (+6,0%). Müügitulu kasvas
tänu  jäämurdja  Botnica  täiendavale  suvetööle ja suuremale prahitasule
jäämurdehooajal, mis jäid esimesse poolaastasse. III kvartali müügitulu langes
kuna Botnica kasutusmäär langes. Eelmisel aastal algas Baffinlandi projekt varem
ja vabu prahipäevi kolmandas kvartalis ei olnud. Sellel aastal tehti III
kvartalis suvetööd BP Exploration Operating Companyle ja Baffinlandi prahitööle
Kanadas mindi septembri alguses ehk hilisemalt kui eelmisel aastal. III
kvartalis vähenes müügitulu 0,6 mln eurot (-17,0%).

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 9 kuuga 8,1 mln euro võrra (-17,2%) 38,8 mln
euroni. Kõige enam vähenes korrigeeritud EBITDA kaubasadamate segmendis (-4,7
mln eurot). Segment muus oli korrigeeritud EBITDA langus (-3,4 mln eurot)
põhjustatud kulude kasvust ja vähenenud kasumist sidusettevõttest. Reisisadamate
segmendi  korrigeeritud EBITDA (-0,9 mln eurot) langes tulenevalt tulude
vähenemisest, mida veidi kompenseeris kulude langus. Segmentidest kasvas vaid
parvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA (+0,9 mln eurot), seda tänu tulude
kasvule. III kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga
4,5 mln eurot (-24,9%). Korrigeeritud EBITDA langes kõigis segmentides välja
arvatud reisiparvlaevad. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 50,2%-lt
43,8%-le ja III kvartalis 49,6%-lt 43,0%-le.

Kasum
Kasum enne tulumaksu langes 9 kuu võrdluses 12,1 mln eurot (-43,0%) 16,0 mln
euroni. Kasum langes ärikasumist enam, kuna sidusettevõttest Green Marine
kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus langes 0,4 mln euro võrra ja
finantskulud (neto) kasvasid (+3,5 mln eurot). 9 kuu kasum vähenes aasta baasil
10,9 mln eurot (-45,6%). III kvartali kasum oli 6,0 mln eurot (-5,7 mln eurot,
-49,1%).

Investeeringud
2023. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 10,9 mln eurot, mis oli 1,5 mln eurot
vähem kui aasta varem. 2023. aasta 9 kuu investeeringud olid jäämurdja Botnica
regulaarsed dokitööd ja jääklassi parandamine, Paldiski Lõunasadamasse uue kai
rajamine, Vanasadamas kai ja  kai rambi rekonstrueerimine, reisiterminali D
ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamine, Muuga sadamas ro-ro kauba
teenindusvõimsuse  suurendamine  (II  korruse  ramp)  ning  investeeringud
tarkvarasse. III kvartali investeeringute summaks kujunes 4,8 mln eurot (2022.
aasta III kvartalis 3,5 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

 tuhandetes  eurodes          30.09.2023  31.12.2022
----------------------------------------------------------------
 VARAD Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid         37 912    44 387

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    14 074    7 477

 Lepingulised varad              582      0

 Varud                    387     749

 Müügiootel põhivara              0     100

 Käibevara kokku              52 955    52 713 Põhivara

 Investeeringud sidusettevõtetesse     2 137    2 099

 Muud pikaajalised nõuded           29     303

 Materiaalne põhivara           555 660   564 379

 Immateriaalne põhivara           1 968    1 735

 Põhivara kokku              559 794   568 516
----------------------------------------------------------------
 Varad kokku               612 749   621 229
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised

 Võlakohustised              13 916    15 916

 Eraldised                  978    2 013

 Sihtfinantseerimine            8 131    8 578

 Maksuvõlad                 1 726    1 060

 Võlad tarnijatele ja muud võlad      9 598    9 770

 Lepingulised kohustised          1 650      62

 Lühiajalised kohustised kokku       35 999    37 399
----------------------------------------------------------------


