Teate vaade
Ettevõte Nordic Fibreboard AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 22 nov 2022 08:00:00 +0200
Manused
NORDIC FIBREBOARD AS_Interim Report Q3 2022.pdf
NORDIC FIBREBOARD AS_Vahearuanne 2022 3. kvartal.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Nordic Fibreboard AS 2022. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused
Tekst
JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2022. aasta 3. kvartalis
2,79 miljonit eurot (2021 3. kvartalis 2,33 miljonit eurot). Kontserni peamine
tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2022. aasta
3. kvartalis oli 2,78 miljonit eurot, mis on 23% suurem kui 2021. aasta 3.
kvartalis. Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara
haldamine, mille müügitulu 2022. aasta 3. kvartalis oli 9 tuhat eurot (2021.
aasta 3. kvartalis 65 tuhat eurot).

Nordic Fibreboard Ltd 2022. aasta 3. kvartali müügitulu kasvu põhjuseks oli
jätkuvalt tugev nõudlus ehitusmaterjalide järele ehitussektoris, mis tuleneb
toodangu mahu kasvust ja toodete hinnatõusust. Sellegipoolest hakkasime 2022.
aasta 3. kvartali lõpus kogema klientide tellimuste vähenemist, mis peegeldab
ettevõtete  kindlustunde  nõrgenemist  negatiivsete  makrotegurite  (nt
intressimäärade tõus, energiakriis ja toiduainete kallinemine) tagajärjel. Nende
tegurite mõju arvestades, teatab Nordic Fibreboard 8 tootmistöölise koondamisest
ning vähendab tootmisvõimsust, et püsida nõudluse langusega samal tasemel.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2022. aasta 3. kvartalis 193 tuhat
eurot, EBITDA marginaal 7% (2021. aasta  3. kvartali EBITDA 356 tuhat eurot ning
EBITDA marginaal 15%). Võrreldes 2021. aasta 3. kvartaliga vähenes Kontserni
brutomarginaal 32%-lt 2022. aasta 3. kvartalis 19%-le. Kasumlikkuse vähenemise
peamiseks  põhjuseks  oli 2022. aasta 3. kvartalis aset leidnud tooraine,
põhiliselt hakkepuidu- ja energiahindade järsk tõus, mis oli suurem kui meie
toodangu hinnatõus.

2022. aasta 3. kvartali finantstulud ja -kulud kokku olid 49 tuhat eurot, mis
koosnes Trigon Property Development (TPD) aktsiate ümberhindlusest saadud
kasumist summas 79 tuhat eurot ning laenukohustiste intressikulust summas 30
tuhat eurot. 2021. aasta 3. kvartali finantskulu oli 159 tuhat eurot, mis
koosnes TPD aktsiate ümberhindlusest saadud kahjumist summas 128 tuhat eurot
ning laenukohustiste intressikulust summas 31 tuhat eurot.

Kontserni 2022. aasta 3. kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 117 tuhat eurot
(2021. aasta 3. kvartalis 73 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜGITULU ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

                     tuh EUR     |   tuh EUR
               --------------+-------------+---------+---------
                 III kv 2022 | III kv 2021 | 9k 2022 | 9k 2021
------------------------------+-------------+-------------+---------+---------
 Kiudplaadi tootmine ja müük |    2 782 |    2 270 |  9 015 |  7 539
------------------------------+-------------+-------------+---------+---------
 Kinnisvara haldamine    |      9 |     65 |   28 |   218
------------------------------+-------------+-------------+---------+---------
 Kokku            |    2 791 |    2 334 |  9 043 |  7 757

KASUM ÄRISEGMENTIDE LÕIKES

                       tuh EUR    |  tuh EUR
                 +-----------+-----------+-------+-------
 tuh EUR             |III kv 2022|III kv 2021|9k 2022|9k 2021
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 EBITDA ärisegmentide lõikes   |      |      |    |
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Kiudplaadi tootmine ja müük   |    201|    344| 1 114| 1 337
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Kinnisvara haldamine       |    (6)|     11|  (18)|   10
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Elimineerimine          |    (2)|     1|  (25)|  (5)
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Kokku EBITDA           |    193|    356| 1 071| 1 341
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Põhivara kulum ja väärtuse langus|   (125)|   (123)| (372)| (380)
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Kokku ÄRIKASUM          |     68|    232|  699|  962
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Neto finantstulud/-kulud     |     49|   (159)|  149*| 267**
----------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 PUHASKASUM            |    117|     73|  848| 1 229

*Sisladab 2022. aasta 9 kuu jooksul finantstulu 143 tuhat eurot, mis on saadud
Kontserni  omanduses  olevate  kinnisvara-arendusettevõtte  Trigon Property
Development AS aktsiate ümberhindlusest ning nendelt (TPD) aktsiatelt saadud
dividende summas 105 tuhat eurot.