 Pikaajalised kohustised

 Võlakohustised              166 099   171 482

 Sihtfinantseerimine            32 552    30 156

 Muud  võlad                 529     449

 Lepingulised kohustised          2 765     767

 Pikaajalised kohustised kokku      201 945   202 854
----------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku             237 944   240 253
----------------------------------------------------------------


 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital nimiväärtuses       263 000   263 000

 Ülekurss                 44 478    44 478

 Kohustuslik reservkapital         22 858    22 115

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum    31 441    25 791

 Perioodi kasum              13 028    25 592
----------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku             374 805   380 976
----------------------------------------------------------------
 Kohustised ja omakapital kokku      612 749   621 229
----------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne tuhandetes eurodes       III kv 2023 III kv 2022 9 kuud 2023 9 kuud 2022
-------------------------------------------------------------------------------


 Müügitulu              31 426   36 325   88 615   93 460

 Muud tulud               371     412    1 231    1 140

 Tegevuskulud            -11 910   -12 763   -31 977   -31 267

 Tööjõukulud             -6 254   -5 885   -18 229   -16 210

 Põhivara kulum ja väärtuse
 langus               -6 129   -6 191   -19 356   -18 703

 Muud kulud               -55     -55    -280    -249

 Ärikasum               7 449   11 843   20 004   28 171
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud ja -kulud

 Finantstulud              330     32     916     97

 Finantskulud            -2 073    -404   -5 303   -1 011

 Finantstulud ja -kulud kokku    -1 743    -372   -4 387    -914
-------------------------------------------------------------------------------


 Kapitaliosaluse meetodil
 arvestatud
 kasum investeeringutelt
 sidusettevõttesse           258     237     396     814

 Kasum enne tulumaksustamist     5 964   11 708   16 013   28 071
-------------------------------------------------------------------------------


 Tulumaks                 0      0   -2 985   -4 111

 Perioodi kasum            5 964   11 708   13 028   23 960
-------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtja omanike osa
 perioodi kasumist          5 964   11 708   13 028   23 960
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Tava ja lahjendatud
 puhaskasum aktsia kohta
 (eurodes)               0,02    0,04    0,05    0,09

 Tava ja lahjendatud
 puhaskasum aktsia kohta
 - jätkuvad tegevused
 (eurodes)               0,02    0,04    0,05    0,09
-------------------------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne: tuhandetes eurodes                 9 kuud 2023 9 kuud 2022
---------------------------------------------------------------------------


 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha       94 692   101 077

 Muude tulude eest laekunud raha              247     135

 Maksed tarnijatele                   -38 900   -38 682

 Maksed töötajatele ja töötajate eest          -18 511   -14 673

 Maksed muude kulude eest                 -253    -296

 Makstud tulumaks dividendidelt             -3 264   -4 335
---------------------------------------------------------------------------
 Äritegevusest laekunud raha               34 011   43 226
---------------------------------------------------------------------------


 Materiaalse põhivara soetamine             -10 063   -12 932

 Immateriaalse põhivara soetamine             -627    -346

 Materiaalse põhivara müük                  28     91

 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest            0    4 924

 Saadud dividendid                     357     255

 Saadud intressid                      875      3

 Investeerimistegevuses kasutatud raha          -9 430   -8 005
---------------------------------------------------------------------------


 Saadud laenude tagasimaksed               -7 383   -7 383

 Makstud dividendid                   -19 012   -25 287

 Makstud intressid                    -4 654    -968

 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed       -7     -7
---------------------------------------------------------------------------
 Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha   -31 056   -33 645
---------------------------------------------------------------------------
 RAHAVOOG KOKKU                     -6 475 1 576
---------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses       44 387 34 840

 Raha ja raha ekvivalentide muutus            -6 475 1 576

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus        37 912 36 416
---------------------------------------------------------------------------

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja
offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev
sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)