**Sisaldab  2021. aasta 9 kuu jooksul TPD aktsiate ümberhindlusest saadud
finantstulu 354 tuhat eurot.

NORDIC FIBREBOARD LTD: KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2022. aasta 3. kvartalis 2,78 miljonit eurot (2021.
aasta  3. kvartalis  2,27 miljonit  eurot).  Lisaks  sellele,  et nõudlus
ehitusmaterjalide järele püsis tugevana, mõjutas müügitulu kasvu ka 2022. aasta
2. kvartalis teostatud hinnatõus meie toodangule. Hinnatõus oli vältimatu, kuna
terve 2022. aasta jooksul on toimunud jätkuv tooraine- ja energiahinde tõus.
Vaatamata  Eesti tööstustoodangu langusele 2022. aasta 3. kvartalis, püsis
kiudplaadi tellimuste maht kogu 2022. aasta 3. kvartali jooksul stabiilsena, mis
näitab kohalike Põhja-Euroopa turgude tugevust.

Suurim müügikasv 2022. aasta 3. kvartalis, võrreldes 2021. aasta 3. kvartaliga,
leidis kajastamist Soome, Taani ja Läti turgudel. Müük Venemaale lõpetati 2022.
aasta  maikuus  sanktsioonide  tõttu,  mis on kehtestatud seoses Venemaa
agressiooniga Ukrainas.

Puitkiudplaadi 2022. aasta 3. kvartali kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 201
tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 42%. Vähenemise
põhjuseks on nii meie põhitooraine, hakkepuidu, kallinenud ostuhinnad kui ka
suurenenud elektrihinnad 2022. aasta 3. kvartalis.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

              tuh EUR     |   tuh EUR
        +-------------+-------------+---------+
        | III kv 2022 | III kv 2021 | 9k 2022 | 9k 2021
---------------+-------------+-------------+---------+---------
 Euroopa Liit |    2 723 |    1 980 |  8 425 |  6 233
---------------+-------------+-------------+---------+---------
 Lähis-Ida  |     47 |     13 |   73 |   13
---------------+-------------+-------------+---------+---------
 Venemaa   |      0 |     269 |   427 |  1 083
---------------+-------------+-------------+---------+---------
 Aasia    |      0 |      0 |   69 |   124
---------------+-------------+-------------+---------+---------
 Aafrika   |      0 |      0 |    0 |   46
---------------+-------------+-------------+---------+---------
 Teised    |     12 |      8 |   21 |   40
---------------+-------------+-------------+---------+---------
 Kokku    |    2 782 |    2 270 |  9 015 |  7 539

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT : KINNISVARA HALDUS

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe
tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud
renditulu oli 2022. aasta 3. kvartalis 9 tuhat eurot (2022. aasta 2. kvartalis
65 tuhat eurot). Müügitulu vähenemise tingis ühe suurima üürniku lahkumine
üüripinnalt 2021 aasta lõpus.

Kinnisvarahalduse 2022. aasta 3. kvartali EBITDA oli negatiivne 6 tuhat eurot
ning puhaskahjum 6 tuhat eurot (2021. aasta 3. kvartalis EBITDA positiivne 11
tuhat eurot ning puhaskasum 11 tuhat eurot).

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 30.09.2022 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,4 miljonit eurot
(30.09.2021: 8,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga
30.09.2022 4,7 miljonit  eurot  (30.09.2021: 4,4 miljonit eurot), milledest
Kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 1,0 miljonit eurot seisuga 30.09.2022
(30.09.2021: 0,6 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,1 miljonit eurot seisuga
30.09.2021 (30.09.2021: 3,3 miljonit).

Nõuded  ja  ettemaksed olid kokku 1,3 miljonit eurot seisuga 30.09.2022
(30.09.2021: 1,1 miljonit eurot). Varud seisuga 30.09.2022 olid 0,9 miljonit
eurot  (30.09.2021  0,4 miljonit eurot). Kontserni põhivara kokku seisuga
30.09.2022 oli 6,7 miljonit eurot (30.09.2021: 6,6 miljonit).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 9 kuu jooksul 2022. aastal oli positiivne
rahavoog summas 617 tuhat eurot (2021 9 kuud: positiivne rahavoog summas 512
tuhat eurot). Investeerimistegevuse tulemuseks  2022. aasta 9 kuu jooksul oli
negatiivne  rahavoog summas 93 tuhat eurot, mis peamiselt koosnes tehtud
investeeringutest tootmisvaradesse summas 194 eurot ning TPD aktsiatelt saadud
dividendidest summas 105 tuhat eurot (2021 9 kuud: väljaminev rahavoog 243 tuhat
eurot).  Finantseerimistegevusest  liikus  2022. aasta  9 kuu  kestel raha
kontsernist  välja  summas  111 tuhat  eurot, mis sisaldas laenu põhiosa
tagaimakseid 76 tuhat eurot ning rendikohustiste põhiosa tagasimakseid summas
35 tuhat eurot (2021 9 kuud: väljaminev rahavoog 91 tuhat eurot). 2022. aasta 9
kuu netorahavoo tulemuseks oli positiivne rahavoog summas 413 tuhat eurot (2021
9 kuud: positiivne rahavoog 178 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Nõudlus puitkiudplaatidele oli 2022. aasta 3. kvartalis stabiilne, kuid hetkel
kogeme klientide tellimuste vähenemist. Nõudluse languse tulemusena kavatseme
vähendada tootmisvõimsust ja koondada 8 tootmistöötajat. Jätkuvalt on tõusmas
hakkepuidu hind, mis on meie peamine tooraine ning praeguses etapis jääb
hakkepuidu hindade tulevikuväljavaade ebaselgeks. Nõudlus hakkepuidu järele on
suurenenud tänu sellele, et elektrijaamad kasutavad nüüd rohkem biomassi, samuti
on kasvanud küttekulude suurenemise tõttu puidugraanulite müük. Tulenevalt
elektrituru volatiilsusest ja prognoosimatusest sellel sügisel, otsustasime
fikseerida ettevõtte elektrihinna perioodiks 1. jaanuar 2023 kuni 30. juuni
2024. 2023. aastal kehtima hakkavat fikseeritud lepingust tulenevat kõrgemat
elektrihinda on plaanis leevendada läbi müügihindade tõusu 2022. aasta 4.
kvartalis.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.
Menetluses  on  kinnistu  detailplaneering,  eesmärgiga  muuta  kinnistu
eraelamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD

 tuh EUR
                 |      |      |     |
 Kasumiaruanne          |III kv 2022|III kv 2021|  9k 2022|  9k 2021
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Müügitulu            |   2 791|   2 334|   9 043|   7 757
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 EBITDA             |    193|    356|   1 071|   1 341
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 EBITDA rentaablus        |     7%|    15%|    12%|    17%
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Ärikasum/-kahjum        |     68|    232|    699|    962
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Ärirentaablus          |     2%|    10%|    8%|    12%
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Puhaskasum/-kahjum       |    117|     73|    848|   1 229
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Puhasrentaablus         |     4%|     3%|    9%|    16%
                 |      |      |     |

                 |      |      |     |
 Bilanss             | 30.09.2022| 31.12.2021|30.09.2021|31.12.2020
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Koguvarad            |   9 389|   8 063|   8 301|   7 650
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Koguvarade puhasrentaablus   |     9%|    15%|    15%|    14%
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Omakapital           |   4 698|   3 850|   3 878|   2 648
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Omakapitali puhasrentaablus   |    18%|    31%|    32%|    41%
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Võlakordaja           |    50%|    52%|    53%|    65%
                 |      |      |     |

                 |      |      |     |
 Aktsia             | 30.09.2022| 31.12.2021|30.09.2021|31.12.2020
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Aktsia viimane hind (EUR)*   |    1,74|    1,95|   2,20|   0,45
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Puhaskasum aktsia kohta (EUR)  |    0,18|    0,27|   0,55|   0,24
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Hind-tulu (PE) suhtarv     |    9,54|    7,30|   4,02|   1,89
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Aktsia   raamatupidamisväärtus|      |      |     |
 (EUR)              |    1,04|    0,86|   0,86|   0,59
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Turuhinna           ja|      |      |     |
 raamatupidamisväärtuse suhe   |    1,67|    2,28|   2,55|   0,76
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Turukapitalisatsioon tuh EUR  |   7 828|   8 773|   9 898|   2 025
---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------
 Aktsiate arv tk         | 4 499 061| 4 499 061| 4 499 061| 4 499 061EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) /
aktsiate arv
Hind-tulu  (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu
puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 tuh EUR                   |30.09.2022|31.12.2021|30.09.2021
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Raha ja raha ekvivalendid          |    470|    57|    204
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2)        |   1 345|    902|   1 118
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Varud (Lisa 3)                |    874|    390|    390
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kokku käibevarad               |   2 689|   1 349|   1 712
----------------------------------------------+----------+----------+----------
                        |      |      |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4)      |   1 156|   1 152|   1 139
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega  |     |     |
 läbi kasumiaruande (Lisa 7)         |    787|    644|    805
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Materiaalne põhivara (Lisa 5)        |   4 755|   4 915|   4 642
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Immateriaalne põhivara (Lisa 6)       |     2|     3|     3
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kokku põhivarad               |   6 700|   6 714|   6 589
----------------------------------------------+----------+----------+----------
                        |      |      |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kokku varad                 |   9 389|   8 063|   8 301
----------------------------------------------+----------+----------+----------
                        |      |      |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Võlakohustised (Lisa 8)           |    38|    146|    36
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9)         |   1 410|    829|   1 002
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Lühiajalised eraldised (Lisa 10)       |     4|    19|     4
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kokku lühiajalised kohustised        |   1 452|    994|   1 042
----------------------------------------------+----------+----------+----------
                        |      |      |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8)     |   3 094|   3 074|   3 220
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Pikaajalised eraldised (Lisa 10)       |    145|    145|    161
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kokku pikaajalised kohustised        |   3 239|   3 219|   3 381
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kokku kohustised               |   4 691|   4 213|   4 423
----------------------------------------------+----------+----------+----------
                        |      |      |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) |    450|    450|    450
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kohustuslik reservkapital          |    45|     0|     0
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Jaotamata kasum (kahjum)           |   4 203|   3 400|   3 428
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kokku omakapital               |   4 698|   3 850|   3 878
----------------------------------------------+----------+----------+----------
                        |      |      |
----------------------------------------------+----------+----------+----------
 Kokku kohustised ja omakapital        |   9 389|   8 063|   8 301

*  Konsolideeritud  raamatupidamise  vahearuande lahutamatuteks osadeks on
aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.KONSOLIDEERITUD KASUMI - JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

 tuh EUR                |III kv 2022|III kv 2021|9k 2022|9k 2021
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Müügitulu (Lisa 13)          |   2 791|   2 334| 9 043| 7 757
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14)    |   2 387|   1 721| 7 134| 5 451
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Brutokasum              |    404|    613| 1 909| 2 306
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
                     |      |      |    |
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Turustuskulud (Lisa 15)        |    278|    251|  919|  891
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Üldhalduskulud (Lisa 16)       |     90|    131|  315|  445
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Muud äritulud (Lisa 18)        |     33|     2|   33|   5
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Muud ärikulud (Lisa 18)        |     1|     1|   9|   13
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Ärikasum               |     68|    232|  699|  962
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
                     |      |      |    |
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Finantstulud (Lisa 19)        |     79|     0|  248|  354
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Finantskulud (Lisa 19)        |     30|    159|   99|   87
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Kasum enne tulumaksustamist      |    117|     73|  848| 1 229
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
                     |      |      |    |
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Aruandeperioodi puhaskasum      |    117|     73|  848| 1 229
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
                     |      |      |    |
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Tava perioodi puhaskasum aktsia kohta |      |      |    |
 (Lisa 12)               |    0,03|    0,02|  0,19|  0,27
---------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------
 Lahustatud perioodi puhaskasum aktsia |      |      |    |
 kohta (Lisa 12)            |    0,03|    0,02|  0,19|  0,27

*  Konsolideeritud  raamatupidamise  vahearuande lahutamatuteks osadeks on
aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees
+372 569 90 988
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com